Gaswinning VDW

Gepubliceerd op:
14 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
15 augustus 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft van Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) een verzoek ontvangen voor het winnen van aardgas uit de gasvelden VDW-A en VDW-B gelegen onder de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf. Vermilion heeft het ministerie laten weten een nieuwe gaswinningslocatie te willen aanleggen voor gaswinning uit de gasvelden VDW-A en VDW-B. Er moet ook een leiding worden aangelegd die wordt aangesloten op het ondergrondse gasleidingsnetwerk.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.vermilionenergy.com.

Projectinformatie

Het ministerie neemt de aanvraag in behandeling en past de rijkscoördinatieregeling (RCR) toe. Dit betekent dat het ministerie van EZK de besluitvorming coördineert en samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uiteindelijk bepaalt waar de winningslocatie en de aansluiting op het bestaande gastransportnetwerk komen. De rijkscoördinatieregeling is hier wettelijk verplicht omdat een deel van de velden onder een beschermd natuurgebied (Natura-2000) ligt.

Stand van zaken

Aanvulling op MER fase 1 en IEA gereed
De aanvulling op de milieueffectrapportage fase 1 en de integrale effectanalyse is gereed en staat sinds vrijdag 14 april 2023 op deze website. U kon reageren tot en met donderdag 25 mei 2023. De reacties op de aanvulling kunt u terugvinden in de inspraakbundel. De aanvulling is ook besproken met ambtenaren en bestuurders in de regio. De Commissie m.e.r. is gevraagd een advies uit te brengen over de aanvulling. Het advies van de Commissie m.e.r. vindt u op: www.commissiemer.nl.

Wat is er aangevuld?
Vorig jaar heeft de Commissie m.e.r. een voorlopig tussentijds toetsingsadvies uitgebracht over de milieueffectrapportage. Het advies van de Commissie m.e.r. hebben we overgenomen. Er zijn daarom onder andere aanvullende onderzoeken uitgevoerd naar natuuraspecten. Vanuit de omgeving ontvingen we voorstellen voor verbeteringen (varianten) voor enkele locaties. Ook die zijn volledig onderzocht. Alle resultaten van de extra onderzoeken naar natuur en naar de varianten van locaties zijn verwerkt in de aanvulling.

De eerdere documenten uit deze fase van het project vindt u hieronder.

Wat gebeurt er na de MER fase1?

  • De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat kiest deze zomer het voorkeursalternatief (VKA). Daarbij neemt hij de reacties vanuit de omgeving en adviezen van de overheden met betrekking tot de MER fase1 en IEA mee in zijn afweging.
  • Nu in de MER fase 1 de bovengrondse effecten zijn onderzocht worden vervolgens in de MER fase 2 de effecten op de ondergrond onderzocht en de bovengrondse effecten daarvan onderzoeken we meer in detail. Ook wordt het VKA in deze fase meer in detail uitgewerkt. Dit is van belang voor de te verlenen vergunningen en het op te stellen inpassingsplan/projectbesluit.
  • Ontwerpbesluiten ter inzage: de MER ligt naar verwachting in de zomer van 2024 samen met het ontwerp-inpassingsplan/projectbesluit en de ontwerpbesluiten (vergunningen) ter inzage. Hierop kan in die periode iedereen reageren (zienswijzen).

Actualisatie participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Vermilion vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en Vermilion participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Hieronder vindt u de laatste versie van het participatieplan.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over de rijkscoördinatieregeling gaswinning VDW, fase Voornemen en Participatie.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?