Net op zee - Nederwiek 3

Gepubliceerd op:
25 augustus 2022
Laatst gecontroleerd op:
27 januari 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar de gemeente Geertruidenberg of Moerdijk. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt vanuit dit windenergiegebied, naar land te kunnen transporteren.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Stand van zaken

Van 30 september tot en met 10 november 2022 hebben het voornemen en participatieplan van dit project ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren door een schriftelijke of mondelinge reactie te geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de concept-NRD. De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Het voornemen en participatieplan en de inspraakbundel kunt u hieronder raadplegen.

Voorgeschiedenis

In de Routekaart windenergie op zee 2030 heeft het kabinet projecten aangewezen die tussen 2024 en 2030 goed zijn voor 6,1 gigawatt (GW) aan windenergieparken op zee. Inmiddels is duidelijk dat er meer windenergie op zee nodig is om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Deze windenergie moet ergens aan land komen.

In de Verkenning aanlanding wind op zee 2030 (VAWOZ 2030) is onderzocht wat kansrijke opties zijn voor extra aansluitingen van windparken op zee op het landelijke hoogspanningsnet. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ). Uit deze verkenning bleek onder meer dat een verbinding vanuit windenergiegebied Nederwiek naar Moerdijk of Geertruidenberg kansrijk is. Twee andere verbindingen vanuit dit windgebied komen aan land in het Sloegebied (Nederwiek 1) en op de Maasvlakte (Nederwiek 2).

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten Net op zee Nederwiek kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?