Wind op zee - Nederwiek (noord) kavels II en III

Laatst gecontroleerd op:
28 juni 2024
Gepubliceerd op:
13 mei 2024

Het Rijk wil kavelbesluiten nemen voor windparken op zee in het Windenergiegebied: Nederwiek (noord) voor kavels II en III. Dit windenergiegebied is aanwezen in het Programma Noordzee 2022-2027 en verder toegelicht in de Routekaart Windenergie op Zee 2030. De beoogde windparken worden door TenneT voorzien van een eigen platform op zee en aansluitverbindingen met het hoogspanningsnet op het land. Het windenergiegebied Nederwiek (noord) biedt ruimte voor circa 4 Gigawatt (GW) in totaal.

Wilt u reageren op de concept-NRD?

Van vrijdag 28 juni tot en met donderdag 8 augustus 2024 kunt u reageren op de concept-NRD voor dit project. Reageren kan via onderstaande knop.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Projectinformatie

Voor het windenergiegebied Nederwiek II en III wordt in een milieueffectrapportage onderzocht wat de effecten ervan zijn. In juni 2024 wordt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor dit project ter inzage gelegd. Hierin staat welke milieueffecten het projectteam onderzoekt, hoe men dat wil doen en tot in welk detail. Zo krijgt het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming over energieprojecten. De terinzagelegging wordt te op een later tijdstip aangekondigd in de Staatscourant en op deze website.

Waarom dit project?

Nederland heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor het terugdringen van CO2-uitstoot, en daarmee samenhangend, het produceren van duurzame energie. Windenergie op zee speelt daarin een vooraanstaande rol. Het Nederlandse deel van de Noordzee biedt ruimte voor windparken. In een aantal windenergiegebieden op zee zijn al windparken in bedrijf. In andere windenergiegebieden mogen bedrijven nieuwe windparken bouwen.

Stand van zaken

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ligt van vrijdag 28 juni tot en met donderdag 8 augustus 2024 ter inzage. In de Staatscourant van 27 juni 2024 is hiervan een kennisgeving geplaatst.

Wat is een concept-NRD?
De concept-NRD is een eerste opzet voor een onderzoeksplan. Hierin staat welke milieueffecten het projectteam onderzoekt, hoe men dat wil doen en tot in welk detail. Zo krijgt het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming over energieprojecten. Op deze conceptversie kan iedereen reageren.

Nu ter inzage

Op dit moment ligt de concept-NRD ter inzage.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?