380 kV Netuitbreiding Noord-Holland Noord

Gepubliceerd op:
12 april 2023
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023

TenneT TSO B.V. (TenneT) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) starten een ruimtelijke procedure voor de aanleg van een nieuwe bovengrondse 380 kV hoogspanningsverbinding naar Middenmeer met de daarbij benodigde hoogspanningsstations.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.tennet.eu.

Waarom uitbreiding van het hoogspanningsnet?

De uitbreiding van het hoogspanningsnet is nodig om knelpunten in het elektriciteitsnet te voorkomen en de energietransitie te kunnen faciliteren. Deze knelpunten zijn nu al aanwezig en nemen in de periode tot 2030 sterk toe. Door de uitbreiding van het hoogspanningsnet:

  • Worden de bestaande en toekomstige knelpunten op 150 kV-niveau in Noord-Holland Noord opgelost;
  • Wordt de transportcapaciteit in Noord-Holland Noord toekomstbestendig uitgebreid;
  • Wordt een bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de industrie;
  • Kan transport van windenergie mogelijk gemaakt worden.

Wat houdt het project in?

Het project betreft de aanleg van een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding naar het hoogspanningsstation Middenmeer150, en ten minste één 380 kV hoogspanningsstation en een 380/150 kV hoogspanningsstation. De nieuwe hoogspanningsverbinding wordt in principe bovengronds aangelegd. De nieuwe verbinding wordt aan de zuidzijde aangesloten op een nader te bepalen locatie langs het bestaande 380 kV netwerk (dat loopt tussen Beverwijk, via Oostzaan naar Diemen) met een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation.

Om de nieuwe 380 kV verbinding aan te sluiten op het bestaande 150 kV netwerk bij Agriport A7 (in de gemeente Hollands Kroon) zijn een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation en een ondergrondse 150 kV kabelverbinding naar het bestaande hoogspanningsstation Middenmeer150 noodzakelijk. Het plan is om in 2025 een voorkeursbeslissing te nemen en in 2029 het projectbesluit te nemen. Na vaststelling van het projectbesluit worden de nieuwe verbinding en bijbehorende hoogspanningsstations gebouwd.

Wat is de samenhang tussen windenergie van zee en de 380 kV netuitbreiding?

Tussen 2031 en 2040 verwacht het Rijk een sterke groei van de windmolenparken op zee. Om elektriciteit van windmolenparken op zee aan land te brengen, wordt gekeken naar locaties in de Kop van Noord-Holland. Voor het transport van elektriciteit afkomstig van zee is een extra lijn van masten noodzakelijk, bovenop de lijn die nodig is om de knelpunten op te lossen. Er is nog niet besloten of er een aanlanding in de Kop van Noord-Holland komt. De minister voor Klimaat en Energie heeft besloten om vooruitlopend op de beslissing of er een ruimtelijke procedure start voor een aanlanding van wind op zee, gelijktijdig in dit project te onderzoeken wat de ruimtelijke implicaties zijn van een tweede lijn van masten.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Het project begon met het kennisgeven van het voornemen van het project en het voorstel voor participatie.

Van vrijdag 2 juni tot en met donderdag 13 juli 2023 lagen het Voornemen en voorstel voor participatie van dit project ter inzage. In die periode was het mogelijk om hierop te reageren. De reacties op het voornemen worden betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Hieronder vindt u het Voornemen en voorstel voor participatie:

Informatiebijeenkomsten

Het ministerie van EZK en TenneT organiseerden in juni 1 online en 4 fysieke informatiebijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten lichtten medewerkers van EZK en TenneT de projectplannen en de inhoud van het Voornemen en voorstel voor participatie toe. Daarnaast was het mogelijk om vragen te stellen over het project en de procedure aan medewerkers van het ministerie van EZK en TenneT.

Webinar
Op maandag 12 juni 2023 vond de webinar plaats van 19.00 tot 19.45 uur. Het Ministerie van EZK en TenneT hebben dit webinar opgenomen en kan worden teruggekeken op: Webinar 380 kV Netuitbreiding Noord-Holland Noord.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?