Hoogspanningsverbinding 380 kV Vierverlaten - Ens

Gepubliceerd op:
28 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
7 april 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) start een verkenning naar de aanleg van een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten en Ens. Netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) heeft het voornemen om deze hoogspanningsverbinding te realiseren. De aanleg is op grond van de Elektriciteitswet een project van nationaal belang en valt hierdoor onder de rijkscoördinatieregeling (RCR).

Dit betekent dat de minister voor Klimaat en Energie de besluitvorming coördineert. Samen met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bepaalt hij waar de hoogspanningsverbinding komt. Naar verwachting treedt 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet in werking, waarin de RCR-procedure is opgenomen. Bij dit project wordt vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet. Het streven is om medio 2023 de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) te publiceren, in 2024 het voorkeurstracé vast te stellen en in 2027 het projectbesluit te publiceren. De aanleg van de nieuwe verbinding vindt hierna plaats.

Waarom is het project nodig?

De nieuwe verbinding is nodig om de energietransitie te faciliteren en toekomstige knelpunten in het elektriciteitsnet te voorkomen. De verwachting is dat deze vanaf 2025 optreden en na 2030 sterk in risico toenemen, als gevolg van meer duurzame opwek en meer vraag naar elektriciteit. De verbinding is ook nodig voor meer internationaal stroomtransport van en naar Duitsland en de rest van Europa. Bovendien zorgt het voor meer ruimte op onderliggende netten. 

Naast de hoogspanningsverbinding Vierverlaten - Ens worden tussen de hoogspanningsstations Diemen - Lelystad - Ens en Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel/ Crayestein nieuwe verbindingen voorzien.

Stand van zaken

Het project is gestart met het kennisgeven van het voornemen en voorstel voor participatie. Het voorstel voor de wijze waarop de omgeving wordt betrokken bij het planproces staat beschreven in het participatieplan.

Van 18 november tot en met 29 december 2022 lag het voornemen en voorstel voor participatie van dit project ter inzage. In die periode was het mogelijk om te reageren op het voornemen en het voorstel voor participatie. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Het voornemen en voorstel voor participatie en de reacties hierop kunt u hieronder inzien:

Online informatieavond

Op donderdag 1 december 2022 vond van 19:00 uur tot 20:00 uur een online informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze online informatiebijeenkomst werd informatie gedeeld over het project en over de procedure. Ook was er gelegenheid om vragen stellen aan medewerkers van TenneT en het ministerie van EZK.

Meer informatie

Meer informatie over Hoogspanningsverbinding 380 kV Vierverlaten - Ens vindt u op: www.tennet.eu.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?