Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Chips Joint Undertaking (Chips JU)

Gepubliceerd op:
26 juni 2023
Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2024

De Chips Joint Undertaking (Chips JU) is hét publiek-privaat partnerschap dat onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het terrein van elektronische componenten en systemen (ECS) ondersteunt. Het financiert projecten die bijdragen aan het versterken van de Europese concurrentiepositie op het gebied van halfgeleidertechnologieën en -toepassingen en zal daarmee een grote impact hebben tot zowel de digitale als de groene transitie.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 6 februari 2024
Einddatum:
dinsdag 14 mei 2024
Nationale budgetten en subsidiepercentages:
R&D calls: € 30 miljoen, competence center: minimaal € 1 miljoen per jaar. Grote bedrijven: 20%, mkb’ers: 30%, universiteiten en onderzoeksorganisaties: 25%.

Voor wie

Deelname is mogelijk voor bedrijven, al dan niet in combinatie met universiteiten en onderzoeksorganisaties. Europese samenwerkingsverbanden met deelnemers uit minimaal 3 deelnemende landen (Engelstalig, onderaan de pagina vindt u de deelnemende landen) kunnen projecten indienen.

Uw samenwerkingsverband moet zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie van embedded software, nano-elektronica en smart systems die de deelnemende landen en de EU strategisch belangrijk vinden. Meer informatie vindt u in het werkprogramma 2024.

Werkprogramma

De verdeling van het EU-budget over de calls en de subsidiepercentages per call vindt u in het Chips JU Werkplan (dit wordt binnenkort vastgesteld). 

Het werkprogramma 2024 bevat onder meer de volgende initiatieven:

 • R&D calls
 • Nationaal competence center
 • Pilot lines
 • Virtueel design platform

RVO adviseert

Wilt u deelnemen of bijdragen aan een van deze initiatieven? Wilt u advies over de mogelijkheden voor uw bedrijf of organisatie binnen de Chips Joint Undertaking? Of heeft u hulp nodig bij uw aanvraag voor nationale cofinanciering? Neem dan contact op met Bob van der Bijl of Jacob Jan de Boer via chipsju@rvo.nl

Als lid van de Chips JU Public Authorties Board kennen zij de regelingen, als ook de wensen en eisen van de Europese Commissie. Zo verhoogt u de kans op een succesvolle deelname aan de Chips Joint Undertaking.

R&D Calls

In 2024 zal de Chips JU 3 uitvragen lanceren voor het indienen van projectvoorstellen:

 1. Een eerste uitvraag voor innovatieacties (hogere TRL's) zal bestaan uit een algemene uitvraag en 2 focusonderwerpen en zal in 2 fases verlopen.
 2. De tweede uitvraag voor onderzoeks- en innovatieacties (lagere TRL's) zal bestaan uit één algemene uitvraag en één focusonderwerp en zal in 2 fases verlopen.
 3. Een derde uitvraag zal zich richten zijn op innovatiesamenwerking met industrie uit Zuid-Korea (ROK) en zal bestaan uit één fase, zonder nationale bijdrage. 
Action Topic Centre of gravity at the end of the project Estimated EU expenditure (M€)
HORIZON-Chips 2024-1-IA T1  Global call according to SRIA 2024 (IA)  TRL* 5 – 8 103
HORIZON- Chips 2024-1-IA T2 Focus topic on 'High Performance RISC-V Automotive Processors supporting SDV'  TRL 5 - 6 20
HORIZON- Chips 2024-1-IA T3 Focus topic on 'Service Oriented Framework for the Software Defined Vehicle of the future' TRL 5 - 6 20
HORIZON- Chips 2024-2-RIA-T1 Global call according to SRIA 2023 (RIA) TRL 3 - 4 52
HORIZON- Chips 2024-2-RIA T2 Focus topic on 'Sustainable and greener manufacturing' TRL 5 – 8 15
HORIZON- Chips 2024-3-RIA  Joint call with Korea on Heterogeneous integration and neuromorphic computing technologies for future  TRL 2 - 4 6

*TRL: Technology Readiness Level. Lees meer

De onderwerpen, gewenste resultaten en Europese subsidiepercentages staan beschreven in het werkprogramma 2024.

Strategische innovatieagenda

In de Chips JU bepalen de Europese Unie, de deelnemende landen en de private leden - die bestaan uit bedrijven, universiteiten en onderzoeksorganisaties - de strategie van het programma. Deze is vastgelegd binnen de Electronic Components and Systems Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA)
De innovatieagenda is het referentiedocument voor het Chips JU werkprogramma en beschrijft de industriebehoeftes, maatschappelijke impact en strategische doelstellingen voor de Europese Unie voor de komende 10 tot 15 jaar. De private leden zijn verenigd in de volgende 3 brancheorganisaties:

Topsector HTSM

Voor de Nederlandse deelnemers geldt dat hun activiteiten moeten bijdragen aan de nationale prioriteiten zoals beschreven in de Roadmaps van de Topsector HTSM.

Budget

Zowel de Europese Unie als de nationale overheden van deelnemende landen subsidiëren de Chips JU-projecten.

 • Het Nederlands budget voor de R&D calls is € 30 miljoen.
 • Het Nederlands budget voor de realisatie van het nationale competence center is (tenminste) € 1 miljoen per jaar, voor een minimale looptijd van 4 jaar.
 • De realisatie van het Europese virtuele design platform wordt alleen door de EU gefinancierd. 

Subsidiepercentages

Voor de IA en RIA calls hanteert de Nederlandse overheid de volgende subsidiepercentages:

 • grote bedrijven: 20%;
 • mkb’ers: 30%;
 • universiteiten en onderzoeksorganisaties: 25%.

Als de subsidiepercentages en/of –voorwaarden van de EU wijzigen, kunnen de nationale subsidiepercentages en/of -voorwaarden worden aangepast.

Voorwaarden

De voorwaarden voor Nederlandse partijen om deel te nemen aan Chips JU-projecten vindt u hieronder en in het Chips JU werkplan (dit moet nog worden vastgesteld). Als uw project is geselecteerd door de Chips JU ondersteunt de Nederlandse overheid het aandeel van de Nederlandse partijen in een project als:

 • het project industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling uitvoert of een combinatie hiervan;
 • het Nederlandse deel van het project wordt uitgevoerd door 1 of meer in Nederland gevestigde partijen, waarvan minimaal 1 ondernemer;
 • wanneer 1 partij uit Nederland in het project deelneemt, moet dit een mkb zijn;
 • de ondernemers uit het Nederlandse samenwerkingsverband de grootste bijdrage leveren aan het Nederlandse aandeel in het project. Dit betekent dat het grootste deel van de publieke subsidie (EU + Nederlandse overheid) aan de ondernemers in het Nederlandse samenwerkingsverband toe komt;
 • de doelstellingen van het Nederlandse deel van het project passen in het Innovatiecontract High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en de onderliggende Roadmaps; en
 • het project voldoet aan de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies.

Afwijzingsgronden, subsidiabele kosten en subsidiemaxima

Redenen voor afwijzing voor nationale ondersteuning en informatie over de (maximale) subsidiabele kosten vindt u op de pagina Afwijzingsgronden, subsidiabele kosten en subsidiemaxima.

Uw aanvraag voorbereiden

Als Nederlandse deelnemer(s) in een project dient u bij de internationale PO en de FPP en de volgende specifieke Nederlandse documenten in. Dit zijn de nationale bijlagen van de aanvraag in het onderdeel dat bestemd is voor Nederland, zoals aangeven in het Chips JU Werkplan.

Project outline

Full project proposal

Aanvragen

U dient uw aanvraag in via het Funding & Tender portal.

Call 1 IA en Call 2 RIA zijn calls in 2 fases:

 • U kon uw Project Outline (PO) tot uiterlijk 14 mei 2024, 17:00 uur indienen.
 • Dien vervolgens uw Full Project Proposal (FPP) uiterlijk 17 september 2024, 17:00 uur in.

Call 3 is een call met 1 fase:

 • U kon uw Full Project Proposal (FPP) tot uiterlijk 14 mei 2024, 17:00 uur indienen.

Zijn er meerdere Nederlandse deelnemers betrokken bij uw projectvoorstel? Dan is een Nederlandse penvoerder verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag uit naam van alle Nederlandse deelnemers.

Let op: de Nederlandse penvoerder van het consortium moet een onderneming zijn.

Na uw aanvraag

De Chips JU evalueert de ingediende projecten, waarna de Chips JU Public Authorities Board een besluit neemt over de te selecteren projecten. De Nederlandse deelnemers uit de geselecteerde projecten ontvangen daarna, afhankelijk van het beschikbare budget, een subsidiebeschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wijziging doorgeven

Heeft u een wijziging in het project, de uitvoering en/of organisatie? Of een wijziging in de penvoerder? Dat kan via ons aanvraagportaal:

Vaststelling aanvragen

Wilt u uw vaststelling aanvragen? Dat kan ook via ons aanvraagportaal.

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

Meer informatie

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?