Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring

Gepubliceerd op:
5 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT, legt een nieuwe hoogspanningsverbinding aan tussen Wateringen en Beverwijk: Randstad 380 kV. De Randstad 380 kV verbinding gaat zorgen voor twee nieuwe ringstructuren in het hoogspanningsnetwerk: de Zuidring en de Noordring. Op deze pagina vindt u de informatie over de Noordring.

Op de besluitvorming over de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV-Noordring is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Daarom hebben de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu het tracé in 2012 vastgelegd in een inpassingsplan. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure, in meer fasen. De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure.

Stand van zaken fase 6

Als onderdeel van het project is een 380 kV kabelverbinding onder het Noordzeekanaal gerealiseerd. Bij het testen van de kabelverbinding is gebleken dat deze niet voldoet en dat de kabel vervangen moet worden door middel van een hersteloperatie. Om de hersteloperatie mogelijk te maken, zijn tijdelijke werkzaamheden nodig. De besluiten die voor deze werkzaamheden nodig zijn worden in deze fase voorbereid en ter inzage gelegd onder coördinatie van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Op 8 maart 2019 liep de beroepstermijn af voor de op 25 januari 2019 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op zaterdag 9 maart 2019 onherroepelijk geworden.

De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Noordring - fase 6.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Voorgeschiedenis

De ontwerpbesluiten voor fase 6 van dit project hebben van vrijdag 5 oktober tot en met donderdag 22 november 2018 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?