Topsector Energie

Gepubliceerd op:
12 augustus 2019
Laatst gecontroleerd op:
26 mei 2021

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de overgang naar een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem. Wij helpen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst.

We stimuleren nieuwe initiatieven die de overgang naar duurzame energie versnellen. Zo creëren we nieuwe bedrijvigheid. Ook versterken we de internationale concurrentiepositie.

De Topsector Energie gaat uit van de doelen uit het Klimaatakkoord. We willen in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dit doen we om de klimaatverandering tegen te gaan. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarom richten we ons vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht.

Aanpak en organisatie

De kerntaken van de Topsector Energie en de Topconsortia Kennis en Innovatie zijn:

 • programmeren, in samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven en overheden;
 • bouwen van publiek-private samenwerkingen (PPS); en
 • kennisverspreiding.

Om onze missie uit te voeren en onze doelen te behalen, werken we met de Kennis- en Innovatieagenda (KIA). De KIA vormt de ruggengraat van de Topsector Energie. Hierin werken we voor alle thema’s en Technology Readiness Levels (TRLs) aan de onderzoeks- en innovatieopgaven. De TRL's geven de mate van ontwikkeling van een technologie aan, waarbij TRL 1 staat voor technologie aan het begin van de ontwikkeling en TRL 9 voor technologie die technisch en commercieel klaar is.

De Topconsortia voor Kennis & Innovatie

De Topconsortia voor Kennis & Innovatie (TKI’s) richten zich samen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten op de gehele innovatieketen. Van funderend energieonderzoek via toegepast onderzoek tot demonstratie en exploitatie.

 • Energie en industrie – Verduurzaming van de procesindustrie door een focus op circulaire economie, elektrificatie, efficiency en het terugdringen van CO2-uitstoot.
 • Urban Energy – Verduurzaming van de energiesystemen in de gebouwde omgeving. Dat gaat om opwekken van duurzame energie (zonPV) en gebouwisolatie als duurzame warmtesystemen. Energieopslag en het intelligent managen van het lokale energiesysteem zijn daarbij essentieel.
 • Nieuw Gas – Innovaties op het gebied van groen gas, CO2-opslag, maar ook hergebruik en versterking van de kennis van de (diepe) ondergrond. Groen gas kent een diversiteit aan opties: biomassavergisting en -vergassing, duurzame waterstofproductie en bioLNG zijn daar voorbeelden van.
 • Wind op zee – Gericht op ondersteuningsconstructies en de windturbines, het netwerk en de aansluiting, transport, installatietechniek, beheer en onderhoud. Dit draagt bij aan  kostprijsvermindering van 40% in 2023. Dit is afgeproken in het Energieakkoord.
 • Biobased Economy – Biobased innovatie betreft de gehele biomassa-waardeketen, van veld tot eindproduct. Verwerking van biomassa voor nuttig gebruik voor Chemie en Energie staat centraal. Ook kunstmatige fotosynthese maakt deel uit van het programma.

Doorsnijdende thema’s

Naast de TKI's heeft de Topsector Energie ook een aantal doorsnijdende thema’s. Deze thema's verbinden en betrekken de energiesector, het mkb en de maatschappij:

 • Systeemintegratie: richt zich samen met alle TKI’s op een betere integratie van de ontwikkelingen in het energiesysteem en met aangrenzende sectoren.
 • Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie: de energietransitie vraagt om innovatie met oog voor mens en maatchappij. En om ontwikkeling van nieuwe vaardigheden.
 • Internationale export en kennisagenda: hierbij ligt de focus op intensieve samenwerking met de andere topsectoren en internationaal delen van kennis.
 • Human Capital Agenda: legt de verbinding tussen de vraag naar voldoende en passend opgeleid personeel in de energiesector en het bijpassende onderwijsaanbod van opleidingsinstellingen.
 • Digitalisering: de digitale revolutie speelt zich af in elke sector. Ook in de energiesector. De gewenste energietransitie bereiken we niet alleen met techniek. Digitalisering speelt hier een belangrijke rol in.

Vragen over Topsector Energie?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?