Gaswinning N05-A

Gepubliceerd op:
30 juli 2019
Laatst gecontroleerd op:
21 februari 2023

ONE-Dyas B.V. wil aardgas winnen uit het gasveld N05-A in de Noordzee. Om winning van gas uit het gasveld N05-A mogelijk te maken wil ONE-Dyas B.V. boven het gasveld een gaswinningsplatform in zee plaatsen. De beoogde locatie van het platform bevindt zich in het Nederlandse deel van de Noordzee, ongeveer twintig kilometer uit de kust van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Borkum. Vanaf deze locatie worden maximaal twaalf putten geboord, waarvan een deel naar veld N05-A en een deel naar een aantal naastgelegen velden (prospects) die mogelijk gas bevatten.

Stand van zaken

Op 15 juli 2022 liep de beroepstermijn af voor de op 3 juni 2022 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Rechtbank Den Haag. De Rechtbank Den Haag zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Gaswinning N05-A - fase 1.

Per abuis was de aanvulling MER gaswinning N05-A van 24 december 2021 niet opgenomen op de pagina met documenten voor dit project fase 1. De aanvulling is alsnog op 18 januari 2023 toegevoegd.

Informationen in deutscher Sprache können Sie finden unter: Gasgewinnung N05-A.

Voorgeschiedenis

Meer informatie over de terinzagelegging van de Mededeling voor de milieueffectrapportage voor Gaswinning N05-A vindt u op de pagina: Gaswinning N05-A - Voorgeschiedenis.

Meer informatie

De Nederlandse vergunningen voor dit project zijn in de zomer van 2022 verleend.

Voor de boringen vanaf platform N05-A in de Duitse sector van de Noordzee, inclusief de productie van aardgas op het Duitse grondgebied, heeft ONE-Dyas B.V. bij het bevoegde Staatsbureau voor Mijnbouw, Energie en Geologie (LBEG) een exploitatieplan overeenkomstig artikel 52, lid 2a, van de Duitse Mijnbouwwet (BBergG) ingediend en om goedkeuring verzocht.

De planologische goedkeuringsdocumenten lagen van 10 oktober 2022 tot 9 november 2022 voor het publiek ter inzage. Iedereen wiens belangen door het project worden geraakt had tot 9 december 2022 de tijd om bezwaar te maken tegen het plan.

De tijdig tegen het plan ingebrachte bezwaren, de tijdig ingediende zienswijzen van verenigingen en de zienswijzen van de autoriteiten over het plan moeten worden besproken met de initiatiefnemer, de autoriteiten, de belanghebbenden en degenen die bezwaren of zienswijzen hebben ingediend (artikel 73, lid 6, VwVfG). Daartoe heeft de LBEG alle tijdig ontvangen bezwaren en zienswijzen onderzocht en ter beantwoording aan de initiatiefnemer toegezonden.

De openbare hoorzitting wordt vervangen door een online raadpleging overeenkomstig § 5 PlanSiG.

In dit verband krijgen alleen degenen die recht hebben op deelname toegang tot de onlineraadpleging (artikel 5, lid 4, zin 3, PlanSiG).

In het kader van de onlineraadpleging worden de bezwaren en opmerkingen in geanonimiseerde vorm ter beschikking gesteld (artikel 5, lid 3, eerste zin, van de PlanSiG juncto artikel 73, lid 6, eerste zin, van de VwVfG). Degenen die reeds bezwaren en zienswijzen hebben ingediend zijn bekend en ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de online raadpleging.

Ook belanghebbenden wier belangen door het project worden geraakt, maar die hun standpunt nog niet in de procedure kenbaar hebben gemaakt, kunnen alsnog schriftelijk of per e-mail tot en met 1 maart 2023 hun bezorgdheid kenbaar maken en toegang vragen tot de online raadpleging door het sleutelwoord "L1.4/Antrag auf Zugang zur Online-Konsultation PFV ONE Dyas B.V." te vermelden.

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
Hoofdkantoor Clausthal-Zellerfeld
An der Marktkirche 9
38678 Clausthal-Zellerfeld
E-Mail: poststelle.clz@lbeg.niedersachsen.de

Hetzelfde geldt voor verenigingen die op grond van hun erkenning beroep kunnen instellen tegen een besluit over het project overeenkomstig het wetboek van administratieve rechtspraak.

De online raadpleging vindt plaats van 17 maart 2023 tot en met 23 maart 2023.

Deelnemers kunnen hun opmerkingen binnen deze termijn schriftelijk indienen bij het Staatsbureau voor Mijnbouw, Energie en Geologie of elektronisch op het bovengenoemde e-mailadres (voor schriftelijke opmerkingen geldt de datum van ontvangst door de autoriteit).

De aandacht wordt gevestigd op het volgende:

  • De online raadpleging is niet toegankelijk voor het publiek. De deelname is beperkt tot de partijen in de procedure, namelijk de belanghebbenden en degenen die opmerkingen hebben ingediend (§ 73, lid 6, zin 1, VwVfG).
  • Deelname aan de onlineraadpleging is niet verplicht. In geval van niet-deelname aan de onlineraadplegingsprocedure blijven tijdig ontvangen bezwaren en zienswijzen volledig geldig. Ongeacht de deelname zal de LBEG de argumenten in de zienswijzen en de bezwaren in de bezwaarschriften onderzoeken en daarover een besluit nemen.
  • Het is niet nodig de argumenten te herhalen die reeds in de onlineraadpleging zijn aangevoerd.
  • De regelgeving inzake online raadpleging laat de uitsluiting van bezwaren die reeds heeft plaatsgevonden onverlet (§ 5, lid 4, zin 4 PlanSiG). De bezwaartermijn is verstreken op 9 december 2022. Alle na deze datum ontvangen nieuw ingebrachte bezwaren zijn van verdere procedure uitgesloten, tenzij zij gebaseerd zijn op bijzondere privaatrechtelijke titels (§ 73, lid 4, derde zin, VwVfG en § 21, lid 4, eerste zin, UVPG).
  • De deelnemingsgerechtigden kunnen zich ook laten vertegenwoordigen.

Indien dit nog niet is gebeurd, moet voor het einde van de overlegperiode 23 maart 2023 een overeenkomstige volmacht worden afgegeven en toegezonden aan de LBEG op bovenstaand adres. De volmacht machtigt de houder tot het verrichten van alle procedurehandelingen, tenzij uit de inhoud ervan anders blijkt (artikel 14, lid 1, VwVfG). Vertegenwoordigers die op handtekeningenlijsten of identieke brieven staan, hebben geen volmacht nodig.

  • Met de afsluiting van de onlineraadpleging is het raadplegingsproces afgelopen.
  • De kosten van deelname aan de online raadpleging, met inbegrip van de kosten van vertegenwoordiging, worden niet vergoed. De LBEG zelf brengt echter geen kosten in rekening voor deelname aan de online raadpleging.
  • Het privacybeleid van de LBEG is in te zien op https://www.lbeg.niedersachsen.de/wir_ueber_uns_service/kontakt_datensc…. De LBEG zal alle tijdens de online raadpleging ontvangen reacties, inclusief de daarin opgenomen persoonsgegevens, voor commentaar doorsturen naar ONE-Dyas B.V. als aanvrager. Indien de naam en het adres onidentificeerbaar moeten worden gemaakt bij de toezending van het bezwaarschrift aan ONE-Dyas B.V. of aan de bij de procedure betrokken instanties, moet dit in de verklaring worden vermeld. In dit geval moet worden gemotiveerd welke nadelen worden gevreesd als gevolg van het doorgeven van de gegevens.
  • De aanvraagdocumenten kunnen nog steeds op internet worden geraadpleegd op uvp.niedersachsen.de. Doorslaggevend is echter de inhoud van de ter inzage liggende stukken (§ 27a lid 1 zin 4 VwVfG).

Grensoverschrijdende deelname van Nederland

Het Koninkrijk der Nederlanden is van het project in kennis gesteld overeenkomstig § 54 UVPG. Dit vereiste grensoverschrijdende inspraak van Nederland. Bijgevolg vindt de grensoverschrijdende publieke inspraak plaats overeenkomstig § 56 UVPG.

Er wordt op gewezen dat overeenkomstig artikel 56, lid 4, UVPG het publiek van de andere staat zijn opmerkingen kan indienen in een van zijn officiële talen.

Overige informatie

ONE-Dyas heeft samen met partners Hansa Hydrocarbons en EBN het voornemen om aardgas te winnen uit het veld N05-A en uit omliggende velden in de Duitse en Nederlandse Noordzee waarin mogelijk aardgas zit. Voor een uitleg over wat dit voornemen inhoudt kunt u de video bekijken.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?