Net op zee - Hollandse Kust (zuid)

Gepubliceerd op:
7 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

TenneT TSO B.V., verder aangeduid als TenneT, wil op en ten noorden van de Maasvlakte (gemeente Rotterdam) het net op zee Hollandse Kust (zuid) realiseren. Het net op zee bestaat uit twee platforms met transformatoren op de Noordzee,met elk twee (in totaal vier) onderzeese 220 kV elektriciteitskabels naar de kust. Deze kabels worden via een nieuw transformatorstation met twee 380 kV kabels op het bestaande hoogspanningsstation aan de Coloradoweg aangesloten. Hiermee sluit het beoogde windenergie gebied Hollandse Kust (zuid) aan op het landelijk hoogspanningsnet.

Dit project is aangewezen als pilot voor de Omgevingswet, doel van de pilot is te oefenen met omgevingsmanagement. Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt met een inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De vergunningen en ontheffingen die voor het project nodig zijn worden zo veel mogelijk in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van EZK. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling (RCR).

Stand van zaken fase 3

Op 8 mei 2020 liep de beroepstermijn af voor de op 27 maart ter inzage gelegde definitieve besluiten. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Net op zee - Hollandse Kust (zuid) - fase 3.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Besluiten buiten de RCR

Op maandag 25 maart 2019 is een kennisgeving besluit in de Staatscourant gepubliceerd waarmee een tweetal besluiten benodigd voor het project Net op zee Hollandse Kust (zuid) buiten de RCR procedure wordt geplaatst. Deze besluiten worden in de bijlage van het besluit genoemd. Een aantal besluiten benodigd voor het project wordt nog wel onder de RCR voorbereid.

Op woensdag 13 juni 2018 is een besluit in de Staatscourant gepubliceerd waarmee een groot aantal besluiten benodigd voor het project Net op zee Hollandse Kust (zuid) buiten de RCR procedure wordt geplaatst. Deze besluiten worden in de bijlage van het besluit genoemd. Een aantal besluiten benodigd voor het project wordt nog wel onder de RCR voorbereid.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende fasen van dit project.

Meer informatie

Meer informatie over Net op zee - Hollandse Kust (zuid) vindt u op: www.netopzee.eu.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?