Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Gepubliceerd op:
12 augustus 2022
Laatst gecontroleerd op:
14 februari 2024

Hynetwork Services (HNS) is van plan in het Noordzeekanaalgebied een waterstoftransportnet aan te leggen. HNS is een 100% dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie. Het uitgangspunt voor dit transportnetwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor het gastransport. Waar dit niet mogelijk is komen nieuwe leidingen onder de grond. Daarnaast komen er enkele nieuwe bovengrondse installaties.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.hynetwork.nl.

Waarom het waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied?

In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt CO2-vrije waterstof een onmisbare rol. Waterstof kan onder meer worden ingezet als vervanger voor aardgas. Om dit mogelijk te maken wordt een landelijk waterstofnetwerk aangelegd om waterstof te transporteren.

Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied maakt onderdeel uit van het landelijk waterstofnetwerk van HNS, dat vijf industrieclusters in Nederland met elkaar, met waterstof opslag en met het buitenland verbindt.  Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied heeft tot doel de productie en het gebruik van waterstof in deze regio in een stroomversnelling te brengen.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Tijdlijn fase 2 - Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Stand van zaken

Van vrijdag 28 april tot en met donderdag 8 juni 2023 lag de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept NRD) voor de MER voor dit project ter inzage. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn meegenomen bij het vaststellen van de (definitieve) NRD. In de Staatscourant van donderdag 30 november 2023 is van de vaststelling van de NRD een kennisgeving geplaatst.

Hieronder vindt u de vastgestelde NRD, Nota van antwoord en het Vaststellingsbesluit. De inspraakbundel van de concept-NRD vindt u onder het kopje Voorgeschiedenis > Concept-NRD.

Animatie - NRD

Wat gebeurt hierna?

Na de vaststelling van de NRD worden de milieueffecten van de verschillende activiteiten in het MER onderzocht en in beeld gebracht.

Het MER wordt samen met het ontwerp-projectbesluit en andere ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kan iedereen reageren. De terinzagelegging en de bijbehorende informatiebijeenkomsten worden aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op deze website.

Participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services (HNS) vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en HNS participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Deze versie gaat over participatie in de tweede fase van dit project. In deze fase wordt toegewerkt naar de keuze voor het voorkeursalternatief. Wilt u op een andere manier betrokken worden of heeft u vragen? Neem gerust contact op met HNS via info@hynetwork.nl. U kunt de nieuwste versie van het participatieplan hieronder downloaden.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?