Standaardformulieren Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies

Laatst gecontroleerd op:
20 maart 2023
Gepubliceerd op:
23 september 2020

Voor alle subsidieregelingen die onder het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies vallen, bestaan er standaardformulieren. Hieronder vindt u uitleg over de verschillende standaardformulieren.

Voor veel regelingen zijn specifieke formulieren beschikbaar. Kijk altijd eerst op de pagina van uw regeling welke formulieren voor uw situatie gelden.

Intermediair machtigen

Wilt u dat een tussenpersoon (intermediair) namens u of uw samenwerkingsverband subsidie aanvraagt en contactpersoon is voor RVO? Dan moet u deze persoon machtigen.

Aanmelding deelnemer en machtiging penvoerder

Wilt u als samenwerkingsverband subsidie aanvragen, dan wijst u een penvoerder aan om de aanvraag te doen. Elke deelnemer in het samenwerkingsverband moet deze penvoerder machtigen. Daarvoor gebruikt u het formulier Aanmelding deelnemer en machtiging penvoerder. Buitenlandse deelnemers gebruiken het Engelstalige Partner form.

Deze formulieren zijn bedoeld voor:

  • deelnemers die namens hun organisatie subsidie willen aanvragen en de penvoerder machtigen om dat te doen;
  • deelnemers die geen subsidie willen aanvragen, maar wel een bijdrage leveren aan het project. Zij geven de penvoerder met het formulier toestemming om hun bijdrage in de aanvraag te betrekken.

Elke deelnemer moet een apart formulier invullen en ondertekenen. De penvoerder stuurt de ondertekende machtiging(en) mee met de subsidieaanvraag.

Wilt u de penvoerder wijzigen? Dan moet elke deelnemer van het samenwerkingsverband de nieuwe penvoerder machtigen. De nieuwe penvoerder stuurt van alle deelnemers een ingevulde machtiging mee.

Verklaring de-minimissteun

Wanneer overheden subsidie verstrekken aan bedrijven, kan dit de Europese concurrentieverhoudingen verstoren. Dat is ongunstig voor het handelsverkeer. Daarom heeft de Europese Commissie de De-minimisverordening aangenomen. Met deze verordening geeft de Europese Commissie aan dat geringe steun niet van invloed is op het handelsverkeer tussen landen van de EU. En dat daarmee de mededinging niet is vervalst.

Vraagt u een subsidie aan waarvoor de De-minimisverordening geldt? Dan is een Verklaring De-minimissteun verplicht. U kunt deze verklaring online invullen en printen. Daarna stuurt u hem mee met uw aanvraag.

Verklaring geen onderneming in moeilijkheden

Vraagt u een subsidie aan, waarvoor u moet verklaren dat uw onderneming niet in moeilijkheden is? Dan kunt u deze verklaring downloaden. U kunt met behulp van deze verklaring onderzoeken of uw onderneming in moeilijkheden verkeert. Wanneer dit wordt gevraagd, kunt u de ingevulde verklaring meesturen met uw aanvraag.

Voortgangsverslag bij meerjarig project

Is aan u subsidie toegekend voor een meerjarig project? Dan moet u ons periodiek op de hoogte houden van de voortgang. U kunt dit formulier online invullen en versturen.

Wijzigingen doorgeven

Belangrijke wijzigingen in uw project moet u bij ons melden. Voor sommige wijzigingen vraagt u vooraf om toestemming. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen of zelfs voor het hele project.

Vaststelling aanvragen

Heeft u uw subsidietraject afgerond, dan vraagt u vaststelling van uw subsidie aan. Bij de vaststelling wordt het subsidiebedrag definitief. Wij bekijken of de gestelde doelen zijn gehaald, waarna een afrekening van de subsidiegelden volgt.

Bij uw aanvraag om vaststelling voegt u uw eindrapportage. In bepaalde situaties moet u ook een controleverklaring aanleveren die door een accountant is afgegeven. Dit is nodig als het subsidiebedrag per individuele deelnemer per project € 125.000 of hoger is. Meer informatie hierover vindt u op Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000. Vul het vaststellingsformulier in via onderstaande knop en verstuur die samen met de verplichte eindrapportage en zo nodig de controleverklaring.

Bestuursverklaring

In sommige gevallen hoeft u geen vaststelling aan te vragen, maar kunt u volstaan met een bestuursverklaring. Dit is een verklaring waarin het bestuur of de directie van uw organisatie haar fiat geeft aan de verstrekte gegevens. U hoeft niet standaard bewijsstukken mee te sturen met deze verklaring. Wij vragen de stukken steekproefsgewijs op.

In de bestuursverklaring verklaart u als subsidieontvanger:

  • dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht. Deze activiteiten licht u kort toe;
  • dat aan de subsidieverplichtingen is voldaan;
  • wat het totaalbedrag is van de gerealiseerde subsidiabele kosten;
  • wat de stand van de egalisatiereserve is (indien van toepassing). Dit is een reservering van de winst voor de gelijkmatige verdeling van kosten en lasten;
  • wat het totaalbedrag van de gerealiseerde opbrengsten is, inclusief bijdragen van derden;
  • wat het totaalbedrag van de gerealiseerde eigen bijdrage is.
Bent u tevreden over deze pagina?