Wind op zee - IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta

Gepubliceerd op:
8 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
28 februari 2024

Het Rijk wil kavelbesluiten nemen voor twee windparken op zee: IJmuiden Ver Alpha en IJmuiden Ver Beta. Deze parken maken onderdeel uit van windenergiegebied IJmuiden Ver dat is aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijkstructuurvisie Windenergie op Zee. Het gebied ligt op ongeveer 62 km afstand van de kust en bestaat uit de kavels IJmuiden Ver Alpha, IJmuiden Ver Beta en de kavel IJmuiden Ver Gamma. De kavels IJmuiden Ver Alpha en Beta hebben beide een vermogen 2 GW.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Projectinformatie

De kavels Alpha en Beta werden tot voor kort IJmuiden Ver kavels I-IV genoemd. Onlangs heeft een naamwijziging plaatsgevonden. Er wordt nu gesproken over IJmuiden Ver Alpha (voorheen kavels I-II) en IJmuiden Ver Beta (voorheen kavels III-IV). In eerdere documenten wordt nog verwezen naar de oude naam IJmuiden Ver kavels I-IV.

Meer informatie over deze naamwijziging en het project vindt u op de pagina: Windenenergiegebied IJmuiden Ver.

Stand van zaken

Op 8 februari 2024 liep de beroepstermijn af voor de op 28 december 2023 ter inzage gelegde definitieve kavelbesluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende kavelbesluiten zijn op 9 februari 2024 onherroepelijk geworden.

De besluiten zijn nog beschikbaar op de pagina: Wind op zee - IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta - fase 1.

Voorbereidingsbesluit

De minister voor Klimaat en Energie heeft in overeenstemming met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op 20 maart 2023 voor dit project een voorbereidingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant. Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van publiceren van het ontwerpkavelbesluit, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als het bevoegd gezag een vergunningaanvraag ontvangt voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit.

Tenderregeling

Voor de kavels IJmuiden Ver Alpha en Beta schrijven we een tenderregeling uit. Dat betekent dat we de aanvragen voor een vergunning rangschikken aan de hand van objectieve criteria, waar een winnaar uit komt. Wilt u meer informatie over de tenderregeling? Kijk dan op de pagina van windenergiegebied IJmuiden Ver.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?