Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland

Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2024
Gepubliceerd op:
7 februari 2023

Hynetwork is van plan een transportnet voor waterstofgas aan te leggen vanaf de Belgische grens naar Vlissingen (Zeeland) en Moerdijk (Noord-Brabant). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) coördineert de besluiten en vergunningen. Het uitgangspunt voor dit waterstofnetwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor aardgastransport. Waar dit niet mogelijk is, komen nieuwe leidingen onder de grond. In eerste instantie was het tracé tussen Moerdijk en Rotterdam ook onderdeel van het project waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland. Dit is echter in mei 2023 aangepast. Het tracé tussen Moerdijk en Rotterdam wordt nu onderdeel van het project Delta Rhine Corridor.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.hynetwork.nl.

Waarom het waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland?

In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt waterstof een onmisbare rol. Waterstof kan in de industrie onder andere worden ingezet als vervanger voor aardgas om de CO2-uitstoot te verminderen. Om dit mogelijk te maken wordt een landelijk netwerk aangelegd om waterstof te transporteren. Het waterstofnetwerk in Zuidwest-Nederland maakt onderdeel uit van het landelijke waterstofnetwerk dat gerealiseerd wordt door Hynetwork (100% dochteronderneming van Gasunie). Het landelijke waterstofnetwerk verbindt 5 industrieclusters in Nederland met elkaar, met locaties voor waterstofopslag en met het buitenland.

Het waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland loopt vanaf de Belgische grens bij Sas van Gent naar Vlissingen in Zeeland en Moerdijk in Noord-Brabant. Onderstaande kaart is een schematische weergave van het waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland. Deze figuur geeft de diverse onderdelen van het project weer: grensovergang(en) met België, hergebruik van bestaande aardgasleidingen, aanleg van nieuwe leidingen en verbindingen naar industriële leveranciers en afnemers van waterstof.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Van 3 november tot en met 14 december 2023 lag de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor het milieueffectrapport voor Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland ter inzage. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn meegenomen bij het vaststellen van de NRD. De vaststelling van de NRD is bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant van vrijdag 21 juni 2024.

De vastgestelde NRD en de Nota van Antwoord op de concept-NRD vindt u hieronder. De inspraakbundel van de concept-NRD vindt u onder het kopje Voorgeschiedenis > Concept-NRD.

Animatie - wat is een concept-NRD?

Terugkijken webinar

Het is belangrijk om u goed te informeren en te betrekken bij de plannen. Op dinsdag 28 november en woensdag 29 november 2023 vonden inloopbijeenkomsten plaats in Heinskenszand en Terneuzen. In april 2023 vonden 4 inloopbijeenkomsten plaats en werd er op 11 april 2023 een webinar georganiseerd.

U kunt het webinar van 11 april 2023 terugkijken.

Hieronder vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden die naar voren kwamen tijdens het webinar.

Participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en Hynetwork participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is per november 2023 geactualiseerd. 

Voorgeschiedenis

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?