Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Gepubliceerd op:
3 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
6 april 2023

Werkt u als deelnemer van een collectief aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer op uw landbouwgrond? Of beheert u landschapselementen? Dan kunt u hiervoor een vergoeding krijgen van uw collectief.

Laatste aanpassingen op deze pagina

 • 6 april 2023: ANLb-beheer op landschapselementen (water) is versoepeld. Meer informatie vindt u verder op deze pagina.

Wat is het ANLb?

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is een subsidie voor agrarische collectieven vanuit provincies, waterschappen en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Met deze subsidie:

 • beschermen en verbeteren landbouwers de omgeving van dieren;
 • werken ze aan waterkwaliteit;
 • dragen ze bij aan klimaatdoelen.

Dit doen landbouwers bijvoorbeeld door graslanden minder te bemesten. En door laat te maaien, zodat vogels er kunnen broeden. Het collectief let erop dat het beheer van deelnemers in verschillende gebieden op elkaar aansluit. Leefgebieden van soorten kunnen namelijk op het terrein van meerdere bedrijven liggen.

Vergoeding voor deelnemers agrarisch collectief

Werkt u samen met een collectief? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor ANLb. Deze vergoeding krijgt u van uw collectief. U voldoet aan deze voorwaarden:

 • U beheert uw landbouwgrond en/of landschapselementen (bijvoorbeeld een bomenrij of poel).
 • U houdt zich aan de conditionaliteiten.
 • Met uw collectief spreekt u af wat u doet voor een goede leefomgeving van dieren, water of klimaat.
 • U registreert uw percelen in het programma Mijn percelen.

 Uw collectief vraagt elk jaar de betaling aan.

U vindt meer informatie op Vergoeding voor deelnemers ANLb. Ook leest u daar wat de voorwaarden zijn.

Nieuw: uitbreiding gebieden en taken ANLb

Vanaf 2023 breidt het ANLb uit. Dit komt door het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid dat 1 januari 2023 ingaat. Er wordt vooral sterker ingezet op water en klimaat, met meer beheermogelijkheden en met meer budget. Meer landbouwers kunnen meedoen. Het aantal hectare voor ANLb kan groeien van 100.000 naar 130.000 hectare.

Werken aan water en klimaat

Extreme droogte en neerslag wisselen elkaar af. Bestaande en nieuwe beheerpakketten zorgen voor landbouwgronden die:

 • beter water kunnen opnemen;
 • langer water kunnen vasthouden;
 • meer koolstof kunnen opslaan.

Zo kunnen we beter omgaan met extreme weersomstandigheden. En helpen we klimaatverandering tegen te gaan. Met andere beheerpakketten werken we bijvoorbeeld aan schoner oppervlaktewater.

Versoepeling voor ANLb-beheer op landschapselementen (water)

Sommige landschapselementen die in het ANLb werden beheerd, zijn niet langer subsidiabel in het GLB 2023. Denk aan sloten die breder zijn dan 10 meter. Dit is geen gewenste situatie. Daarom hebben de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincies besloten veel van deze elementen wél subsidiabel te houden voor het ANLb.

Subsidiabele ANLb-beheerpakketten

Het gaat om natuurvriendelijke oevers en kleine rietpercelen die in 2022 werden beheerd, maar nu uitvallen omdat ze breder zijn dan 10 meter. Deze worden alsnog subsidiabel in het ANLb. Dit zijn de ANLb-beheerpakketten:

 • 10a en 10b natuurvriendelijke oever
 • 11a en 11b rietzoom en klein rietperceel

Het gaat om sloten die in 2021 of 2022 werden beheerd, maar nu uitvallen omdat ze breder zijn dan 10 meter. Deze worden alsnog subsidiabel in het ANLb. Dit zijn de ANLb-beheerpakketten:

 • 12a, 12b, 12c en 12d duurzaam slootbeheer

Deze sloten, natuurvriendelijke oevers en kleine rietpercelen moeten aansluiten op landbouwgrond. Ze zijn alleen subsidiabel voor het ANLb. U mag ze dus niet opgeven voor de basispremie of de eco-regeling.

De eco-regeling en ANLb

Er is enige overlap tussen de activiteiten die u kunt doen voor de eco-regeling en voor ANLb. U houdt zich bij beide regelingen aan de conditionaliteiten (randvoorwaarden). Voor de eco-regeling voert u eco-activiteiten uit. U kunt denken aan de aanleg van bufferstroken met kruiden of het telen van meerjarige gewassen. Voor ANLb doet u beheeractiviteiten.

Een belangrijk verschil is dat u de eco-regeling zelf elk jaar opnieuw kunt aanvragen. Voor ANLb sluit u met het collectief een overeenkomst voor een bepaalde periode, vaak 6 jaar. Lees meer over de samenhang tussen de ecoregeling en het ANLb.

Webinar Eco-regeling en ANLb terugkijken

Tijdens een webinar vertelden we u meer over de link tussen de eco-regeling en het ANLb. Kijk het webinar van 24 november terug. 

Wat is een collectief?

Een collectief is een samenwerking van landbouwers en andere beheerders van landbouwgrond. Deze samenwerking helpt om samenhang in de leefgebieden voor soorten op het boerenland te krijgen. De collectieven zijn geregistreerd bij de Stichting Certificering Subsidie Natuur- en Landschap. Zij keurt collectieven op basis van een programma van eisen. De stichting geeft namens de provincie een certificaat uit.

Het collectief vraagt elk jaar de betaling van het ANLb bij ons aan. Lees meer hierover op de pagina ANLb-collectieven.

Meer informatie over een collectief vindt u op BIJ12 (gezamenlijke website van de provincies). En op de website van BoerenNatuur, de landelijke vereniging van de 40 agrarische collectieven. Daar leest u ook hoe u kunt samenwerken met een collectief.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?