Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland

Gepubliceerd op:
7 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
14 februari 2024

Hynetwork Services (HNS) is van plan een transportnet voor waterstofgas aan te leggen vanaf de Belgische grens naar Vlissingen (Zeeland) en Moerdijk (Noord-Brabant). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) coördineert de besluiten en vergunningen. Het uitgangspunt voor dit waterstofnetwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor aardgastransport. Waar dit niet mogelijk is, komen nieuwe leidingen onder de grond. In eerste instantie was het tracé tussen Moerdijk en Rotterdam ook onderdeel van het project waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland. Dit is echter in mei 2023 aangepast. Het tracé tussen Moerdijk en Rotterdam wordt nu onderdeel van het project Delta Rhine Corridor.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.hynetwork.nl.

Waarom het waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland?

In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt waterstof een onmisbare rol. Waterstof kan in de industrie onder andere worden ingezet als vervanger voor aardgas om de CO2-uitstoot te verminderen. Om dit mogelijk te maken wordt een landelijk netwerk aangelegd om waterstof te transporteren. Het waterstofnetwerk in Zuidwest-Nederland maakt onderdeel uit van het landelijke waterstofnetwerk dat gerealiseerd wordt door Hynetwork Services (100% dochteronderneming van Gasunie). Het landelijke waterstofnetwerk verbindt 5 industrieclusters in Nederland met elkaar, met locaties voor waterstofopslag en met het buitenland.

Het waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland loopt vanaf de Belgische grens bij Sas van Gent naar Vlissingen in Zeeland en Moerdijk in Noord-Brabant. Onderstaande kaart is een schematische weergave van het waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland. Deze figuur geeft de diverse onderdelen van het project weer: grensovergang(en) met België, hergebruik van bestaande aardgasleidingen, aanleg van nieuwe leidingen en verbindingen naar industriële leveranciers en afnemers van waterstof.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Tijdlijn fase 2 - Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland

Stand van zaken

Van vrijdag 3 november tot en met donderdag 14 december 2023 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage (MER) voor dit project. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Alle zienswijzen worden door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER moet worden opgenomen.

De concept-NRD kunt u hieronder nog raadplegen.

Onderstaande animatie legt uit wat een concept-NRD inhoudt.

Animatie - concept-NRD

Voorgeschiedenis en terugkijken webinar

Het is belangrijk om u goed te informeren en te betrekken bij de plannen. Op dinsdag 28 november en woensdag 29 november 2023 vonden inloopavonden plaats in Heinskenszand en Terneuzen. In april 2023 vonden 4 informatiebijeenkomsten plaats en werd er op 11 april 2023 een webinar georganiseerd.

U kunt het webinar van 11 april 2023 terugkijken.

Hieronder vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden die naar voren kwamen tijdens het webinar.

Participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en Hynetwork Services participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is per november 2023 geactualiseerd. 

Voornemen en voorstel voor participatie

Sinds de publicatie van het Voornemen en voorstel voor participatie is de begrenzing van het project gewijzigd. In het Voornemen is nog te lezen dat binnen dit project wordt onderzocht hoe het waterstofnetwerk aangesloten kan worden in de Rijnmond regio en op het waterstofnetwerk dat gerealiseerd wordt in het Noordzeekanaalgebied. Eind mei 2023 is besloten dat binnen dit project alleen nog de meest geschikte route wordt onderzocht vanaf de Belgische grens tot aan Moerdijk en Vlissingen.

Dat betekent niet dat het waterstofnetwerk ophoudt bij Moerdijk en Vlissingen. Vanaf Moerdijk wordt de procedure voor de waterstofleiding richting Rotterdam overgenomen door het buisleidingenproject Delta Rhine Corridor. Ook moet er vanaf Rotterdam nog een verbinding worden gemaakt met het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied, om het landelijke waterstofnetwerk volledig te maken.

Er wordt op dit moment nog door Hynetwork Services en het ministerie overlegd in welk project deze verbinding het beste past. Mogelijk wordt hiervoor een nieuwe procedure en dus een nieuw project opgestart.

Delta Rhine Corridor

Het Voornemen en voorstel voor participatie van het project Delta Rhine Corridor is op 26 mei 2023 gepubliceerd. Belanghebbenden konden hier een reactie op indienen tot en met 6 juli 2023. Op de projectpagina van de Delta Rhine Corridor vindt u meer informatie over het project,

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?