Net op zee - Nederwiek 3

Laatst gecontroleerd op:
4 juli 2024
Gepubliceerd op:
25 augustus 2022

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar de gemeente Geertruidenberg of Moerdijk. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt vanuit dit windenergiegebied, naar land te kunnen transporteren.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.netopzee.eu. Via de link: Project Atlas | Nederwiek 3 kunt u de interactieve projectatlas van TenneT bekijken.

Projectinformatie

In de Routekaart windenergie op zee 2030 heeft het kabinet projecten aangewezen die tussen 2024 en 2030 goed zijn voor 6,1 gigawatt (GW) aan windenergieparken op zee. Inmiddels is duidelijk dat er meer windenergie op zee nodig is om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Deze windenergie moet ergens aan land komen.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Tijdlijn fase 3 - Net op zee - Nederwiek 3

Stand van zaken

Van vrijdag 2 juni tot en met donderdag 13 juli 2023 lag de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de MER voor dit project ter inzage. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn meegenomen bij het vaststellen van de (definitieve) NRD. In de Staatscourant van dinsdag 28 november 2023 is van de vaststelling van de NRD een kennisgeving geplaatst.

Hieronder vindt u de vastgestelde NRD en de Nota van Antwoord concept-NRD.

Animatie - NRD

Wat gebeurt hierna?

Na de vaststelling van de NRD worden de milieueffecten van de verschillende activiteiten in het MER onderzocht en in beeld gebracht. Het MER wordt samen met het ontwerp-projectbesluit en andere ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kan iedereen reageren. De terinzagelegging en de bijbehorende informatiebijeenkomsten worden aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op deze website.

Geactualiseerd participatieplan

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (voorheen EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop participatie wordt ingezet staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het huidige participatieplan gaat over de periode tot de publicatie van het milieueffectrapport (MER) en de Integrale effectenanalyse (IEA)

Verslag Bestuurlijk Overleg

Hieronder vindt u verslagen van het Bestuurlijk Overleg Net op zee Nederwiek 3.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Klimaat en Groene Groei (voorheen EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?