Missiegedreven innovatie en topsectoren

Laatst gecontroleerd op:
1 juli 2024
Gepubliceerd op:
10 februari 2022

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Die vragen om stevige oplossingen en succesvolle innovaties. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties werken daarom samen in topsectoren aan deze 5 centrale missies voor de toekomst. Met toonaangevende innovatie en kennis over energie, voedsel, water, zorg en veiligheid. Deze missiegedreven samenwerking op innovatie noemen we de Innovatiehelix. U kunt hier ook van profiteren en impact maken. Zowel met technologische als met niet-technologische oplossingen.

De overheid zoekt partners die kansen zien en oplossingen ontwikkelen met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en sleuteltechnologieën. Van start-ups en mkb’ers tot beursgenoteerde bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

5 centrale missies voor de toekomst

De overheid en de topsectoren hebben 5 centrale missies (ambitieuze doelen) opgesteld voor 5 maatschappelijke thema’s. Deze missies zijn de basis voor de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA) die de topsectoren samen met publieke en private partners hebben opgesteld.

 1. Klimaat & energie (IKIA): Nederland klimaatneutraal in 2050.
 2. Circulaire economie: Nederland volledig circulair in 2050.
 3. Landbouw, water & voedsel: een vitaal landelijk gebied en een veerkrachtige natuur in een klimaatbestendig Nederland. Water en bodem zijn sturend, het landbouw- en voedselsysteem is duurzaam en gezond, en de delta is veilig.
 4. Gezondheid & zorg: mensen in Nederland leven 5 jaar langer gezond en er zijn 30% minder gezondheidsverschillen tussen sociaal-economische groepen in 2040.
 5. Veiligheid: Nederland is veilig en weerbaar tegen externe dreigingen en ondermijnende criminaliteit, zowel in de fysieke omgeving als het digitale domein.

Er zijn ook 3 aparte agenda’s die dwars door en over alle thema’s heen lopen:

 • KIA Sleuteltechnologieën
 • KIA Digitalisering
 • KIA Maatschappelijk verdienvermogen

Sleuteltechnologieën 

Sleuteltechnologie is een verzamelnaam voor digitale innovaties die grote impact hebben op de manier waarop we leven, leren en innoveren. Bijvoorbeeld: kunstmatige intelligentie, fotonica, quantum- en nanotechnologie. Sleuteltechnologieën zijn belangrijk bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en kunnen een grote bijdrage leveren aan de toekomstbestendige Nederlandse economie.  

Met het Nationaal Groeifonds heeft de overheid geïnvesteerd in innovatieve projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn, zoals fotonica en kunstmatige intelligentie. Voor meer richting in de inzet op sleuteltechnologieën heeft het kabinet een Nationale Technologiestrategie ontwikkeld.

Digitalisering

Net als de KIA Sleuteltechnologieën creëert de KIA Digitalisering belangrijke voorwaarden voor realisatie van de 5 centrale missies en economische groei. 

De KIA Digitalisering verbindt kennisinstellingen, bedrijven, overheden en particulieren om samen digitalisering te bevorderen voor alle missies en topsectoren van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Er wordt samengewerkt aan kennisontwikkeling en innovatie bij de digitale transformatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van 7 digitale- en informatietechnologieën (DIT’s): 

 • Artificial intelligence (AI) 
 • Data science, analytics & data spaces (data ecosystems) 
 • Cyber security technologies 
 • Software technologies & computing 
 • Digital connectivity technologies 
 • Digital Twinning and Immersive technologies 
 • Neuromorphic technologies 

Maatschappelijk Verdienvermogen 

De Kennis & Innovatie Agenda Maatschappelijk Verdienvermogen moet de opschaling van innovatie versnellen om zo tot grotere maatschappelijke impact te komen.

Lees meer over de 5 centrale missies en de Kennis & Innovatie Agenda’s

Wat is het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid?

Financieringsmogelijkheden via RVO

Ziet u kansen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen? RVO ondersteunt ondernemers en de andere partners in de topsectoren met onder meer de volgende regelingen:

 • WBSO: fiscale regeling waarmee u uw kosten voor Research & Development (R&D) kunt verlagen.
 • Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT): financiering voor (mkb-)ondernemers  voor de ontwikkeling van innovatieve producten, productieprocessen of diensten.
 • U kunt meedoen aan een SBIR (Small Business Innovation Research), een innovatiecompetitie die RVO uitvoert in opdracht van verschillende overheidsdiensten. U maakt kans de overheid als klant te krijgen. Openstaande oproepen vindt u op onze SBIR-pagina.
 • PPS Innovatie: topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) kunnen programmasubsidie voor de uitvoering van het PPS-programma aanvragen. De TKI’s kunnen deze PPS-programmasubsidie gebruiken voor samenwerkingsprojecten en innovatieactiviteiten.
 • De energie- en klimaatinnovaties die de energietransitie versnellen en bijdragen aan de doelen van het Klimaatakkoord, kunnen gebruikmaken van de TSE/Energie-Innovatie-regelingen

Wat doen topsectoren?

Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. In topsectoren werken overheid, ondernemers, onderzoekers en maatschappelijke organisaties samen aan de opgaven voor Nederland. Dat doen zij door te bouwen aan hun innovatienetwerken, kennis te delen en in te zetten op de belangrijkste innovatieopgaven. 

Lees meer over de topsectoren

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?