Natuur en ecologie windenergie op land

Gepubliceerd op:
12 juni 2018
Laatst gecontroleerd op:
10 februari 2023

Tijdens de planfase van een windmolenpark kunt u met natuurbeleid te maken krijgen. De bouw en exploitatie van windmolens kunnen namelijk gevolgen hebben voor beschermde soorten planten en dieren (flora en fauna), natuurgebieden en Natuurnetwerk Nederland. Daarom geldt sinds 2017 de Wet natuurbescherming (Wnb).

De Wet natuurbescherming (Wnb) vervangt 3 wetten:

  • Natuurbeschermingswet 1998;
  • Boswet;
  • Flora- en Faunawet.

De Wnb beschermt gebieden en soorten. Naast deze wet wordt de natuur in Nederland beschermd door:

  • Natuurnetwerk Nederland (NNN): functioneren van ecologische belangrijke gebieden;
  • Provinciale regelgeving: sommige gebieden vallen onder provinciale regelgeving, zoals ganzenrustgebieden of weidevogelgebieden.

Provincies stellen het natuurbeleid vast. Zij zijn verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen en ontheffingen.

Wnb en Omgevingswet

Naar verwachting gaat per 1 januari 2024 de Omgevingswet in. Daarmee vervalt de Wet natuurbescherming. In de Omgevingswet komt een aanvullende wet 'Natuur en aanvullingsbesluit'. De inhoud van de Wnb blijft grotendeels hetzelfde. Toch zullen er ook een aantal wijzigingen zijn. Wat die wijzigingen zijn en hoe deze terugkomen in de Omgevingswet, wordt in de loop van 2023 duidelijk.

Waar wilt u meer over weten?

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?