Wet open overheid

Gepubliceerd op:
3 oktober 2017
Laatst gecontroleerd op:
3 maart 2023

Wij delen zoveel mogelijk informatie met u over ons beleid. En over de voorbereiding en hoe wij dit uitvoeren. Openheid is belangrijk voor het vertrouwen tussen de overheid en u. De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Veranderingen per 1 januari 2023

 • U logt voortaan in met eHerkenning of met uw DigiD als u een online Woo-verzoek doet. Dit was eerst via uw KVK-nummer of relatienummer.
 • U kunt in het Woo-formulier aangeven over welk onderwerp uw verzoek gaat.
 • Het postbusnummer verandert per 2 januari 2023 in: Postbus 1492, 8001 BL Zwolle

Welke informatie is openbaar?

De meeste informatie van de overheid is openbaar. U kunt deze documenten online opzoeken. Wij moeten bijvoorbeeld uitstootgegevens openbaar maken. Daaronder vallen ook dieraantallen van veehouders.

Wilt u zelf een Woo-verzoek doen? Doe dit alleen als:

 • het gaat over ons beleid of over de voorbereiding en uitvoering daarvan;
 • de informatie nog niet openbaar is;
 • u wilt dat de informatie openbaar wordt, dus te bekijken is door iedereen.

Informatie die wij volgens de Woo of andere wetten meestal niet openbaar maken:

 • bijzondere persoonsgegevens zoals persoonsgegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvattingen of over strafrechtelijke veroordelingen;
 • persoonlijke informatie over klantrelaties van RVO en ambtenaren;
 • informatie over het belang van inspecties;
 • sommige fiscale informatie zoals belastingaangiftes.

Eigen gegevens

Wilt u uw eigen gegevens bij ons bekijken? U hoeft hier geen verzoek voor te doen. Veel gegevens kunt u zelf opzoeken. Bijvoorbeeld door in te loggen op mijn.rvo.nl of eLoket.

Een Woo-verzoek doen

Bent u op zoek naar beleidsinformatie die (nog) niet openbaar is? Doe dan een Woo-verzoek en gebruik hiervoor het online formulier. Hiermee kunnen wij u het snelst helpen.

Inloggen

Voor uw Woo-verzoek logt u in met e-Herkening (bedrijven) of met uw DigiD (particulieren). Logt u in met eHerkenning? U heeft minimaal niveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.

Lukt dat niet? Stuur dan een brief naar: 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Woo-unit
Postbus 1492
8001 BL Zwolle

Hoe gaat een Woo-procedure?

Na uw verzoek beoordelen wij of wij de gegevens openbaar maken. U krijgt uiterlijk binnen 4 weken een reactie op uw Woo-verzoek. Deze periode kunnen wij met 2 weken verlengen. Bijvoorbeeld als het gaat om veel informatie. Wij nemen dan ook altijd contact met u op om te overleggen over de afhandeling van uw verzoek.

Soms duurt het langer als mensen de kans moeten krijgen om te reageren met een zienswijze. Dit doen we als ze rechtstreeks worden geraakt door het besluit. Zij zijn dan een derde-belanghebbende. Als wij de beslistermijn verlengen, krijgt u bericht voordat de eerste 4 weken voorbij zijn. U hoort dan waarom het langer duurt.

Heeft u als derde-belanghebbende een zienswijze doorgegeven? En bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Waar delen we informatie?

We delen onze beschikbare informatie vaak via internet. Bijvoorbeeld op:

Vanaf 2023 staat de openbare informatie van de overheid in Nederland op het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Op deze centrale plek is overheidsinformatie dan op een gebruiksvriendelijke manier voor iedereen te vinden.

Vragen over Wet open overheid?

Heeft u vragen over welke informatie RVO heeft? Of hoe u een Woo-verzoek doet?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?