Hoogspanningsverbinding 380 kV Vierverlaten - Ens

Gepubliceerd op:
28 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) start een verkenning naar de aanleg van een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten en Ens. Netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) heeft het voornemen om deze hoogspanningsverbinding te realiseren. De aanleg is op grond van de Elektriciteitswet een project van nationaal belang en valt hierdoor onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit betekent dat de minister voor Klimaat en Energie de besluitvorming coördineert. Samen met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bepaalt hij waar de hoogspanningsverbinding komt.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.tennet.eu.

Projectinformatie

Naar verwachting treedt 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet in werking, waarin de RCR-procedure is opgenomen. Bij dit project wordt vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet. Het streven is om medio 2023 de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) te publiceren, in 2024 het voorkeurstracé vast te stellen en in 2027 het projectbesluit te publiceren. De aanleg van de nieuwe verbinding vindt hierna plaats.

Waarom is het project nodig?

De nieuwe verbinding is nodig om de energietransitie te faciliteren en toekomstige knelpunten in het elektriciteitsnet te voorkomen. De verwachting is dat deze vanaf 2025 optreden en na 2030 sterk in risico toenemen, als gevolg van meer duurzame opwek en meer vraag naar elektriciteit. De verbinding is ook nodig voor meer internationaal stroomtransport van en naar Duitsland en de rest van Europa. Bovendien zorgt het voor meer ruimte op onderliggende netten. 

Naast de hoogspanningsverbinding Vierverlaten - Ens worden tussen de hoogspanningsstations Diemen - Lelystad - Ens en Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel/ Crayestein nieuwe verbindingen voorzien.

Stand van zaken

Van vrijdag 9 juni tot en met donderdag 20 juli 2023 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor dit project. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Alle zienswijzen worden door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER dient te worden opgenomen.

Informatiebijeenkomsten

In juni en juli 2023 werden informatiebijeenkomsten georganiseerd. Medewerkers van de ministeries van EZK en BZK en van TenneT waren aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten vonden plaats op:

  • Dinsdag 20 juni 2023 in Dorpshuis Hoogkerk in Hoogkerk
  • Woensdag 21 juni 2023 in Glinstra State in Burgum
  • Donderdag 22 juni 2023  Dorpshuis It Werflân in Rottevalle
  • Dinsdag 27 juni 2023 in Buurthuis de Zandbanken in Lemmer
  • Woensdag 28 juni 2023 in De Golle in Wirdum
  • Donderdag 29 juni 2023 in Wijkcentrum de As in Heerenveen
  • Dinsdag 4 juli 2023 in Wapen van Ens in Ens

De posters die zijn gebruikt bij deze bijeenkomsten vindt u hieronder.

Participatieplan

Hieronder vindt u het participatieplan en het participatieverslag van 12 mei 2023.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?