Net op zee - Nederwiek 2

Gepubliceerd op:
10 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
31 januari 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar de Maasvlakte. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt vanuit dit windenergiegebied, naar land te kunnen transporteren.

Voor dit project is de tijdelijke werknaam ‘Net op zee - Derde 2GW-verbinding Maasvlakte’ gebruikt. In het voorjaar van 2022 is bij de vaststelling van het programma Noordzee een naam gekozen voor windenergiegebied 1, namelijk Nederwiek. De naam van dit project is ‘Net op zee Nederwiek 2’ geworden. In toekomstige documenten en in andere communicatie wordt gesproken over ‘Net op zee Nederwiek 2’.

In de Routekaart windenergie op zee 2030 heeft het kabinet projecten aangewezen die tussen 2024 en 2030 goed zijn voor 6,1 gigawatt (GW) aan windenergieparken op zee. Inmiddels is duidelijk dat er meer windenergie op zee nodig is om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Eind 2020 is EZK in samenwerking met andere ministeries, regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties daarom een verkenning gestart: Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ). Hierin is gekeken naar mogelijke verbindingen tussen nieuwe windenergieparken op zee en aanlandlocaties op land. Uit deze verkenning blijkt dat een aanlanding vanuit windenergiegebied Nederwiek naar de Maasvlakte kansrijk is en zodoende is de ruimtelijke procedure gestart. Een van de belangrijkste redenen dat dit kansrijk is, is omdat deze nieuwe verbinding naar verwachting voor een groot deel parallel kan lopen aan de projecten: Net op zee - IJmuiden Ver Beta en Net op zee - IJmuiden Ver Gamma.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Op 15 december 2022 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de minister voor Klimaat en Energie vastgesteld. De NRD is een overzichtelijke rapportage waarin, naast de NRD zelf, het vaststellingsbesluit, de reactiebundel, de Nota van Antwoord en het advies van de Commissie m.e.r. zijn opgenomen.

Van 9 september tot en met donderdag 20 oktober 2022 heeft de concept-NRD ter inzage gelegen. In die periode zijn vijf zienswijzen ontvangen. De zienswijzen en reacties zijn integraal opgenomen in een inspraakbundel die u hieronder kunt raadplegen. De zienswijzen en reacties zijn samengevat en van een reactie voorzien. Er is ook aangegeven hoe met de zienswijzen rekening wordt gehouden in het vervolgonderzoek voor het project. Dit kunt u lezen in de Nota van Antwoord. Op 2 november 2022 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een advies uitgebracht over de concept-NRD. Het advies van de Commissie m.e.r. kunt u hieronder lezen.

De NRD, concept-NRD en de inspraakbundel kunt u hieronder raadplegen.

Informatiebijeenkomst september 2022

Op 22 september 2022 werd een informatiebijeenkomst georganiseerd. Hier konden bezoekers vragen stellen en bij de diverse stands informatie krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van het ministerie van EZK en TenneT waren aanwezig om vragen te beantwoorden. 

Actualisatie participatieplan en participatieverslag

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is per januari 2023 geactualiseerd. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de periode van januari tot november 2023. In deze periode staan het opstellen van het milieueffectrapport, het inpassingsplan en de vergunningaanvragen centraal.

Voornemen en voorstel participatie

Van 14 januari tot en met 24 februari 2022 hebben het voornemen en het participatieplan van het project ter inzage gelegen. Het voornemen en participatieplan, de inspraakbundel en de Nota van Antwoord kunt u hieronder bekijken.

Verslag Bestuurlijk Overleg

Hieronder vindt u de verslagen van het Bestuurlijk Overleg Net op zee-projecten Maasvlakte.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Meer informatie

Meer informatie over de Net op zee projecten vindt u op: www.netopzee.eu. Op deze pagina kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?