Hoogspanningsverbinding 380 kV Diemen, Lelystad en Ens

Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2024
Gepubliceerd op:
4 augustus 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) zijn van plan een extra 380 kV hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens. Het aanleggen van een nieuwe 380 kV-verbinding is op grond van de Elektriciteitswet een project van nationaal belang en valt hierdoor onder de projectprocedure uit de Omgevingswet.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.tennet.eu.

Projectinformatie

De minister voor Klimaat en Energie (K&E) coördineert de besluitvorming voor dit project en samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt bepaald waar de hoogspanningsverbinding komt. Het doel is om in 2025 de ontwerp-voorkeursbeslissing vast te stellen en in 2027 het projectbesluit van het tracé en de locaties van de nieuwe hoogspanningsstations. Na 2027 wordt de nieuwe verbinding gebouwd.

Waarom is het project nodig?

TenneT heeft, in het kader van haar investeringsplannen, berekend dat de huidige transportcapaciteit van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens na 2030 onvoldoende is. De komende jaren moeten bestaande hoogspanningsverbindingen worden onderhouden en opgewaardeerd. Daarnaast moet de capaciteit van het elektriciteitsnet in Nederland worden uitgebreid om de leveringszekerheid te kunnen garanderen. Nieuwe hoogspanningsstations en -verbindingen zorgen voor meer transportcapaciteit en creëren lokaal meer ruimte om nieuwe aansluitingen van particulieren en bedrijven op het elektriciteitsnet mogelijk te maken.

In een korte video geeft TenneT uitleg over dit project. Naast de hoogspanningsverbinding Diemen - Ens wordt aansluitend ook tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten - Ens een nieuwe verbinding voorzien. Het ontwerp-Programma Energiehoofdstructuur (PEH) biedt inzicht in alle nieuwe nationale energie-infrastructuur die in de toekomst nodig is, zoals hoogspanningsverbindingen en waterstofbuisleidingen. Meer informatie over PEH vindt u op de pagina: Ontwerp-Programma Energiehoofdstructuur - Ruimte voor een klimaatneutraal energiesysteem van nationaal belang.

Projectfase

In onderstaande afbeelding kunt u zien in welke fase het project zich bevindt.

Tijdlijn fase 4 - HSV 380 kV Diemen, Lelystad en Ens

Stand van zaken

Van vrijdag 6 oktober tot en met donderdag 16 november 2023 lag de tweede concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (tweede concept-NRD) voor de milieueffectrapportage (MER) ter inzage. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, zijn meegenomen bij het vaststellen van de definitieve NRD. In de Staatscourant van donderdag 15 februari 2024 is van de vaststelling van de NRD een kennisgeving geplaatst.

In de bijbehorende Nota van Antwoord kunt u onze reactie op de ingediende zienswijzen lezen.

Wat gebeurt hierna?

Na de vaststelling van de NRD worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven in het milieueffectrapport (MER) fase 1 onderzocht en in beeld gebracht. Hierna wordt er een integrale effectenanalyse (IEA) gedaan waarin de effecten van de alternatieven betreft verschillende thema’s in kaart worden gebracht. Deze thema’s omvatten kosten, omgeving, techniek en toekomstvastheid. 

Vervolgens worden de regionale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) om advies gevraagd over het gewenste tracé en de locaties van de hoogspanningsstations. Op basis van dit regionale advies, het MER en de IEA nemen de ministers voor Klimaat en Energie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een ontwerp-voorkeursbeslissing (naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025). Hierop kan iedereen dan reageren. Dit wordt op een later tijdstip aangekondigd in onder andere de Staatscourant en op www.rvo.nl/diemen-ens.

Op basis van de zienswijzen en onder meer het advies van de Commissie voor de m.e.r. stelt de minister voor Klimaat en Energie een definitieve voorkeursbeslissing vast. In de planuitwerkingsfase (voorzien 2025-2027) wordt de voorkeursbeslissing verder uitgewerkt. Het definitieve tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding wordt vastgelegd in een projectbesluit.

Geactualiseerd participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop de participatie wordt ingezet, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is per oktober 2023 geactualiseerd. De nieuwe versie gaat over participatie in de periode vanaf oktober 2023 tot en met de publicatie van de ontwerp-voorkeursbeslissing. Reacties op het participatieplan kunt u doorgeven via bureauenergieprojecten@minezk.nl.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

In onderstaande animatie wordt uitgelegd wat een concept-NRD is.

Animatie - concept-NRD

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?