Hoogspanningsverbinding 380 kV Diemen, Lelystad en Ens

Gepubliceerd op:
4 augustus 2022
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) zijn van plan een extra 380 kV hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens. Het aanleggen van een nieuwe 380 kV-verbinding is op grond van de Elektriciteitswet een project van nationaal belang en valt hierdoor onder de rijkscoördinatieregeling (RCR).

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.tennet.eu.

Projectinformatie

De minister voor Klimaat en Energie (K&E) coördineert de besluitvorming voor dit project en samen met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) wordt bepaald waar de hoogspanningsverbinding komt. Het doel is om in 2024 het voorkeursalternatief vast te stellen en in 2027 het ruimtelijk inpassingsplan van dit tracé. In het ruimtelijk inpassingsplan wordt de bestemming bepaald. Na 2027 wordt de nieuwe verbinding gebouwd.

Waarom is het project nodig?

TenneT heeft, in het kader van haar investeringsplannen, berekend dat de huidige transportcapaciteit van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens na 2030 onvoldoende is. De komende jaren moeten bestaande hoogspanningsverbindingen worden onderhouden en opgewaardeerd. Daarnaast moet de capaciteit van het elektriciteitsnet in Nederland worden uitgebreid om de leveringszekerheid te kunnen garanderen. Nieuwe hoogspanningsstations en -verbindingen zorgen voor meer transportcapaciteit en creëren lokaal meer ruimte om nieuwe aansluitingen van particulieren en bedrijven op het elektriciteitsnet mogelijk te maken.

In een korte video geeft TenneT uitleg over dit project. Naast de hoogspanningsverbinding Diemen - Ens wordt aansluitend ook tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten - Ens een nieuwe verbinding voorzien. Het ontwerp-Programma Energiehoofdstructuur (PEH) biedt inzicht in alle nieuwe nationale energie-infrastructuur die in de toekomst nodig is, zoals hoogspanningsverbindingen en waterstofbuisleidingen. Meer informatie over PEH vindt u op de pagina: Ontwerp-Programma Energiehoofdstructuur - Ruimte voor een klimaatneutraal energiesysteem van nationaal belang.

Projectfase

In onderstaande afbeelding kunt u zien in welke fase het project zich bevindt.

Stand van zaken

Van 10 maart tot en met 20 april 2023 lag de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage. Dit is de onderzoeksagenda voor het vervolg van het project.

Hierop zijn 684 zienswijzen binnengekomen, waaronder veel voorstellen voor aanpassingen en aanvullingen. Dit heeft geleidt tot een aanpassing en uitbreiding van de onderzoeksalternatieven. Daarom gaat, mede op verzoek van de betrokken regionale overheden, de concept-NRD na de zomer naar verwachting opnieuw ter inzage. De minister voor Klimaat en Energie neemt hier na het zomerreces een definitieve beslissing over. Ook dan is het mogelijk om te reageren op de concept-NRD.

In de nieuwe versie van de concept-NRD is een aantal onderzoeksalternatieven toegevoegd. Ook wordt tegelijkertijd de Nota van Antwoord gepubliceerd, zodat u kunt zien wat wij met uw reactie op het vorig concept-NRD hebben gedaan. Er worden dan ook informatiebijeenkomsten georganiseerd. Zodra meer informatie bekend is over de data en locaties van de bijeenkomsten wordt dat hier gedeeld.

Nadat de concept-NRD opnieuw ter inzage heeft gelegen worden alle zienswijzen verzameld en meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het milieueffectrapport (MER) moet worden onderzocht.

De oorspronkelijke versie van de concept-NRD kunt u ook hieronder nog raadplegen.

In deze video geeft TenneT uitleg over de concept-NRD.

Informatiebijeenkomsten

In het voorjaar van 2023 waren er 5 informatiebijeenkomsten. De posters die daar zijn getoond kunt u hieronder bekijken.

Geactualiseerd participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop de participatie wordt ingezet, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is per maart 2023 geactualiseerd. De nieuwe versie gaat over participatie in de periode vanaf maart 2023 tot en met de publicatie van de ontwerp-voorkeursbeslissing. Gelijktijdig met het publiceren van dit nieuwe concept-NRD wordt een geactualiseerde versie gepubliceerd. Reacties op het participatieplan kunt u doorgeven via bureauenergieprojecten@minezk.nl.

Voornemen en voorstel voor participatie

Van 2 september 2022 tot en met 13 oktober 2022 hebben het Voornemen en het voorstel voor participatie van dit project ter inzage gelegen. Hierin staan de plannen beschreven voor het project en hoe de omgeving daarbij wordt betrokken. Het was mogelijk om te reageren. De reacties zijn meegenomen bij het opstellen van de concept-NRD.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?