Natuur en ecologie windenergie op land

Laatst gecontroleerd op:
18 januari 2024
Gepubliceerd op:
12 juni 2018

Tijdens de planfase van een windmolenpark kunt u met natuurbeleid te maken krijgen. De bouw en exploitatie van windmolens kunnen namelijk gevolgen hebben voor beschermde soorten planten en dieren (flora en fauna), natuurgebieden en Natuurnetwerk Nederland. Daarom geldt sinds 2024 de Omgevingswet.

Op 1 januari 2024 is de Wet natuurbescherming (Wnb) opgegaan in de Omgevingswet. Deze wet beschermt gebieden en soorten. Naast deze wet wordt de natuur in Nederland beschermd door:

  • Natuurnetwerk Nederland (NNN): functioneren van ecologische belangrijke gebieden;
  • Provinciale regelgeving: sommige gebieden vallen onder provinciale regelgeving, zoals ganzenrustgebieden of weidevogelgebieden.

Provincies stellen het natuurbeleid vast. Zij zijn verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen en ontheffingen.

Waar wilt u meer over weten?

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?