Gaswinning VDW

Laatst gecontroleerd op:
10 juli 2024
Gepubliceerd op:
14 oktober 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft van Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) een verzoek ontvangen voor het winnen van aardgas uit de gasvelden VDW-A en VDW-B gelegen onder de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf. Vermilion heeft het ministerie laten weten een nieuwe gaswinningslocatie te willen aanleggen voor gaswinning uit de gasvelden VDW-A en VDW-B. Er moet ook een leiding worden aangelegd die wordt aangesloten op het ondergrondse gasleidingsnetwerk.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.vermilionenergy.com.

Projectinformatie

Het ministerie neemt de aanvraag in behandeling en past de rijkscoördinatieregeling (RCR) toe. Dit betekent dat het ministerie van EZK de besluitvorming coördineert en samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uiteindelijk bepaalt waar de winningslocatie en de aansluiting op het bestaande gastransportnetwerk komen. De rijkscoördinatieregeling is hier wettelijk verplicht omdat een deel van de velden onder een beschermd natuurgebied (Natura-2000) ligt.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Tijdlijn fase 4 - Gaswinning VDW

Infographic projectprocedure

In onderstaande pdf ziet u de projectprocedure van dit project.

Stand van zaken

Geschikte mijnbouwlocatie
Om naar de gasvelden te kunnen boren en het gas te winnen, is het nodig om in het gebied een mijnbouwlocatie aan te leggen. In overleg met de omgeving zijn 9 plekken op de kaart gezet waar zo’n locatie zou kunnen komen. Voor de boringen is slechts 1 locatie nodig. De 9 locaties zijn door ingenieursbureaus onderzocht om te kijken wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving.

In de afgelopen periode zijn op basis van reacties vanuit de omgeving, de overheden en de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) aanvullende onderzoeken uitgevoerd en zijn vervolgens de rapporten MER Fase 1 en Integrale effectenanalyse (IEA) afgerond. Om dit zorgvuldig te kunnen doen is hiervoor meer tijd genomen. Een overzicht van wat er is gebeurd en de bijbehorende documenten vindt u hieronder.

Voorkeurslocatie is bekend

Na alle onderzoeken voor de MER Fase 1 en de IEA is een afwegingsnotitie opgesteld. Daarin is beschreven wat de voor- en nadelen zijn van de nog over gebleven locaties en welke reacties vanuit de omgeving zijn gegeven op de rapporten. Op basis van deze afweging is door de Staatssecretaris Mijnbouw, de heer Vijlbrief, de voorkeurslocatie gekozen. De voorkeurslocatie is variant 7.4, één van de varianten van locatie 7. Variant 7.4 heeft alles overwegend de kleinste effecten op de omgeving en biedt kansen voor enige verbetering van de verbinding tussen natuurterreinen. 

Voor deze voorkeurslocatie is een voorbereidingsbesluit genomen. Op 28 december 2023 is hiervan kennisgeving gedaan in de Staatscourant.

Vervolg van het project

Nu de voorkeurslocatie bekend is, worden in de volgende fase de effecten op de ondergrond, zoals bodemdaling, onderzocht (MER Fase 2). In deze fase wordt ook de voorkeurslocatie verder onderzocht en in detail uitgewerkt. De uitkomsten worden gebruikt ter voorbereiding van besluiten over de gaswinning, de ruimtelijke bestemming (het projectbesluit) en de vergunningen.

De komende periode vinden overleggen plaats met de overheden. Voorlopig worden er geen documenten ter inzage gelegd. Wel start in overleg met de regionale overheden een gebiedsproces. In dit gebiedsproces betrekken en informeren EZK en Vermilion omwonenden en maatschappelijke organisaties.

Het ontwerp-projectbesluit en de ontwerpbesluiten (vergunningen) worden waarschijnlijk halverwege 2025 samen met de MER Fase 2 ter inzage gelegd. Er is dan weer een inloopbijeenkomst en iedereen kan dan een reactie (zienswijze) indienen. Daarna besluiten de bewindslieden van KGG en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) definitief over de vraag of de gaswinning door kan gaan of niet. De verwachting is dat het besluit hierover in de tweede helft van 2025 wordt genomen.

Actualisatie participatieplan

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (voorheen EZK) en Vermilion vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop participatie wordt ingezet staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Hieronder vindt u de laatste versie van het participatieplan.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?