Service menu right

Nu ter inzage

24-11-2020, 09:32

Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden voor het hebben van inspraak en het instellen van beroep.

Inspraak- en beroepsmogelijkheden

Voor de onderstaande projecten (met uitzondering van voorbereidingsbesluiten) is nu inspraak en beroep mogelijk:

Overzicht fasen in de rijkscoördinatieregeling (RCR)

De meeste projecten onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) kennen dezelfde fasen. Daarin kunt u op 3 momenten in de procedure een reactie geven op een project:

Inspraak op het voornemen

Onder de nieuwe Omgevingswet (ingangsdatum 1 januari 2021) start een project met de publicatie van het voornemen. Hierin wordt het project aangekondigd en wordt uitleg gegeven over het uitvoeren van een verkenning en een participatieproces. In de verkenning wordt het project nader vorm gegeven. U heeft hierop inspraak. Na afronding van de verkenning wordt de procedure, indien een milieueffectrapportage nodig is, vervolgd met de publicatie van de 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau' (NRD). Voor een aantal projecten wordt als pilot, in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet, nu al gewerkt volgens deze aanpak.

Inspraak op de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD)

Vaak is voor een project een milieueffectrapportage (MER) nodig. In dat geval wordt een NRD ter inzage gelegd. Daarin staat beschreven wat het doel van het project is en welke alternatieven de overheid van plan is te gaan onderzoeken. Ook is beschreven welke milieueffecten in beeld worden gebracht. U heeft hierop inspraak. Mede op basis van die inspraak wordt definitief vastgesteld wat de gewenste reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport (MER) is.

Zienswijzen naar aanleiding van ontwerpbesluiten

Als het MER is afgerond worden ontwerpbesluiten opgesteld: meestal een ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen en -ontheffingen. Alle ontwerpbesluiten worden door de minister van Economische Zaken en Klimaat ter inzage gelegd, samen met het MER. Iedereen kan naar aanleiding van de ontwerpbesluiten een zienswijze indienen. Alleen belanghebbenden die een zienswijze op een ontwerpbesluit geven, kunnen later - na vaststelling van dat besluit - ertegen in beroep gaan.

Beroep tegen definitieve besluiten

Mede op basis van de zienswijzen op de ontwerpbesluiten stellen de betrokken overheden hun besluiten vast. De definitieve besluiten worden opnieuw ter inzage gelegd. Bent u het niet eens met één of meer van de besluiten, dan kunt u in beroep gaan, direct bij de Raad van State.
Om beroep in te stellen moet u tijdens de inspraaktermijn van de ontwerpbesluiten een zienswijze hebben gegeven op het ontwerp van het besluit waarop u in beroep gaat. Als dat niet is gebeurd, is uw beroep in beginsel niet ontvankelijk (niet ‘geldig’). Een uitzondering bestaat als u de rechter kunt uitleggen waarom u redelijkerwijs geen zienswijze heeft kunnen geven.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.