Wind op zee - Nederwiek (zuid) kavel I

Gepubliceerd op:
31 mei 2023
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023

Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor een windpark op zee: Nederwiek (zuid) I. Dit windenergiegebied is aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijkstructuurvisie Windenergie op Zee. Het gebied ligt op ongeveer 95 km afstand van de kust ter hoogte van het noordelijke deel van de provincie Noord-Holland (regio Den Helder en Texel). Naar verwachting wordt het windpark rond 2030 in gebruik genomen. De kavel biedt ruimte voor een windpark van circa 2 Gigawatt (GW).

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Waarom dit project?

Nederland heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor het terugdringen van CO2-uitstoot, en daarmee samenhangend, het produceren van duurzame energie. Windenergie op zee speelt daarin een prominente rol. Het Nederlandse deel van de Noordzee biedt ruimte voor windparken. In een aantal windenergiegebieden op zee zijn al windparken in bedrijf. In andere windenergiegebieden mogen bedrijven nieuwe windparken bouwen.

Stand van zaken

Van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2023 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor dit project. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Alle zienswijzen worden door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER dient te worden opgenomen.

De concept-NRD kunt u ook hieronder nog raadplegen.

Voorbereidingsbesluit

De minister voor Klimaat en Energie heeft in overeenstemming met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op 22 juni 2023 voor dit project een voorbereidingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant.

Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van publiceren van het ontwerpkavelbesluit, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als het bevoegd gezag een vergunningaanvraag ontvangt voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?