Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Gepubliceerd op:
12 augustus 2022
Laatst gecontroleerd op:
9 september 2022

Hynetwork Services (HNS) is van plan in het Noordzeekanaalgebied een waterstoftransportnet aan te leggen. HNS is een 100% dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie. Het uitgangspunt voor dit transportnetwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor het gastransport. Waar dit niet mogelijk is komen nieuwe leidingen onder de grond. Daarnaast komen er enkele nieuwe bovengrondse installaties.

Waarom het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied?

In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt CO2-vrije waterstof een onmisbare rol. Waterstof kan onder meer worden ingezet als vervanger voor aardgas. Om dit mogelijk te maken wordt een landelijk waterstofnetwerk aangelegd om waterstof te transporteren.

Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied maakt onderdeel uit van het landelijk waterstofnetwerk van HNS, dat vijf industrieclusters in Nederland met elkaar, met waterstof opslag en met het buitenland verbindt.  Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied heeft tot doel de productie en het gebruik van waterstof in deze regio in een stroomversnelling te brengen.

Stand van zaken

Het project Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied start met het kennisgeven van het voornemen en de participatie. Het voorstel voor de wijze waarop de omgeving wordt betrokken bij het planproces staat beschreven in het participatieplan. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 8 september 2022 is kennisgeving van het voornemen gedaan.

Waar kunt u de documenten inzien?

Het voornemen en participatieplan kunt u vanaf vrijdag 9 september 2022 tot en met donderdag 20 oktober 2022 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

 • Stadhuis Beverwijk, Stationsplein 48, Beverwijk
 • Stadhuis Velsen, Plein 1945 45, IJmuiden
 • Stadhuis Zaanstad, Stadhuisplein 100, Zaandam
 • Gemeente Haarlemmermeer - locatie Beukenhorst, Taurusavenue 100, Hoofddorp
 • Gemeente Amsterdam - Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 100, Amsterdam

Het voornemen en participatieplan is ook hieronder te raadplegen.

Hoe kunt u meedenken?

Als u wilt meedenken over het project Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied, kunt u een schriftelijke of mondelinge reactie geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. Deze reactie kunt u kenbaar maken in de periode van vrijdag 9 september 2022 tot en met donderdag 20 oktober 2022.

U kunt hierbij denken aan:

 • Heeft u vragen over het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied?
 • Ziet u andere oplossingen voor de geschetste opgave? Dit betreft bijvoorbeeld andere alternatieve tracés voor het transport van waterstof.
 • Heeft u specifieke kennis over natuur, milieu, archeologie of cultuurhistorie of andere informatie over waarden of belangen in het gebied tussen het IJmond gebied en het Amsterdams havengebied?
 • Zijn er initiatieven in die omgeving waarmee wij rekening moeten houden?
 • Heeft u andere ideeën hoe u betrokken wilt zijn bij de ontwikkeling van het project Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied van HNS?
 • Heeft u nog andere vragen over het Voornemen en voorstel voor Participatie?

Hoe kunt u reageren?

Digitaal
Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur via het digitale reactieformulier. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post
U kunt uw reactie schriftelijk indienen door een reactie te sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Waterstofnetwerk NZKG
Postbus 111
9200 AC Drachten

Mondeling
Via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 070 379 8979.

Als u uw naam, postadres en e-mailadres vermeldt, kunnen wij u informeren over de voortgang van het project. U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk onderwerp uw reactie betrekking heeft.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook privacyverklaring.

Inloopbijeenkomsten

Heeft u vragen over het Waterstofnetwerk project? Kom langs voor informatie over het project en de procedure op:

 •  Donderdag 22 september van 17:00 tot 20:00 uur in Rhône Congrescentrum, Rhoneweg 12 Amsterdam (Sloterdijk)
 •  Dinsdag 27 september van 19:00 tot 21:00 uur in het Kennemertheater, Kerkplein 1 Beverwijk
 •  Woensdag 28 september van 19:00 tot 21:00 uur in de kantine van FC Velsenoord, Rooswijkerlaan 2 Velsen-Noord
 •  Donderdag 29 september van 19:00 tot 21:00 uur in het Dorpscentrum, Ringweg 36 Spaarndam

Wat gebeurt er met uw reactie?

De inventarisatie van de verschillende alternatieven voor het tracé wordt binnen vijf maanden na het publiceren van de kennisgeving uitgevoerd. De resultaten daarvan worden vastgelegd in een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD). Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de concept-NRD. Uw reactie op het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Meer informatie

Meer informatie over het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied vindt u op: www.hynetwork.nl/noordzeekanaalgebied.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?