Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Gepubliceerd op:
12 augustus 2022
Laatst gecontroleerd op:
28 april 2023

Hynetwork Services (HNS) is van plan in het Noordzeekanaalgebied een waterstoftransportnet aan te leggen. HNS is een 100% dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie. Het uitgangspunt voor dit transportnetwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor het gastransport. Waar dit niet mogelijk is komen nieuwe leidingen onder de grond. Daarnaast komen er enkele nieuwe bovengrondse installaties.

Waarom het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied?

In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt CO2-vrije waterstof een onmisbare rol. Waterstof kan onder meer worden ingezet als vervanger voor aardgas. Om dit mogelijk te maken wordt een landelijk waterstofnetwerk aangelegd om waterstof te transporteren.

Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied maakt onderdeel uit van het landelijk waterstofnetwerk van HNS, dat vijf industrieclusters in Nederland met elkaar, met waterstof opslag en met het buitenland verbindt.  Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied heeft tot doel de productie en het gebruik van waterstof in deze regio in een stroomversnelling te brengen.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Van vrijdag 28 april tot en met donderdag 8 juni 2023 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Alle zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER dient te worden opgenomen. De concept-NRD kunt u ook hieronder nog raadplegen.

Participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services (HNS) vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en HNS participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Deze versie gaat over participatie in de tweede fase van dit project. In deze fase wordt toegewerkt naar de keuze voor het voorkeursalternatief. Wilt u op een andere manier betrokken worden of heeft u vragen? Neem gerust contact op met HNS via info@hynetwork.nl. U kunt de nieuwste versie van het participatieplan hieronder downloaden.

Voorgeschiedenis

Op 9, 11, 23 en 24 mei 2023 hebben tijdens de terinzagelegging van de concept-NRD inloopavonden plaatsgevonden in Beverwijk, Spaarndam, Velsen-Noord en Amsterdam. De posters kunt u hier nog vinden:

Voornemen en voorstel voor participatie

Van 9 september tot en met 20 oktober 2022 hebben het voornemen en het voorstel voor participatie van dit project ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren door een schriftelijke of mondelinge reactie te geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. De reacties zijn betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Meer informatie

Meer informatie over Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied vindt u op: www.hynetwork.nl.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?