Areaal Monitoring Systeem (AMS)

Gepubliceerd op:
31 mei 2023
Laatst gecontroleerd op:
15 september 2023

Heeft u een subsidie vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aangevraagd? Wij controleren of u zich aan de voorwaarden houdt. Daarvoor gebruiken we het Areaal Monitoring Systeem (AMS) dat satellietbeelden gebruikt voor controle. Klopt iets niet? Dan laten wij dat op tijd weten voordat u in oktober uw definitieve aanvraag doet.

Laatste aanpassingen op deze pagina

  • 12 september 2023: met de nieuwe animatievideo op deze pagina krijgt u duidelijk uitleg over wat het AMS is en wat dit voor u betekent. 

Wat is het AMS?

Het AMS is een systeem waarmee we landbouwactiviteiten op percelen kunnen volgen. Bijvoorbeeld welke (vang)gewassen er groeien en opkomen. Het gaat om landbouwactiviteiten waarvoor u subsidie heeft aangevraagd of die vallen onder de conditionaliteiten. We gebruiken hiervoor wekelijkse satellietbeelden van alle gewaspercelen in Nederland. Dit zijn openbare satellietbeelden waar iedereen gebruik van kan maken en toegang tot heeft. 

Wat betekent het AMS voor u?

Het AMS helpt bij het controleren van uw GLB-aanvraag. Blijkt uit satellietbeelden dat u niet aan de GLB-voorwaarden voldoet? Dan krijgt u hierover een brief van ons. U kunt dan uw subsidieaanvraag op tijd aanpassen of intrekken. Gaat het om maaien of beweiden? Dan kunt u ook de RVO GeoTag app gebruiken om bewijs aan te leveren. Bij uw definitieve GLB-aanvraag in de Gecombineerde opgave ziet u of wij uw perceel hebben goedgekeurd. U krijgt hierover geen apart bericht.

Wij zetten het AMS in 2023 alleen in voor het volgen van uw landbouwactiviteiten voor de basispremie. We kijken of er subsidiabele gewassen op uw opgegeven percelen staan. En of uw subsidiabel grasland gemaaid of beweid is. Kunnen we een landbouwactiviteit niet vaststellen? Dan zien wij dit perceel niet als landbouwgrond. Dit kan dan ook gevolgen hebben voor uw basispremie, eco-premie, het ANLb en uw mestplaatsingsruimte. 

Minder bedrijfscontroles

Het AMS kan het aantal bedrijfscontroles op uw bedrijf verminderen. Wanneer de informatie uit de satellietbeelden overeenkomt met uw aanvraag, wordt deze sneller goedgekeurd. Klopt het niet? Dan kunt u zelf een foto of meer informatie aanleveren. Eventueel volgt een fysieke controle. U krijgt altijd de mogelijkheid om te reageren als uit satellietbeelden blijkt dat uw aanvraag niet klopt. 

RVO GeoTag

Met de RVO GeoTag app kunt u uw perceel of landschap digitaal in beeld brengen. Op App RVO GeoTag leest u hoe de app werkt.

Waarom gebruiken wij AMS? 

Als EU-lidstaat moeten wij vanaf 2023 een monitoringsysteem gebruiken. 

Het AMS geeft ons een betrouwbaar overzicht van activiteiten op percelen. Dit komt door de wekelijkse satellietbeelden van alle gewaspercelen in Nederland. Eerder gebruikten we maar 2 keer per jaar luchtfoto’s. Hierdoor zijn deze foto’s niet geschikt voor het volgen van activiteiten op percelen. 
Wij blijven nog wel gebruikmaken van deze luchtfoto’s en van controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

Vanaf 2024 gaan wij het AMS ook inzetten voor de andere regelingen van het GLB. Dit zijn de eco-regeling, conditionaliteiten, ANLb en gebiedsgerichte regelingen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Wanneer starten wij met monitoren? 

Wij monitoren sinds januari 2023. Hieronder ziet u voor zowel subsidiabele landbouwgrond als voor gemaaid/beweid grasland wanneer u van ons bericht krijgt als u volgens onze satellietbeelden (nog) niet voldoet aan de voorwaarden van het GLB.

Brief ontvangen over percelen met grasland?

Heeft u op 19 augustus 2023 een brief ontvangen waarin staat dat u uw percelen met grasland moet maaien of beweiden? En heeft u op 16 september 2023 geen tweede brief ontvangen? Dan mag u ervan uitgaan dat uw perceel is goedgekeurd.

Wat doen wij met uw gegevens? 

Wij bewaren alle AMS-gegevens waarmee wij uw subsidieaanvraag beoordelen. Ook de satellietbeelden. Dit is een verplichting voor de uitbetaling van Europese subsidies, zoals GLB-subsidies. De Europese Commissie heeft deze gegevens nodig om te controleren of subsidies rechtmatig zijn uitgegeven.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?