Wind op zee - IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta

Gepubliceerd op:
8 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
10 mei 2023

Het Rijk wil kavelbesluiten nemen voor twee windparken op zee: IJmuiden Ver Alpha en IJmuiden Ver Beta. Deze parken maken onderdeel uit van windenergiegebied IJmuiden Ver dat is aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijkstructuurvisie Windenergie op Zee. Het gebied ligt op ongeveer 62 km afstand van de kust en bestaat uit de kavels IJmuiden Ver Alpha, IJmuiden Ver Beta en de kavel IJmuiden Ver Gamma. De kavels IJmuiden Ver Alpha en Beta hebben beide een vermogen 2 GW.

De kavels Alpha en Beta werden tot voor kort IJmuiden Ver kavels I-IV genoemd. Onlangs heeft een naamwijziging plaatsgevonden. Er wordt nu gesproken over IJmuiden Ver Alpha (voorheen kavels I-II) en IJmuiden Ver Beta (voorheen kavels III-IV). In eerdere documenten wordt nog verwezen naar de oude naam IJmuiden Ver kavels I-IV. Meer informatie over deze naamwijziging en het project vindt u op de pagina Windenenergiegebied IJmuiden Ver.

Stand van zaken

Op 7 juni 2022 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. Van 25 februari 2022 tot en met 7 april 2022 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor Wind op zee - Kavels I - IV IJmuiden Ver. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen.

De vastgestelde NRD, de inspraakbundel en de concept-NRD kunt u hieronder raadplegen.

Voorbereidingsbesluit

De minister voor Klimaat en Energie heeft in overeenstemming met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op 20 maart 2023 voor dit project een voorbereidingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant. Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van publiceren van het ontwerpkavelbesluit, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als het bevoegd gezag een vergunningaanvraag ontvangt voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit.

Tenderregeling

Voor de kavels IJmuiden Ver Alpha en Beta schrijven we een tenderregeling uit. Dat betekent dat we de aanvragen voor een vergunning rangschikken aan de hand van objectieve criteria, waar een winnaar uit komt. Wilt u meer informatie over de tenderregeling? Kijk dan op de pagina van windenergiegebied IJmuiden Ver.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?