Vergunningsaanvragen voor Oestervisserij Oosterschelde

Gepubliceerd op:
23 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
14 maart 2022

Er zijn 32 vergunningen aangevraagd voor oestervisserij in de Oosterschelde. Deze activiteiten kunnen invloed hebben op het Natura 2000-gebied Oosterschelde. De vergunningen zijn aangevraagd volgens de Wet natuurbescherming. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft hierover ontwerpbesluiten bekendgemaakt.

U kon van 4 december 2021 tot en met 15 januari 2022 op het ontwerpbesluit reageren met een zienswijze. RVO heeft 2 zienswijzen ontvangen. De minister voor Natuur en Stikstof reageert hierop met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin de reacties en antwoorden op de zienswijzen staan.

De minister heeft de zienswijzen meegenomen bij het nemen van het definitieve besluit. De besluiten zijn niet aangepast door deze zienswijzen. De minister heeft de ontwerpbesluiten daarom omgezet in definitieve besluiten. De inhoud hiervan blijft hetzelfde.

Definitieve besluiten bekijken

In de definitieve besluiten over de vergunningsaanvragen voor oestervisserij in de Oosterschelde leest u de beslissing van de minister. Bij de besluiten zit een AERIUS-berekening met een uitleg hierover. De bijlage Passende Beoordeling hoort bij alle besluiten. In de Nota van Antwoord leest u de reacties en antwoorden op de zienswijzen.

Nieuwe versie AERIUS

Sinds 13 januari 2022 is er een nieuwe versie van AERIUS. AERIUS is een rekentool waarmee de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan wordt berekend. In de wet staat dat de laatste versie van de rekentool gebruikt moet worden op het moment van het besluit over de vergunningsaanvraag. Daarom zijn de AERIUS-berekeningen bij de definitieve besluiten met de nieuwe AERIUS versie gedaan. Bij ieder definitief besluit vindt u ook een toelichting op de AERIUS-berekening.

Gebruikt u voorleesapparatuur?

Gebruikt u voorleesapparatuur om deze documenten te lezen? Misschien worden ze niet goed voorgelezen. Als dit bij u gebeurt, kunt u een e-mail sturen naar toegankelijkheid@rvo.nl.

Wij werken aan een toegankelijke website. Helaas kunnen we deze documenten niet toegankelijk maken. Dit komt doordat de informatie hierin van verschillende bronnen komt.

Besluiten en bijlagen

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met de definitieve besluiten? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

U kunt tot en met 24 april 2022 in beroep gaan. Stuurt u uw beroep niet op tijd in? Dan neemt de rechtbank het niet in behandeling. Heeft u meer tijd nodig voor uw beroep? Stuur dan vóór 25 april een brief naar de rechtbank waarin staat:

 • dat u in beroep gaat;
 • waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • waarom u meer tijd nodig heeft om in beroep te gaan.

Digitaal

U geeft uw beroep digitaal door via Beroepschriftformulier rechtbank. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD aan.

Bent u een rechtspersoon? Bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv) of een stichting? Of heeft een rechtspersoon u toestemming gegeven om een beroep in te sturen? Geef uw beroep dan per brief door. U kunt het digitale formulier niet gebruiken.

Brief

U kunt uw beroep ook via de post insturen. Bij welke rechtbank u dit doet, hangt af van uw woonplaats. U vindt de rechtbank op Rechtspraak. Woont u niet in Nederland? Geef uw beroep dan door bij de rechtbank in de plaats waar de minister het besluit nam.

U noemt in uw beroep:

 • uw naam en adres;
 • het besluit waartegen u in beroep gaat;
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
 • wat de beslissing volgens u moet zijn;
 • de datum van uw brief;
 • uw handtekening.

Stuur de documenten die belangrijk zijn voor de rechter mee met uw beroep. Dit zijn:

 • het besluit waartegen u in beroep gaat;
 • documenten en foto’s waarmee u uw standpunt uitlegt.

Vergoeding proceskosten

U kunt de rechtbank vragen om een vergoeding voor de kosten die u maakt voor het proces. Noem dit in uw beroep.

Speciale regeling tijdens behandeling beroep

Zolang uw beroep in behandeling is, geldt het definitieve besluit. Als u dit vraagt, kan de rechter in deze periode tijdelijk ingrijpen. Dit heet een voorlopige voorziening. U kunt hierom vragen als u uw beroep doorgeeft. Of tijdens de beroepsprocedure. De rechter kan dan bijvoorbeeld besluiten om het uitvoeren van het definitieve besluit uit te stellen. Totdat er een uitspraak is in het (hoger) beroep.

Iemand machtigen of een advocaat nemen

Het is niet verplicht om tijdens de beroepsprocedure een advocaat te hebben. Het mag natuurlijk wel. U kunt ook iemand machtigen om voor u in beroep te gaan. Is uw gemachtigde geen advocaat? Dan stuurt u een schriftelijke machtiging mee met uw beroep.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld. U vindt deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

Vragen over zienswijze UOV?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?