Samenhang tussen eco-regeling, conditionaliteiten en ANLb

Gepubliceerd op:
13 juni 2022

Wat hebben de eco-regeling, conditionaliteiten en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) met elkaar te maken? Dat ze alle drie onderdeel zijn van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Toch hangen ze ook op andere manieren met elkaar samen.

De eco-regeling en de conditionaliteiten

Wilt u meedoen aan de eco-regeling? En de basispremie uit het nieuwe GLB ontvangen? Dan moet u voldoen aan de conditionaliteiten (randvoorwaarden). Daarmee zorgt u voor goede landbouw- en milieucondities. De conditionaliteiten variëren van ‘bufferstroken langs waterlopen’ tot ‘gewasrotatie’ tot ‘het vastgestelde waterpeil in uw gebied respecteren’. Voldoet u aan deze instapeis? Dan kunt u de basispremie en eco-regeling aanvragen.

De volgende stap is de eco-regeling. Die bestaat (voorlopig) uit 21 eco-activiteiten. Deze activiteiten bouwen voort op de conditionaliteiten. Het is een breed scala: van ‘stikstofbindend gewas’ tot ‘bufferstroken’. En van ‘verlengde weidegang’ tot ‘groene braak’. Op elke eco-activiteit scoort u punten. Hoe meer hectare waarop u de eco-activiteit uitvoert? Hoe meer punten. En hoe meer punten? Hoe hoger de premie die u ontvangt.

Meer uitleg over het puntensysteem leest u op Het nieuwe GLB: de eco-regeling.

De eco-regeling en ANLb

Er ontstaat overlap tussen ANLb-activiteiten en eco-activiteiten. U moet bij beide regelingen voldoen aan de conditionaliteiten. Maar voor de eco-regeling voert u eco-activiteiten uit en in het ANLb doet u beheeractiviteiten. Logische vragen zijn dan: valt de bufferstrook op mijn bedrijf onder eco-regeling of ANLb? Of onder beide? En: hoe combineer ik beide regelingen het beste? Kan ik aan beide regelingen meedoen? Daar geven we graag antwoord op.

Uitbreiding gebieden en taken

Het ANLb wordt uitgebreid. En er komt ruimte voor meer agrariërs om mee te doen. De provincies zetten de subsidieregelingen op en stellen de kaders en kerngebieden vast. De agrarische collectieven dienen subsidieaanvragen in om te werken met beheerpakketten. Die bestaan per gebied uit specifieke maatregelen – denk bijvoorbeeld aan ‘legselbeheer’, ‘kruidenrijk grasland’ en ‘hoog waterpeil’. Deze pakketten worden in samenwerking met BoerenNatuur ontwikkeld.

Hoe kan ik werken aan natuurkwaliteit met eco-regeling en ANLb? Lees het praktijkverhaal. En hoe kan ik regelingen stapelen? Luister naar podcast 6: Het stapelen van regelingen.

Een belangrijke taakuitbreiding is dat er meer aandacht komt voor het klimaat. Een voorbeeld: weersextremen moeten beter worden opgevangen. Binnen het ANLb komen beheerpakketten die agrariërs ondersteunt bij het creëren van extra bergingsmogelijkheden, als er in korte tijd grote hoeveelheden neerslag vallen. Dat water kan dan weer worden gebruikt in tijden van droogte.

Zelf aanvragen of via collectief?

Er is overlap tussen de activiteiten die u kunt doen voor de eco-regeling en voor ANLb. Een belangrijk verschil is dat u de eco-regeling aanvraagt op bedrijfsniveau en voor ANLb via een collectief. Maar dan kan het wel om dezelfde activiteiten gaan.

Bent u een agrariër die aan agrarisch natuurbeheer wil doen maar geen lid is van een collectief? Dan doet u de aanvraag via de eco-regeling. Bent u lid van een collectief? Dan is het waarschijnlijk aantrekkelijk om de aanvraag via het collectief te doen. Dus ja, het is mogelijk om met beide regelingen mee te doen. Nee, het is niet mogelijk om dezelfde activiteit binnen twee regelingen aan te vragen. De punten van de activiteiten voor ANLb tellen wel mee voor de eco-regeling. Het doel is dat de regelingen elkaar versterken en dat het voor zoveel mogelijk boeren aantrekkelijk is de natuur op en rond het bedrijf te versterken en duurzaam te beheren.

De beste combinatie

Op het ene land of perceel past de ene activiteit het beste. Op het andere land of perceel een andere activiteit. En dat geldt ook voor de bufferstroken op uw perceel. Want hoe groot is uw bufferstrook? Voldoet de bufferstrook aan de norm? En welke activiteit doet u op het perceel? Het kiezen van activiteiten en meedoen met de regelingen is dus maatwerk.

Ook samen met anderen werken aan een duurzame omgeving? Lees meer over ANLb en andere samenwerkingen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?