Windenergiegebied IJmuiden Ver

Gepubliceerd op:
20 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023

Ontwikkelaars van windparken op zee kunnen een vergunning aanvragen voor de ontwikkeling en exploitatie van windenergiegebied IJmuiden Ver. In dit windenergiegebied op de Noordzee zijn 3 kavels aangewezen: Alpha (voorheen I-II), Beta (voorheen III-IV) en Gamma (voorheen V-VI). Voor de vergunningen voor de ontwikkeling van deze windparken schrijft de Nederlandse overheid 2 tenderprocedures uit: kavels Alpha en Beta in 2023 en kavel Gamma in 2025.

Locatie windenergiegebied IJmuiden Ver

Het windenergiegebied IJmuiden Ver (IJV) ligt 33,4 zeemijl (62 km) uit de westkust van Nederland. De totale oppervlakte van de kavels binnen het windenergiegebied (inclusief de onderhouds- en veiligheidszones) is ongeveer 650 km². Het windenergiegebied gaat ongeveer 6 GW aan stroom leveren aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Netbeheerder TenneT gaat in het gebied 3 platforms met 3 netaansluitingen plaatsen.

De platforms van TenneT hebben allemaal een gelijkstroomverbinding van 2 GW naar een landstation. Bij gelijkstroom blijft de spanning op het net constant. Bij wisselstroom wisselt de spanning 50 keer per seconde tussen positieve spanning en negatieve spanning. Dit zijn de eerste windparken op zee in Nederland die worden aangesloten met een gelijkstroomverbinding.

Planning

We verwachten de definitieve regelingen van de kavels Alpha en Beta in het 4e kwartaal van 2023 in de Staatscourant te publiceren. De aanvraagtermijn voor deze kavels sluit op donderdag 28 maart 2024 om 17:00 uur.

Op 8 juni 2023 stuurde minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten een brief naar de Tweede Kamer waarin hij de herziene planning voor IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta toelicht. De definitieve planning en bijbehorende mijlpalen voor het net op zee staan in het najaar van 2023 in de nog te updaten versie van het ontwikkelkader windenergie op zee.

Herbenoeming kavels

De kavels I en II zijn samengevoegd tot kavel Alpha. De kavels III en IV zijn samengevoegd tot kavel Beta. Hiervoor zijn meerdere redenen:

  • Schaal- en synergievoordelen
  • Wederzijdse afhankelijkheden tussen TenneT en de windparkontwikkelaar(s)
  • Internationale ontwikkelingen rond het vergunnen van kavels groter dan 1 GW
  • Verminderen van de druk op de toeleveringsketen
  • Verlagen van de regeldruk voor uw aanvraag en de beoordelaars van uw aanvragen

Tenderinformatie

Op 21 juli 2023 publiceerde de minister voor Klimaat en Energie de 2 conceptregelingen. Hierin staat informatie over de vergunningverlening voor de bouw en exploitatie van de windparken op kavels Alpha en Beta. Er worden 2 vergunningen verleend: een vergunning voor kavel Alpha (circa 2 GW) en een vergunning voor kavel Beta (circa 2 GW).

Marktconsultatie en Q&A

De eerste conceptregelingen stonden van 31 maart 2023 tot en met 30 april 2023 open voor uw vragen en opmerkingen. We hebben de resultaten van de marktconsultatie verwerkt in de nieuwe versies van de conceptregelingen. Na de vorige consultatierondes verwacht de minister geen grote veranderingen meer in de definitieve regelingen. Tussen de versies van 21 juli 2023 en de publicatie van de definitieve regelingen in de Staatscourant vindt geen marktconsultatieronde plaats. Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar woz@rvo.nl onder vermelding van de betreffende regeling (Alpha en/of Beta). 

In de download hieronder vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden die we tot dusver hebben verzameld.

Conceptregelingen Alpha en Beta

De conceptregelingen voor kavels Alpha en Beta hebben de volgende wettelijke criteria:

  • hoogte van het financieel bod
  • zekerheid van realisatie van het windpark
  • bijdrage van het windpark aan de energievoorziening

Ook bevatten de regelingen voor beide kavels aanvullende criteria op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) en circulariteit. Die criteria zijn:

  • in hoeverre u zich houdt aan de beginselen van IMVO
  • hoeveel inzicht u geeft in grondstoffenverbruik, milieu-impact en waardebehoud bij het ontwerp, de bouw, de exploitatie en de verwijdering van het windpark

De regeling voor kavel Alpha bevat ook het aanvullend criterium ‘de bijdrage van het windpark aan het ecosysteem van de Nederlandse Noordzee’. De regeling voor kavel Beta bevat de aanvullende criteria: ‘de bijdrage aan de inpassing van het windpark in het Nederlandse energiesysteem’ en ‘de bijdrage aan het verminderen van bruinvisverstoringsdagen in de bouwfase van het windpark’.

Kavelbesluiten

De ontwerpkavelbesluiten voor kavels Alpha en Beta zijn gepubliceerd op vrijdag 21 juli 2023. Wilt u meer informatie over de procedure van de kavelbesluiten en hoe en wanneer u kunt inspreken? Kijk dan op de pagina van Bureau Energieprojecten.

Locatiestudies

Wij voeren samen met onze partners locatiestudies uit in het windenergiegebied IJmuiden Ver. Voor de onderzoeken naar wind en water is een strategie ontwikkeld. Deze strategie bevat het plan voor het in kaart brengen van de windparken binnen de aanvullende routekaart voor windenergie op zee. De data en rapporten van de locatiestudies verschijnen doorlopend op offshorewind.rvo.nl.

Meer weten?

Heeft u vragen over windenergie op zee? Of wilt u nieuwsbrieven en uitnodigingen voor workshops en webinars ontvangen? Stuur uw contactgegevens naar woz@rvo.nl.

Bent u geïnteresseerd in de locatiestudies en informatie van andere Nederlandse windenergiegebieden op de Noordzee? Bezoek dan de website offshorewind.rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?