Net op zee - Nederwiek 3

Gepubliceerd op:
25 augustus 2022
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar de gemeente Geertruidenberg of Moerdijk. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt vanuit dit windenergiegebied, naar land te kunnen transporteren.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.netopzee.eu. Via de link: Project Atlas | Nederwiek 3 kunt u de interactieve projectatlas van TenneT bekijken.

Projectinformatie

In de Routekaart windenergie op zee 2030 heeft het kabinet projecten aangewezen die tussen 2024 en 2030 goed zijn voor 6,1 gigawatt (GW) aan windenergieparken op zee. Inmiddels is duidelijk dat er meer windenergie op zee nodig is om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Deze windenergie moet ergens aan land komen.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Van vrijdag 2 juni tot en met 13 juli 2023 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor dit project. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Alle zienswijzen worden door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER moet worden opgenomen.

Door het herstel van een technisch mankement op pagina 94, heeft de inspraakbundel voor de NRD op 17 augustus een update gehad.

Geactualiseerd participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het huidige participatieplan gaat over de periode tot de publicatie van het milieueffectrapport (MER) en de Integrale effectenanalyse (IEA)

Voornemen en voorstel voor participatie

Van 30 september tot en met 10 november 2022 hebben het voornemen en voorstel voor participatie van dit project ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren op het voornemen en het voorstel voor participatie. De reacties zijn samengevoegd in de inspraakbundel en worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken. Er zijn in totaal 13 reacties binnengekomen. De reacties zijn betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). De antwoorden op de reacties kunt u lezen in de reactienota.

Verslag Bestuurlijk Overleg

Hieronder vindt u het verslag van het Bestuurlijk Overleg Net op zee Nederwiek 3.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?