Reglement De Kristalprijs 2022

Gepubliceerd op:
15 juni 2022

Lees hieronder het reglement van De Kristalprijs 2022 .

1.    Organisaties uit de vaste onderzoeksgroep van de Transparantiebenchmark zijn van harte welkom om deel te nemen aan de nominatieronde.
2.    Andere organisaties die in de toekomst onder de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vallen zijn daarnaast ook van harte welkom om deel te nemen aan de nominatieronde.
3.    De nominatie moet gebaseerd zijn op publiek beschikbare, periodieke verantwoordingsinformatie over (rapportagejaar) 2020 en 2021 – gepubliceerd vóór 30 juni 2022. 
4.    Ook natuurlijke personen kunnen een nominatie voor een organisatie inzenden. 
5.    Vanaf 15 juni 2022 kunt u de nominatie(s) inzenden. De sluitingsdatum voor deelname is zondag 31 juli 2022 om 23:59 uur. Onvolledige inzendingen en inzendingen die na dit tijdstip worden ontvangen, worden niet meegenomen in de beoordeling.
6.    Organisaties waarvan medewerkers op enigerlei wijze direct of indirect betrokken zijn bij de  beoordeling van de Kristalprijs 2022 mogen niet deelnemen. 
7.    Door de inzending gaat de organisatie die deelneemt aan de nominatieronde, of de natuurlijke persoon die een organisatie nomineert, akkoord met het bepaalde in dit reglement.

Initiatiefnemers en uitvoerders

8.    De Kristalprijs 2022 is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en voert het ministerie uit in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).    

De Kristalprijs 2022

9.    Het is een nominatie waarbij een te jureren prestatie op het gebied van transparantie in maatschappelijke verslaglegging moet worden geleverd. Deelname vindt plaats door de inzending van een nominatie die wijst op inspanningen binnen de organisatie op het gebied van een specifiek thema binnen de maatschappelijke verslaglegging. In 2022 is het thema ‘Transparantie over impact van en op mensenrechten in het licht van mondiale uitdagingen’. 
10.    Centrale vragen voor het thema van 2022 zijn: besteedt de organisatie voldoende aandacht aan het effect van haar activiteiten op het beschermen en respecteren van mensenrechten? Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de organisatie voor haar directe maar ook indirecte impact - dat wil zeggen, ook verder weg in de waardeketen, verder in afstand (andere landen) en verder in tijd (gevolgen voor de leefomgeving op langere termijn). En in hoeverre wordt hier transparant over gecommuniceerd? 
11.    Bij de inzending moet de organisatie een link delen naar het jaarverslag of de websitesectie waar de informatie over mensenrechten te vinden is. 
12.    De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verzamelt de inzendingen. Vervolgens is het aan EY Accountants en het Panel van Deskundigen, die:
-    Stellen vast of de organisatie aan de criteria van het deelnameprotocol voldoet.
-    Stellen vast of informatie over de integratie van het thema binnen de organisatie te vinden is in publiek beschikbare, periodieke verslaggevingsinformatie over het boekjaar 2020 of 2021.
-    Analyseren de mate van transparantie en verificatie indien de informatie in een jaarverslag staat (‘assurance’).

Beoordeling 

13.    Het Panel van Deskundigen bestaat uit de volgende personen (voor individuele achtergronden, raadpleeg de website):
•    Mevr. Teresa Fogelberg (voorzitter)
•    Dhr. Giuseppe van der Helm (vice-voorzitter)
•    Dhr. René Orij
•    Mevr. Charlotte Linnebank
•    Dhr. Marhijn Visser
•    Dhr. Paul Hurks
•    Dhr. Jos Reinhoudt
•    Dhr. Gerhard Schuil
•    Dhr. Mart van Kuijk
14.    De Jury bestaat uit de volgende personen (voor individuele achtergronden, raadpleeg de website):  
•    Mevr. Monika R. Milz (voorzitter)
•    Mevr. Petri Hofsté
•    Dhr. Martin Hoogendoorn
15.    De inzendingen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria m.b.t. mensenrechten:
•    Beleid en bestuur: hoe definieert de organisatie mensenrechten? Omschrijft de organisatie een beleid waarmee het mensenrechten respecteert en beschermt? Geeft de organisatie aan in welke mate het beleid bestuurlijk en organisatorisch wordt gehandhaafd? 
•    Due diligence: heeft de organisatie een due diligence proces ingevoerd rondom mensenrechten? Hoe  betrekt de organisatie stakeholders in dat proces? In welke mate kijkt de organisatie naar de eigen operatie en de waardeketen bij het uitvoeren van de due diligence? Op welke manier vervult de organisatie de belangrijkste stappen van due diligence, waaronder beoordelen van mensenrechtenrisico’s, adresseren van impacts op mensenrechten, bijhouden van effectiviteit van mitigerende maatregelen en communicatie over de manieren waarop het bedrijf verschillende soorten mensenrechten adresseert.
•    Klachtenprocedure: heeft de organisatie procedures om klachten over mensenrechten-schendingen te ontvangen en zijn deze beschikbaar voor alle stakeholders? 
•    Transparantie en zelflerend vermogen: in welke mate is de informatie die de organisatie publiekelijk beschikbaar stelt geverifieerd door een derde partij? Hoe leert een organisatie van fouten?
16.    EY Accountants en Het Panel van Deskundigen stellen een shortlist van maximaal 10 genomineerde organisaties op. De Jury kiest uit deze shortlist op basis van hun vaktechnische deskundigheid de winnaar. 
17.    De uitreiking van de Kristalprijs 2022 vindt plaats tijdens het Kristalevent op dinsdag 29 november 2022. De vertegenwoordigers van de organisaties worden benaderd met het verzoek om aanwezig te zijn tijdens de uitreiking.
18.    Via (social) media wordt er aandacht besteedt aan de organisatie die de Kristalprijs 2022 ontvangt. 
19.    Tijdens het Kristalevent zal er ook bijzondere aandacht zijn voor andere, uitblinkende voorbeelden van deelnemende organisaties op het thema transparantie en mensenrechten, de zogeheten eervolle vermeldingen.   

Slotbepalingen

20.    Door deel te nemen aan de Kristalprijs 2022 geeft de deelnemende organisatie, of de natuurlijke persoon die een nominatie indient, toestemming de ingezonden nominatie zonder voorafgaand overleg en enige vergoeding te hergebruiken en op haar website en andere sites of media te publiceren. 
21.    De deelnemende organisatie, of de natuurlijke persoon die een organisatie heeft genomineerd, geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. 
22.    De deelnemende organisatie, of de natuurlijke persoon die een organisatie heeft genomineerd, geeft de organisatoren van de Kristalprijs toestemming om de nominatie, de overwegingen van het Panel van Deskundigen en de Jury te vermelden via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet te delen.
23.    De uitvoerders van de Kristalprijs 2022, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Kristalprijs 2022.
24.    De initiatiefnemer en uitvoerders van de Kristalprijs 2022 behouden zich het recht voor om de  Kristalprijs 2022, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de benoeming te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Bent u tevreden over deze pagina?