Gaswinning Ternaard

Gepubliceerd op:
11 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

De NAM (Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V.) wil gas gaan winnen uit het gasveld ten noorden van het dorp Ternaard. Een klein deel van dit gasveld ligt onder land, het grootste deel onder de Waddenzee. Om te zorgen dat het gewonnen gas kan worden getransporteerd naar een gaswinlocatie in Moddergat, wordt een nieuwe productiefaciliteit bij Ternaard gebouwd. Daarnaast wordt een aardgastransportleiding aangelegd en wordt de bestaande mijnbouwlocatie in Moddergat uitgebreid.

Waarom is dit project nodig?

Nederland werkt aan een duurzame, veilige en betrouwbare energievoorziening. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, bouwen we in Nederland het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas geleidelijk af. Zolang alternatieven voor het gebruik van aardgas nog onvoldoende beschikbaar zijn, is de winning van aardgas nodig. De voorkeur is om dit gas te winnen in eigen land. Dit draagt bij aan de onafhankelijkheid van Nederland op het gebied van de energievoorziening. Daarnaast is de winning in eigen land ook beter voor het milieu omdat er minder CO2 en stikstof uitgestoten wordt voor het transport.

Veiligheid voorop

Gaswinning kan alleen plaatsvinden als dit veilig is voor mens en milieu. Om de natuurwaarden van de Waddenzee te beschermen, is door de overheid een veilige gebruiksruimte voor bodemdaling vastgesteld waarbinnen de gaswinning kan plaatsvinden zonder schade te veroorzaken aan de natuur. NAM heeft een analyse van risico’s door aardbevingen als gevolg van de gaswinning opgenomen in het winningsplan. Staatstoezicht op de Mijnen heeft het winningsplan beoordeeld op veiligheid en zal ook tijdens de gaswinning toezien op een zorgvuldige uitvoering.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van vrijdag 27 augustus tot en met donderdag 7 oktober 2021 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming en worden zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld op deze website.
 
De stukken zijn digitaal nog beschikbaar op de pagina Gaswinning Ternaard - fase 1 - gaswinningslocatie en de pagina Gaswinning Ternaard - fase 1 - pijpleiding.

Online informatiebijeenkomst

Op 14 september 2021 vond een online informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst konden deelnemers vragen over het ontwerp-inpassingsplan, het milieueffectrapport, de ontwerpbesluiten en de procedure stellen. De vragen die zijn gesteld en de antwoorden daarop kunt u hieronder downloaden. Dit geldt ook voor de presentaties die tijdens deze online informatiebijeenkomst zijn gegeven.

Voorgeschiedenis

Dit gaswinningsproject valt onder Rijkscoördinatieregeling. Dit is een procedure waarbij de gaswinning ruimtelijk mogelijk wordt gemaakt en via vergunningen wordt bepaald hoeveel gas er mag worden gewonnen en onder welke voorwaarden. Deze procedure is in 2015 gestart. Aanvullend daarop is de toenmalige minister van EZ in 2016 begonnen met een aantal pilots met het oog op het beter betrekken van omwonenden en andere lokale belangengroepen bij energieprojecten die vallen onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR). In 2017 heeft de minister bekend gemaakt dat het gaswinningsproject Ternaard een van de pilots is. Naast de procedure vanuit de Rijkscoördinatieregeling kent de pilot een proces gericht op afspraken over het voorkomen en afhandelen van eventuele schade (ontzorgingsspoor) en voorstellen voor additionele investeringen in het gebied (investeringsspoor). Het ministerie van EZK, de NAM, gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân werken aan dit omgevingsproces.Voor meer informatie over het omgevingsproces kunt u terecht op de website van de gemeente Noardeast-Fryslan.

Van 9 september tot en met 20 oktober 2016 lag de concept-NRD voor de MER voor Gaswinning Ternaard ter inzage. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn meegenomen bij het vaststellen van de definitieve NRD.

Advies commisie m.e.r. over de NRD.

Meer informatie

Meer inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van de NAM.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?