Hoogspanningsverbinding 380 kV Vierverlaten - Ens

Gepubliceerd op:
28 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
14 februari 2024

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) start een verkenning naar de aanleg van een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten en Ens. Netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) heeft het voornemen om deze hoogspanningsverbinding te realiseren. De aanleg is op grond van de Elektriciteitswet een project van nationaal belang en valt hierdoor onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit betekent dat de minister voor Klimaat en Energie de besluitvorming coördineert. Samen met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bepaalt hij waar de hoogspanningsverbinding komt.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.tennet.eu.

Projectinformatie

Naar verwachting treedt 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet in werking, waarin de RCR-procedure is opgenomen. Bij dit project wordt vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet. Het streven is om medio 2023 de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) te publiceren, in 2024 het voorkeurstracé vast te stellen en in 2027 het projectbesluit te publiceren. De aanleg van de nieuwe verbinding vindt hierna plaats.

Waarom is het project nodig?

De nieuwe verbinding is nodig om de energietransitie te faciliteren en toekomstige knelpunten in het elektriciteitsnet te voorkomen. De verwachting is dat deze vanaf 2025 optreden en na 2030 sterk in risico toenemen, als gevolg van meer duurzame opwek en meer vraag naar elektriciteit. De verbinding is ook nodig voor meer internationaal stroomtransport van en naar Duitsland en de rest van Europa. Bovendien zorgt het voor meer ruimte op onderliggende netten. 

Naast de hoogspanningsverbinding Vierverlaten - Ens worden tussen de hoogspanningsstations Diemen - Lelystad - Ens en Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel/ Crayestein nieuwe verbindingen voorzien.

Stand van zaken

Van 9 juni 2023 tot en met 20 juli 2023 lag de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor het MER voor dit project ter inzage. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn meegenomen bij het vaststellen van de definitieve NRD. De vaststelling van de definitieve NRD is bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant op donderdag 8 februari 2024.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Nota van Antwoord op de concept-NRD zijn samen in één document hieronder te raadplegen. De inspraakbundel van de concept-NRD vindt u onder het kopje Voorgeschiedenis > Concept-NRD.

Wat gebeurt hierna?

Na de vaststelling van de NRD wordt op basis van het MER en de onderzoeken naar techniek, kosten, toekomstvastheid en omgeving een voorkeursalternatief gekozen. Het voorkeursalternatief wordt vastgelegd in een (ontwerp)voorkeursbeslissing. De (ontwerp)voorkeursbeslissing wordt samen met het MER en andere onderzoeken ter inzage gelegd. Hierop kan iedereen reageren. De terinzagelegging en de bijbehorende informatieavonden worden te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op deze website.

Participatieplan

Hieronder vindt u het participatieplan en het participatieverslag van 12 mei 2023.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?