Wind op zee - Nederwiek (zuid) kavel I

Gepubliceerd op:
31 mei 2023
Laatst gecontroleerd op:
2 mei 2024

Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor een windpark op zee: Nederwiek (zuid) I. Dit windenergiegebied is aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijkstructuurvisie Windenergie op Zee. Het gebied ligt op ongeveer 95 km afstand van de kust ter hoogte van het noordelijke deel van de provincie Noord-Holland (regio Den Helder en Texel). Naar verwachting wordt het windpark rond 2030 in gebruik genomen. De kavel biedt ruimte voor een windpark van circa 2 Gigawatt (GW).

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Waarom dit project?

Nederland heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor het terugdringen van CO2-uitstoot, en daarmee samenhangend, het produceren van duurzame energie. Windenergie op zee speelt daarin een prominente rol. Het Nederlandse deel van de Noordzee biedt ruimte voor windparken. In een aantal windenergiegebieden op zee zijn al windparken in bedrijf. In andere windenergiegebieden mogen bedrijven nieuwe windparken bouwen.

Stand van zaken

De minister voor Klimaat en Energie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben onlangs voor dit project een voorbereidingsbesluit genomen. Het voorbereidingsbesluit is op donderdag 2 mei 2024 gepubliceerd in de Staatscourant.

Met een voorbereidingsbesluit wordt tot het moment van publiceren van het projectbesluit, voorkomen dat ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als het bevoegd gezag een vergunningaanvraag ontvangt voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 2 mei 2024. 

Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of in beroep te gaan. Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid, en onderdeel C, subonderdeel 2 van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht.

Wat gebeurt hierna?

Op basis van de vastgestelde NRD wordt het milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER vormt de onderbouwing voor het ontwerpkavelbesluit Nederwiek (zuid) kavel I. Het MER wordt samen met het ontwerpkavelbesluit ter inzage gelegd. Hierop kan iedereen reageren. De terinzagelegging wordt aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op deze website.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?