OLEV: Verstorende buitenlandse subsidie

Laatst gecontroleerd op:
27 juni 2024
Gepubliceerd op:
18 juni 2024

Sinds een paar jaar zijn er signalen van concurrentieverstoring op de Europese interne markt. Deze verstoringen zijn een gevolg van activiteiten van bedrijven die veel financiële steun krijgen van overheden buiten de EU. Investeringen van buiten de EU zijn welkom, zolang deze bijdragen aan de ontwikkeling van de economie.

Er was lang geen controle op deze subsidies. Tegelijkertijd was er wel staatssteun aan bedrijven door EU-landen om zo de eigen concurrentiepositie te beschermen. Om dit gat in de regelgeving van de Europese interne markt te dichten is er een verordening: de EU-verordening betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren.

EU-verordening buitenlandse subsidies die interne markt verstoren

Verstorende buitenlandse subsidies kunnen het vestigingsklimaat binnen de EU-markt bedreigen doordat zij een gelijk en eerlijk speelveld verstoren. Dit bedreigt mogelijk de bedrijvigheid in sommige sectoren, en daarmee ook de economische veiligheid. In het ergste geval verdwijnt uw bedrijf door oneerlijke concurrentie.

Bedrijven die met steun uit derde landen enorm zijn gegroeid, verstoren daarmee de interne EU-markt. Deze verordening moet dit voorkomen. Het zorgt ervoor dat bedrijven van buiten de EU zich aan onze regels moeten houden en dat de Europese Commissie (EC) kan optreden als zij dat niet doen. In een lastig geopolitiek speelveld is een sterke, autonome Europese economie belangrijk. De verordening helpt dan ook bij de bescherming van de economische veiligheid.

Onderzoek naar concurrentieverstoring door EC

De verordening heeft 3 modules op basis waarvan de EC een onderzoek kan starten.

 

Meldplicht en consequenties 3 modules EU-verordening buitenlandse subsidies
  Concentraties Aanbestedingen 'Ex-officio'
Meldplicht
  1. Als de omzet van het over te nemen EU-bedrijf meer is dan € 500 miljoen; en 
  2. de (in)directe subsidie meer is dan € 50 miljoen
  1. Als de geraamde contractwaarde meer is dan € 250 miljoen; en
  2. de onderneming gedurende 3 jaar vóór de inschrijving meer dan € 4 miljoen aan (in)directe subsidies heeft ontvangen
Geen meldingsplicht: de EC mag achteraf een onderzoek instellen naar een marktverstoring als gevolg van een subsidie, ook als deze niet boven de meldingsdrempels uitkomt.
Consequentie Partijen mogen de transactie niet uitvoeren tot de EC klaar is met eventueel onderzoek. Tijdens een onderzoek door de EC mag een opdracht niet worden gegund, tenzij de winnaar geen onderwerp is in het onderzoek van de EC. De EC kan maatregelen en boetes opleggen. Bij aanbestedingen kan de opdrachtverlening niet worden teruggedraaid.

De EC mag toch om een melding vragen van concentraties of aanbestedingen als die onder de drempelwaardes blijven. Dit kan als zij vermoedt dat er een financiële bijdrage was in de 3 jaar vóór de concentratie of aanbesteding.

De EC kan sinds 12 juli 2023 een onderzoek starten op basis van haar 'ex-officio'-bevoegdheid. De meldplicht voor concentraties en aanbestedingen geldt sinds 12 oktober 2023. Als na onderzoek blijkt dat een subsidie de interne markt verstoort, kan de EC herstelmaatregelen, voorlopige maatregelen en toezeggingen opleggen. Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van marktaandeel. Het betrokken bedrijf kan de verstoring verhelpen door toezeggingen te doen. De EC beoordeelt of deze toezeggingen de verstoring volledig en effectief zouden verhelpen.

Als een bedrijf niet op tijd of foute informatie geeft of niet meewerkt, kan de EC boetes en dwangsommen opleggen. Bij aanbestedingen kan de EC zelfs een maatregel opleggen waarbij een bedrijf van een aanbesteding wordt uitgesloten. De EC weegt de negatieve gevolgen van de subsidie af tegen de mogelijke positieve gevolgen op de betreffende economische ontwikkeling op de EU interne markt, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie of milieubescherming.

Meld signalen van concurrentieverstoringen

Het is belangrijk om signalen van verstoringen van de concurrentie door te geven, of deze nu het gevolg zijn van een concentratie of een aanbesteding. Wilt u iets melden? Dan is het vooral belangrijk om zoveel mogelijk bewijs en informatie mee te sturen. De EC besluit op basis daarvan of zij een onderzoek start.

Hulp nodig?

Op de website van de EC vindt u meer informatie over de Verordening en de toepassing ervan. Er wordt nog gewerkt aan een nationaal meldpunt voor uw vragen en meldingen. Op dit moment neemt u voor vragen contact op met ons of stuurt u een e-mail naar info.buitenlandsesubsidies@minezk.nl

Vragen over economische veiligheid?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?