Gasopslag Grijpskerk

Gepubliceerd op:
25 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
15 augustus 2023

De bestaande gasopslag in Grijpskerk kan een belangrijke rol spelen in de volledige en definitieve sluiting van het Groningenveld. Het Groningenveld kan eerder sluiten als in de gasopslag Grijpskerk laagcalorisch gas wordt opgeslagen. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in het vaststellingsbesluit voor het Groningenveld zijn steun uitgesproken voor deze inzet van gasopslag Grijpskerk, als dit veilig kan. De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) heeft in september 2021 een geactualiseerd opslagplan voor de gasopslag Grijpskerk ingediend bij EZK, om laagcalorisch gas op te kunnen slaan. De staatssecretaris Mijnbouw (Hans Vijlbrief) stemt nu in met dit geactualiseerde opslagplan.

De stukken voor het Groningenveld zijn te vinden bij het project Gaswinning Groningen.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.nam.nl.

Stand van zaken

Bij de behandeling van het verzoek op instemming heeft EZK de reguliere procedure zoals die is geregeld in de Mijnbouwwet gevolgd. Het opslagplan is voor advies gestuurd naar achtereenvolgens TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). TNO en SodM hebben onder meer gelet op de veiligheid. Tcbb heeft vooral gekeken naar risico's op beweging van de aardbodem en naar de schade die daardoor mogelijk kan ontstaan. De uitgebrachte adviezen heeft EZK meegenomen in het concept instemmingsbesluit. Het concept instemmingsbesluit is vervolgens voor advies gestuurd naar betrokken regionale overheden. De uitgebrachte adviezen van de regionale overheden en de reacties van omwonenden heeft EZK meegenomen in het definitieve instemmingsbesluit.

In het definitieve besluit wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • het belang van planmatig gebruik van de ondergrond
  • de veiligheid van omwonenden (bodemdaling en bodemtrillingen)
  • de gevolgen voor natuur en milieu

Op 24 oktober 2022 liep de beroepstermijn af voor het besluit van 12 september 2022 op het bezwaar tegen het definitieve instemmingsbesluit dat op 14 februari 2022 ter inzage was gelegd. Er is één beroepschrift ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal dat beroep behandelen en er op een later moment uitspraak over doen.

Instemmingsbesluit

Hieronder vindt u het definitieve- en concept instemmingsbesluit.

Aanvraag en adviezen

Hieronder vindt u de aanvraag van de NAM en de uitgebrachte adviezen.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Online informatiebijeenkomst

Om iedereen goed te kunnen informeren over de totstandkoming van het concept instemmingsbesluit, heeft het ministerie van EZK een online informatiebijeenkomst georganiseerd op donderdag 16 december 2021. De presentatie van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en een verslag van de informatiebijeenkomst met gestelde vragen en antwoorden zijn hieronder te vinden.

Omwonenden konden tot 9 januari 2022 reageren op het concept instemmingsbesluit. EZK heeft daar in hoofdstuk 6 van het definitieve instemmingsbesluit op gereageerd.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?