Topsector Energie

Gepubliceerd op:
12 augustus 2019
Laatst gecontroleerd op:
26 juni 2023

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de overgang naar een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem. Wij helpen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst.

We moedigen nieuwe initiatieven aan die de overgang naar duurzame energie versnellen. Daarmee zorgen we voor nieuwe kansen voor bedrijven. Ook maken we onze internationale positie sterker.

De Topsector Energie gaat uit van de doelen uit het Klimaatakkoord. In 2050 willen we een compleet duurzame energievoorziening. De CO2-uitstoot moet 80 tot 95% minder zijn dan in 1990. Dit doen we om de klimaatverandering tegen te gaan. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). We richten ons daarom vooral op de vermindering van de CO2-uitstoot in de lucht.

Aanpak en organisatie

De kerntaken van de Topsector Energie en de Topconsortia Kennis en Innovatie zijn:

 • programmeren, in samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven en overheden;
 • bouwen van publiek-private samenwerkingen (PPS); en
 • kennisverspreiding.

Om onze missie uit te voeren en onze doelen te behalen, werken we met de Kennis- en Innovatieagenda (KIA). De KIA vormt de ruggengraat van de Topsector Energie. Hierin werken we voor alle thema’s en Technology Readiness Levels (TRLs) aan de onderzoeks- en innovatieopgaven. De TRL's geven de mate van ontwikkeling van een technologie aan, waarbij TRL 1 staat voor technologie aan het begin van de ontwikkeling en TRL 9 voor technologie die technisch en commercieel klaar is.

De Topconsortia voor Kennis & Innovatie

De Topconsortia voor Kennis & Innovatie (TKI’s) richten zich samen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten op de hele innovatieketen. Van funderend energieonderzoek via toegepast onderzoek tot demonstratie en gebruik.

Energie en industrie

TKI Energie en industrie helpt ondernemers en wetenschappers die zich bezighouden met innovaties om de industrie te verduurzamen. We moedigen samenwerking aan tussen innovatieve projecten en het succesvol op de markt brengen van nieuwe producten en technieken.

Urban Energy

TKI Urban Energy verbindt en helpt bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling en het gebruik van energie-innovaties voor verduurzaming van woningen, utiliteitsgebouwen, woonwijken en bedrijventerreinen. 

Nieuw Gas

TKI Nieuw Gas richt zich op een speciaal deel van de energietransitie. De TKI kijkt naar dat deel waarin duurzame en klimaatneutrale moleculen en duurzame alternatieven een belangrijke rol spelen. Nieuw Gas zich op belangrijke onderwerpen zoals:

 • waterstof
 • groen gas
 • CCS
 • geo-energie
 • systeemintegratie op de Noordzee

Offshore Energy

Offshore Energy helpt alle betrokken partijen in de energietransitie op zee. Ons doel is om het energiesysteem van de toekomst vorm te geven. We willen de inkomsten van offshore duurzame energie zo groot mogelijk maken tegen zo laag mogelijke kosten. En we willen een positieve invloed hebben op het milieu.

Doorsnijdende thema’s

Naast de TKI's heeft de Topsector Energie ook een aantal doorsnijdende thema’s. Deze thema's verbinden en betrekken de energiesector, het mkb en de maatschappij:

 • Systeemintegratie:
  Samen met alle TKI's wordt er gewerkt aan een betere integratie van ontwikkelingen in het energiesysteem en aangrenzende sectoren. Het doel is een slim en goed besluitvormingsproces in de energietransitie.

 • Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie:
  Dit thema richt zich op integrale oplossingen binnen de energietransitie. Daarbij wordt rekening gehouden met economische, sociale, ecologische en ruimtelijke waarden. Dat noemen we 'maatschappelijk verantwoord innoveren'.

 • Human Capital Agenda:
  Dit thema investeert in het menselijk kapitaal van Nederland om innovatie en versnelling te bevorderen. Het legt de verbinding tussen de vraag naar voldoende en goed opgeleid personeel in de energiesector en het onderwijsaanbod van opleidingsinstellingen.

 • Digitalisering:
  Dit thema richt zich op de digitalisering van het energiesysteem. Dit betekent agendasetting, kennisontwikkeling en de stimulering van innovatie en kennisdeling.

Vragen over Topsector Energie?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?