Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland

Gepubliceerd op:
7 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
15 augustus 2023

Hynetwork Services (HNS) is van plan een transportnet voor waterstofgas aan te leggen vanaf de Belgische grens naar Vlissingen (Zeeland) en Moerdijk (Noord-Brabant). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) coördineert de besluiten en vergunningen. Het uitgangspunt voor dit waterstofnetwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor aardgastransport. Waar dit niet mogelijk is, komen nieuwe leidingen onder de grond. In eerste instantie was het tracé tussen Moerdijk en Rotterdam ook onderdeel van het project waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland. Dit is echter in mei 2023 aangepast. Het tracé tussen Moerdijk en Rotterdam wordt nu onderdeel van het project Delta Rhine Corridor.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.hynetwork.nl.

Waarom het waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland?

In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt waterstof een onmisbare rol. Waterstof kan in de industrie onder andere worden ingezet als vervanger voor aardgas om de CO2-uitstoot te verminderen. Om dit mogelijk te maken wordt een landelijk netwerk aangelegd om waterstof te transporteren. Het waterstofnetwerk in Zuidwest-Nederland maakt onderdeel uit van het landelijke waterstofnetwerk dat gerealiseerd wordt door Hynetwork Services (100% dochteronderneming van Gasunie). Het landelijke waterstofnetwerk verbindt 5 industrieclusters in Nederland met elkaar, met locaties voor waterstofopslag en met het buitenland.

Het waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland loopt vanaf de Belgische grens bij Sas van Gent naar Vlissingen in Zeeland en Moerdijk in Noord-Brabant. Onderstaande kaart is een schematische weergave van het waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland. Deze figuur geeft de diverse onderdelen van het project weer: grensovergang(en) met België, hergebruik van bestaande aardgasleidingen, aanleg van nieuwe leidingen en verbindingen naar industriële leveranciers en afnemers van waterstof.

Kaart - Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Tijdlijn fase 1 - Waterstonetwerk Zuidwest-Nederland

Stand van zaken

Van 31 maart tot en met 11 mei 2023 heeft het document Voornemen en voorstel voor participatie van dit project ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om op het document te reageren.

Het Voornemen en voorstel voor participatie is hieronder te downloaden.

Sinds de publicatie van het Voornemen en voorstel voor participatie is de begrenzing van het project gewijzigd. In het Voornemen is nog te lezen dat binnen dit project wordt onderzocht hoe het waterstofnetwerk aangesloten kan worden in de Rijnmond regio en op het waterstofnetwerk dat gerealiseerd wordt in het Noordzeekanaalgebied. Eind mei 2023 is besloten dat binnen dit project alleen nog de meest geschikte route wordt onderzocht vanaf de Belgische grens tot aan Moerdijk en Vlissingen.

Dat betekent niet dat het waterstofnetwerk ophoudt bij Moerdijk en Vlissingen. Vanaf Moerdijk wordt de procedure voor de waterstofleiding richting Rotterdam overgenomen door het buisleidingenproject Delta Rhine Corridor. Ook moet er vanaf Rotterdam nog een verbinding worden gemaakt met het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied, om het landelijke waterstofnetwerk volledig te maken.

Er wordt op dit moment nog door Hynetwork Services en het ministerie overlegd in welk project deze verbinding het beste past. Mogelijk wordt hiervoor een nieuwe procedure en dus een nieuw project opgestart.

Wat gebeurt er met mijn reactie?

De ingediende reacties op het Voornemen worden betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De reacties op het Voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieplan verder uit te werken. Door de gewijzigde begrenzing van het project kan het echter zo zijn dat ingediende reacties worden overgenomen door een andere projectorganisatie:

  • De reacties die zijn ingediend door personen of organisaties uit het gebied dat nu onder project Delta Rhine Corridor valt, worden overgedragen aan de projectorganisatie van de Delta Rhine Corridor. Deze reacties zullen niet beantwoord worden in de reactienota van het project waterstofnetwerk Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland, maar in de reactienota van de Delta Rhine Corridor.
  • De reacties die zijn ingediend door personen of organisaties uit het gebied dat tijdelijk niet onder een project valt worden ook beantwoord. Dat gebeurt in de reactienota van het project Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland.
  • De reacties die zijn ingediend door personen of organisaties uit het gebied dat binnen dit project blijft, worden beantwoord in de reactienota van dit project.

In de reactienota wordt vervolgens antwoord gegeven op de ingediende reacties. Eind 2023 wordt deze nota tegelijk met de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd.

Delta Rhine Corridor

Het Voornemen en voorstel voor participatie van het project Delta Rhine Corridor is op 26 mei 2023 gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen hier een reactie op indienen tot en met 6 juli. Op de projectpagina van de Delta Rhine Corridor vindt u meer informatie over het project en hoe u een reacties kunt indienen.

Informatiebijeenkomsten

Het is belangrijk om u goed te informeren en te betrekken bij de plannen. Daarom vonden er in april 4 informatiebijeenkomsten plaats en werd er op 11 april 2023 een webinar georganiseerd.

U kunt het webinar van 11 april 2023 terugkijken.

Hieronder vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden die naar voren kwamen tijdens het webinar.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?