Samenhang tussen conditionaliteiten, ANLb en eco-regeling GLB 2023

Laatst gecontroleerd op:
4 april 2023
Gepubliceerd op:
13 juni 2022

Conditionaliteiten, de eco-regeling en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) zijn met elkaar verbonden in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Krijgt u een vergoeding voor conditionaliteiten? Kunt u tegelijk meedoen met de eco-regeling en het ANLb? Wij zetten een aantal vragen op een rij.

Laatste aanpassingen op deze pagina

 • 4 april 2023: Het blok niet-productief bouwland (GLMC8) onder het kopje Welke conditionaliteiten zijn anders voor het ANLb? is uitgebreid met informatie en de tabel Overzicht ANLb-beheerpakketten GLMC8a.

Conditionaliteiten met ANLb en eco-activiteiten

De conditionaliteiten bestaan uit normen en eisen. Die noemen we ook wel Goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) en beheerseisen. Daarmee draagt u bij aan betere landbouwgrond en biodiversiteit. U krijgt geen vergoeding voor het voldoen aan de conditionaliteiten. Die vergoeding is al verwerkt in de regelingen zelf.

Welke conditionaliteiten zijn anders voor het ANLb?

Voor het ANLb zijn er aanvullingen en uitzonderingen op de conditionaliteiten. Bekijk bijvoorbeeld welke pakketten u wel of juist niet kunt inzetten voor niet-productief bouwland.

Welke conditionaliteiten zijn anders voor eco-activiteiten?

Voor de eco-regeling zijn er aanvullingen op deze conditionaliteiten. Bekijk bijvoorbeeld welke niet-productieve eco-activiteiten u mag inzetten op niet-productief bouwland.

Bufferstroken met ANLb en eco-activiteiten

Een bufferstrook is een strook grond waarop u geen mest, chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden mag gebruiken. Hiermee beschermt u de waterkwaliteit. Ook zorgt u voor biodiversiteit. Lees alles over bufferstroken.

Hoe zit het met bufferstroken en het ANLb?

Op verplichte bufferstroken mag u ANLb-beheeractiviteiten uitvoeren. U mag geen activiteiten uitvoeren die gericht zijn op bemesten en chemische onkruidbestrijding of het (gedeeltelijk) afzien daarvan. Vanuit de conditionaliteiten GLMC 4 en 10 is het namelijk al verboden om de bufferstrook te bemesten of chemische onkruidbestrijding toe te passen.

 • De volgende ANLb-pakketten mogen daarom niet op een verplichte bufferstrook liggen:
  • Pakket 7 Ruige mest
  • Pakket 55 Beperking chemische onkruidbestrijding
  • Pakket 39b en 39c Bodemverbetering
  • Pakket 46 Verbrede bufferstrook       
 • Er is geen ANLb-vergoeding mogelijk voor het uitvoeren van de activiteiten A06, A07 en A30 in een verplichte bufferstrook. Voert u deze activiteiten toch uit in een verplichte bufferstrook? Dan kunt u een korting krijgen.

Hoe zit het met bufferstroken en eco-activiteiten?

Dit jaar mogen bijna alle eco-activiteiten overlappen met bufferstroken. Alleen de eco-activiteit Groene braak mag u niet uitvoeren op een bufferstrook. Er zijn 2 eco-activiteiten die moeten overlappen met een bufferstrook. Dit zijn Bufferstrook met kruiden langs bouwland of blijvende teelt en Bufferstrook met kruiden langs grasland. De strook met kruiden mag breder zijn dan de verplichte bufferstrook. U leest meer over alle activiteiten op Eco-activiteiten. Op Bufferstroken in Mijn percelen leest u hoe u de eco-activiteiten intekent.

Eco-regeling en het ANLb

Bent u lid van een collectief en bent u actieve landbouwer? Dan kunt u aan de eco-regeling en aan het ANLb deelnemen. De eco-regeling vraagt u zelf aan. Meedoen met het ANLb kan door lid te worden van een collectief. Neem hiervoor contact op met het collectief in uw regio.

Kunt u voor een eco- en ANLb-activiteit op hetzelfde perceel een betaling krijgen?

Dit kan soms wel en soms niet. Is de waarde van de eco-activiteit gebaseerd op dezelfde kosten of omzetverlies als de vergoeding van de ANLb-activiteit? Dan is er overlap in de berekende vergoeding. In dit geval betalen we de activiteit uit via het ANLb. Bij de eco-regeling krijgt u dan niet de waarde van de activiteit, maar wel de punten. Is er geen overlap in de berekende vergoeding? Dan is zowel vanuit de eco-regeling als het ANLb een vergoeding mogelijk. 

Wijzigingen in cumulatietabel overlap eco-ANLb

In de tabel hieronder ziet u welke eco-activiteiten en ANLb-activiteiten kunnen samengaan op hetzelfde perceel. U ziet ook of er overlap is in de vergoedingen.

De tabel is in maart 2023 aangepast. U vindt alle wijzigingen op het tabblad Wijzigingen tov D1.0. We zetten hier de belangrijkste onder elkaar:

 • We hebben wat veranderingen in gewaslijsten doorgevoerd. Het gaat dan vooral om veranderingen waardoor gewas ook als landbouwgrond is op te geven.
 • Overlap met verplichte bufferstroken is voor veel eco-activiteiten toegestaan (is van invloed op combi’s met ANLb 47a).
 • Er is een nieuwe beoordeling van de combi ANLb17 met ECO H01.
 • De beheercode ANLb19b is vervallen.
 • Een aantal kleine onjuistheden is hersteld.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over GLB 2023 verzameld.

Ook samen met anderen werken aan een duurzame omgeving? Lees meer over ANLb en andere samenwerkingen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?