Gasopslag Grijpskerk

Gepubliceerd op:
25 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
10 oktober 2022

De bestaande gasopslag in Grijpskerk kan een belangrijke rol spelen in de volledige en definitieve sluiting van het Groningenveld. Het Groningenveld kan eerder sluiten als in de gasopslag Grijpskerk laagcalorisch gas wordt opgeslagen. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in het vaststellingsbesluit voor het Groningenveld zijn steun uitgesproken voor deze inzet van gasopslag Grijpskerk, als dit veilig kan. De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) heeft in september 2021 een geactualiseerd opslagplan voor de gasopslag Grijpskerk ingediend bij EZK, om laagcalorisch gas op te kunnen slaan. De staatssecretaris Mijnbouw (Hans Vijlbrief) stemt nu in met dit geactualiseerde opslagplan.

De stukken voor het Groningenveld zijn te vinden bij het project Gaswinning Groningen.

Stand van zaken

Bij de behandeling van het verzoek op instemming heeft EZK de reguliere procedure zoals die is geregeld in de Mijnbouwwet gevolgd. Het opslagplan is voor advies gestuurd naar achtereenvolgens TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). TNO en SodM hebben onder meer gelet op de veiligheid. Tcbb heeft vooral gekeken naar risico's op beweging van de aardbodem en naar de schade die daardoor mogelijk kan ontstaan. De uitgebrachte adviezen heeft EZK meegenomen in het concept instemmingsbesluit. Het concept instemmingsbesluit is vervolgens voor advies gestuurd naar betrokken regionale overheden. De uitgebrachte adviezen van de regionale overheden en de reacties van omwonenden heeft EZK meegenomen in het definitieve instemmingsbesluit.

In het definitieve besluit wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • het belang van planmatig gebruik van de ondergrond
  • de veiligheid van omwonenden (bodemdaling en bodemtrillingen)
  • de gevolgen voor natuur en milieu

Op 24 oktober 2022 loopt de beroepstermijn af voor het besluit van 12 september 2022 op het bezwaar tegen het definitieve instemmingsbesluit dat op 14 februari 2022 ter inzage was gelegd.

Instemmingsbesluit

Hieronder vindt u het definitieve- en concept instemmingsbesluit.

Aanvraag en adviezen

Hieronder vindt u de aanvraag van de NAM en de uitgebrachte adviezen.

Voorgeschiedenis

Provincie: Groningen en Fryslân / Gemeente: gemeente Westerkwartier en gemeente Noardeast Fryslân / Waterschap: Wetterskip Fryslân en Waterschap Noorderzijlvest / Mijnbouwbedrijf: De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

De gasopslag in Grijpskerk is in 1997 in gebruik genomen als opslag voor hoogcalorisch gas. In 2019 heeft NAM het opslagplan geactualiseerd. NAM was van plan om de gasopslag in 2021 te sluiten, maar er is daarna met de aandeelhouders van NAM en EZK afgesproken om de gasopslag Grijpskerk voorlopig te behouden. De minister van EZK heeft NAM en GTS toen gevraagd om te onderzoeken of de gasopslag kan bijdragen aan de eerdere sluiting van het Groningenveld. In 2021 is dit onderzoek afgerond. De minister heeft in september 2021 zijn steun uitgesproken om laagcalorisch gas op te slaan in de gasopslag Grijpskerk onder de voorwaarde dat het veilig kan. In februari 2022 heeft de staatssecretaris Mijnbouw definitief ingestemd.

Door Grijpskerk te gebruiken als opslag voor laagcalorisch gas kan het Groningenveld sneller dicht. Laagcalorisch gas, wat ook uit het Groningen gasveld wordt geproduceerd, is gas dat gebruikt wordt door huishoudens voor verwarming van huizen en het koken op gas. Daarom draagt de gasopslag ook bij aan de betrouwbaarheid van de energievoorziening van huishoudens (dit wordt ook wel leveringszekerheid genoemd). In de zomer (april tot en met september) wordt de opslag gevuld met gas. De vraag naar gas is dan namelijk laag. In de winter (oktober tot en met maart) kan dit gas gebruikt worden. De vraag is op dat moment hoger door de koudere temperatuur.

Naast veiligheid en leveringszekerheid spelen ook andere belangen mee. De gemeente Westerkwartier, de gemeente Noordenveld, NAM en het ministerie van EZK hebben een onafhankelijk procesbegeleider gevraagd om een omgevingstraject op te starten en de belangen die spelen in de regio in beeld te brengen. Daarbij zullen ook omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken. De wijze waarop dit gebeurt wordt momenteel nader vormgegeven.

Meer informatie

Om iedereen goed te kunnen informeren over de totstandkoming van het concept instemmingsbesluit, heeft het ministerie van EZK een online informatiesessie georganiseerd op donderdag 16 december 2021. De presentatie van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en een verslag van de informatiesessie met gestelde vragen en antwoorden zijn hieronder te vinden.

Omwonenden konden tot 9 januari 2022 reageren op het concept instemmingsbesluit. EZK heeft daar in hoofdstuk 6 van het definitieve instemmingsbesluit op gereageerd.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?