Voorschot tijdens uitvoering subsidieproject

Laatst gecontroleerd op:
30 april 2021
Gepubliceerd op:
30 maart 2011

Vanaf het moment dat een subsidie is verleend, berekent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de voorschotbetaling. Dit doen wij aan de hand van de door u aangeleverde projectbegroting.

U ontvangt een voorschot bij de start van het subsidieproject en gedurende de werkzaamheden. Dit voorschot is bedoeld om te voorzien in de kosten die u maakt met de projectuitvoering.

U ontvangt automatisch een voorschot

Wij verstrekken ambtshalve een voorschot op de subsidieverlening conform het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies. Wij storten de bedragen op uw rekening gedurende de looptijd van het subsidieproject. U ontvangt dit voorschot automatisch, waardoor u dit niet zelf hoeft aan te vragen. In de verleningsbrief staat informatie over het betaalschema van de voorschotten.

Uitbetaling voorschotten

Vanaf het moment dat wij aan u een subsidie verlenen, berekenen wij de voorschotbetaling. Er zijn hierbij 3 varianten mogelijk:

  1. Het voorschot wordt ambtshalve verstrekt binnen 2 weken na de datum van de beschikking tot subsidieverlening.
  2. Het voorschot bedraagt 90% van de maximale hoogte van de subsidie.
  3. Het voorschot bedraagt 100% van de maximale hoogte van de subsidie.

Aan de hand van het subsidiebedrag wordt één van de 3 varianten toegepast. Het gaat hier om het subsidiebedrag per individuele aanvrager. Dit betekent dat bij een aanvraag van een samenwerkingsverband, per deelnemer moet worden bepaald onder welke voorschotvariant de partij valt.

Tot 1 juli 2016 betaalden wij de voorschotten uit aan de penvoerder. De penvoerder was vervolgens verantwoordelijk voor het uitbetalen van de subsidiebedragen aan de overige deelnemers in het project. Subsidies die wij vanaf 1 juli 2016 verlenen, betalen wij meestal rechtstreeks aan de deelnemers. Iedere deelnemer ontvangt de voorschotten die voor hem of haar bestemd zijn.

Indien de voorschotten worden uitbetaald volgens kwartaalbetalingen, zijn hiervoor vaste betaaldata gedurende het jaar. De kwartaalbetalingen keren wij binnen 2 weken aan het begin van het kwartaal uit.

Is er bij de subsidieaanvraag een mijlpalenbegroting ingediend, dan bepalen wij op basis van die begroting het schema van de voorschotten.

Opschorten voorschotbetalingen

Als een subsidieontvanger zich niet houdt aan de verplichtingen voor subsidieverlening, komt het voor dat RVO de voorschotten (tijdelijk) opschort. Wij bekijken dan of de subsidieverlening nog wel terecht is. Afhankelijk van de situatie:

  • hervatten wij de subsidieverlening;
  • passen wij de subsidieverlening aan;
  • trekken wij de subsidieverlening in.

Een voorbeeld voor opschorting van uitbetaling is het niet aanleveren van de verplichte voortgangsrapportage. De subsidieontvanger is verplicht om deze aan te leveren, conform de voorwaarden uit de verleningsbrief. In eerste instantie ontvangt de subsidieontvanger een brief met het verzoek om de rapportage alsnog in te dienen. Komt de subsidieontvanger niet aan dit verzoek tegemoet, dan kunnen wij de voorschotbetalingen voor 13 weken opschorten.

Wij kunnen een voorschotbetaling ook opschorten in het geval een project geen voortgang maakt, is gewijzigd of gewijzigd gaat worden. De subsidieaanvrager moet de voortgang en/of wijzigingen in het project altijd direct melden aan RVO.

Vragen over voorschotten van subsidies?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?