Hoogspanningsverbinding 380 kV Diemen, Lelystad en Ens

Gepubliceerd op:
4 augustus 2022
Laatst gecontroleerd op:
10 maart 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) zijn van plan een extra 380 kV hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens. Het aanleggen van een nieuwe 380 kV-verbinding is op grond van de Elektriciteitswet een project van nationaal belang en valt hierdoor onder de rijkscoördinatieregeling (RCR).

De minister voor Klimaat en Energie coördineert de besluitvorming voor dit project en samen met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) wordt bepaald waar de hoogspanningsverbinding komt. Naar verwachting treedt 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet in werking, waar de RCR-procedure in opgenomen wordt. Daarom wordt voor dit project vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet. Het streven is om in 2024 het voorkeurstracé vast te stellen en in 2027 het ruimtelijk inpassingsplan van dit tracé. Na 2027 wordt de nieuwe verbinding gebouwd.

Waarom is het project nodig?

TenneT heeft, in het kader van haar investeringsplannen, berekend dat de huidige transportcapaciteit van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens na 2030 onvoldoende is. De komende jaren moet naast het onderhoud aan en opwaardering van bestaande hoogspanningsverbindingen, de capaciteit van het elektriciteitsnet in Nederland worden uitgebreid. Nieuwe hoogspanningsstations en -verbindingen zorgen niet alleen voor meer transportcapaciteit, maar zorgen ook lokaal voor ruimte om nieuwe aansluitingen van particulieren en bedrijven op het elektriciteitsnet mogelijk te maken. Naast de hoogspanningsverbinding Diemen - Ens worden tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten - Ens en Geertruidenberg – Krimpen/Crayestein nieuwe verbindingen voorzien.

In onderstaande kaart ziet u de mogelijke routes voor de hoogspanningsverbinding.

Projectfase

In onderstaande afbeelding kunt u zien in welke fase het project zich bevindt.

Stand van zaken

Van 10 maart tot en met 20 april 2023 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage voor de 380 kV Hoogspanningsverbinding Diemen, Lelystad en Ens. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 9 maart 2023 is een kennisgeving hiervan geplaatst.

Waar kunt u de concept-NRD inzien?

De concept-NRD kunt u van 10 maart tot en met 20 april 2023 inzien op de volgende locaties:

 • Het gemeentehuis van Lelystad, Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad.
  Hier kunt u de documenten inzien van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Wij vragen u voor het inzien van documenten telefonisch een afspraak te maken, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het Team Ruimte, de heer I.T. Meints via het algemene telefoonnummer 14-0320.
 • Het gemeentehuis van Gooise Meren, Brinklaan 35 1404 EP Bussum.
  Hier kunt u de documenten inzien van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. U kunt de documenten inzien bij de balie van de gemeente.

De concept-NRD kunt u ook hieronder raadplegen.

Inloopbijeenkomsten

U bent van harte welkom om op (een van) deze bijeenkomsten vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van TenneT zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen algemeen deel met presentaties of toelichtingen.

U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats op:

 • Dinsdag 28 maart, Het Wapen van Ens, Baan 1A in Ens
 • Donderdag 30 maart, De Nieuwe Bibliotheek, Stadhuisplein 101 in Almere
 • Dinsdag 4 april, Theater Meerpaal, De Rede 80 in Dronten
 • Donderdag 6 april, Hotel Het Rechthuis, Googweg 1 in Muidenberg
 • Dinsdag 11 april, De Meeuwenhoeve, Meeuwenweg 28 in Lelystad

Hoe kunt u uw zienswijze indienen?

Van 10 maart tot en met 20 april 2023 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Digitaal
Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

Per post
U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Bureau Energieprojecten
Hoogspanningsverbinding Diemen, Lelystad en Ens
Postbus 111
9200 AC Drachten

Mondeling
Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de informatieavond(en) of door op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79.

Persoonsgegevens
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring op RVO.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De concept-NRD wordt ook aan verschillende andere betrokkenen voorgelegd, zoals de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r). Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden verzameld en verwerkt in de (definitieve) Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze wordt, samen met een Nota van Antwoord, omstreeks juni 2023 gepubliceerd. Het Milieu Effect Rapport en de Integrale Effect Analyse worden naar verwachting, tegelijkertijd met een voorstel voor een voorkeurstracé, rond de zomer van 2024 gepubliceerd.

Geactualiseerd participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is per maart 2023 geactualiseerd. De nieuwe versie gaat over participatie in de periode vanaf maart 2023. Reacties op het participatieplan kunt u doorgeven via bureauenergieprojecten@minezk.nl.

Voornemen en voorstel voor participatie

Van 2 september 2022 tot en met 13 oktober 2022 hebben het voornemen en het voorstel voor participatie van dit project ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren. De reacties zijn meegenomen bij het opstellen van de concept-NRD.

Het voornemen en voorstel voor participatie, de inspraakbundel en de reactienota kunt u hieronder bekijken.

Meer informatie

Meer informatie over de hoogspanningsverbinding Diemen, Lelystad en Ens vindt u ook op de website van Tennet www.tennet.eu/diemen-ens. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79. Of stel uw vragen tijdens een van de informatiebijeenkomsten.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?