Gesloten voor aanvragen

Windenergiegebied IJmuiden Ver

Gepubliceerd op:
29 maart 2023
Laatst gecontroleerd op:
29 maart 2024

Wilt u meedingen naar een vergunning voor de bouw van een windpark in windenergiegebied IJmuiden Ver op de Noordzee? Voor dit windenergiegebied zijn 3 vergunningen beschikbaar. U kon voor de kavels Alpha en Beta een aanvraag indienen tot en met 28 maart 2024. Voor kavel Gamma kunt u in 2025 aanvragen.

Looptijd

Startdatum:
donderdag 29 februari 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 28 maart 2024
17:00

Locatie windenergiegebied IJmuiden Ver

Om welk gebied gaat het?

Het windenergiegebied IJmuiden Ver (IJV) ligt 33,4 zeemijl (62 km) uit de westkust van Nederland. De totale oppervlakte van de 3 kavels in dit windenergiegebied (inclusief de onderhouds- en veiligheidszones) is ongeveer 650 km². Het windenergiegebied gaat ongeveer 6 GW aan stroom leveren aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Dat is 2 GW per kavel. 

Netbeheerder TenneT gaat in het gebied 3 platforms met 3 netaansluitingen plaatsen. De platforms van TenneT hebben allemaal een gelijkstroomverbinding van 2 GW naar een landstation. Bij gelijkstroom blijft de spanning op het elektriciteitsnet constant. Bij wisselstroom wisselt de spanning 50 keer per seconde tussen positieve spanning en negatieve spanning. Dit zijn de eerste windparken op zee in Nederland die worden aangesloten met een gelijkstroomverbinding.

Wanneer kunt u aanvragen?

We verlenen 2 vergunningen in het eerste kwartaal van 2024: een vergunning voor kavel Alpha (ongeveer 2 GW) en een vergunning voor kavel Beta (ongeveer 2 GW). U kon voor deze kavels een aanvraag indienen van donderdag 29 februari om 9:00 uur tot donderdag 28 maart 2024 om 17:00 uur. Voor de 3kavel, Gamma, kunt u in 2025 een aanvraag indienen.

Op 8 juni 2023 stuurde minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten een brief naar de Tweede Kamer waarin hij de herziene planning voor IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta toelicht. De definitieve planning en bijbehorende mijlpalen voor het net op zee vindt u in het ontwikkelkader windenergie op zee (oktober 2023).

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Deze regeling is een tender. Dat betekent dat de aanvraag met de hoogste score de vergunning krijgt. Bij uw vergunningaanvraag voor kavels Alpha en Beta wegen we de volgende aspecten mee bij het bepalen van uw score:

 • De hoogte van uw financiële bod;
 • De zekerheid dat u het windpark realiseert;
 • De bijdrage van het windpark aan de energievoorziening;
 • De mate waarin u zich houdt aan de beginselen van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO);
 • De mate waarin u bij uw voorstel rekening houdt met circulariteit (grondstoffen maximaal benutten en hergebruiken), milieu-impact en waardebehoud bij het ontwerp, de bouw, de exploitatie en de verwijdering van het windpark.
 • Extra criterium kavel Alpha: de bijdrage van het windpark aan het ecosysteem van de Nederlandse Noordzee.
 • Extra criteria kavel Beta:
  • De bijdrage van de aanvrager aan de inpassing van het windpark in het Nederlandse energiesysteem;
  • Maatregelen die bijdragen aan het verminderen van bruinvisverstoringsdagen in de bouwfase van het windpark.

Alle informatie over de criteria en voorwaarden voor uw aanvraag vindt u in de definitieve regelingen.

Uw aanvraag voorbereiden

Gebruik onderstaande documenten ter voorbereiding op uw aanvraag. Hieronder vertellen we u wat u met deze documenten kunt en waarom ze belangrijk zijn om uw aanvraag goed in te dienen.

IJmuiden Ver kavel Alpha

IJmuiden Ver kavel Beta

De beoordeling van uw aanvraag

In de bijlagen bij de officiële regelingsteksten ziet u hoe wij uw aanvraag beoordelen. Omdat we de winnaar van een vergunning bepalen met een vergelijkende toets, geven we punten per criterium. U leest in de bijlagen hoe u als aanvrager punten kunt verdienen. Hoe beter u aan de voorwaarden voldoet, hoe meer punten u ontvangt en hoe meer kans u maakt om de vergunning te krijgen.

Officiële regelingsteksten van IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta:

Andere officiële bekendmakingen

Achtergronddocumenten ecologie

 • Ecologische basisdata voor de vergunningen voor IJmuiden Ver Alpha en Beta is publiek toegankelijk op de website van Wozep (Wind op zee ecologisch programma). 
 • Voor het berekenen van het aantal vogelslachtoffers door aanvaringen kunt u het stochastische Collission Risk Model (sCRM) gebruiken. Dit script is te downloaden op de website van Marine Scotland Data.
 • Het achtergronddocument KEC met windpark- en turbinespecificaties vindt u hieronder.

Kavelbesluiten

U vindt de definitieve kavelbesluiten voor kavels Alpha en Beta op de pagina van Bureau Energieprojecten. De definitieve kavelbesluiten zijn onherroepelijk.

Kijk het webinar terug

Op dinsdag 7 november organiseerden we een webinar over windenergiegebied IJmuiden Ver. Sprekers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, TenneT en RVO vertelden u over:

 • Geplande mijlpalen voor de aansluiting van de windenergie op het net;
 • Het bijgewerkte ontwikkelkader windenergie op zee;
 • De kavelbesluiten;
 • De wijziging van het Besluit schadevergoeding net op zee;
 • De laatste ontwikkelingen van het net op zee;
 • De concept-tenderregelingen voor IJmuiden Ver Alpha en Beta.

U kunt het webinar en de bijbehorende presentatie terugkijken op offshorewind.rvo.nl.

Na uw aanvraag

Wij beoordelen de aanvragen samen met 2 expertcommissies. De minister voor Klimaat en Energie verwacht de winnaars van de vergunningen in juni 2024 bekend te maken. Dan is duidelijk welke ontwikkelaars de windparken in kavels Alpha en Beta mogen bouwen en exploiteren.

Lees meer over de sluiting van deze tender

Vragen en antwoorden over uw aanvraag

U kon tot en met 22 februari 2024 vragen stellen. Hieronder vindt u de laatste versie van de vragen en antwoorden.

Locatiestudies

Wij voeren samen met onze partners locatiestudies uit in het windenergiegebied IJmuiden Ver. De data en rapporten van de locatiestudies verschijnen doorlopend op offshorewind.rvo.nl (Engels). Met de gegevens uit deze locatiestudies kunt u plannen en ontwerpen maken voor de windparken op zee.

Voor de onderzoeken naar wind en water is een strategie ontwikkeld. Deze strategie geeft het plan voor het in kaart brengen van de windparken binnen de aanvullende routekaart voor windenergie op zee.

Vragen over windenergie op zee?

Heeft u vragen over windenergie op zee? Of wilt u nieuwsbrieven en uitnodigingen voor workshops en webinars ontvangen? Stuur ons een e-mail: woz@rvo.nl

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?