Handhaving geluidsnormen windturbines

Laatst gecontroleerd op:
1 februari 2024
Gepubliceerd op:
11 mei 2018

Let op:

Lokale overheden mogen windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voor geluid, slagschaduw en veiligheid niet gebruiken zolang er geen milieubeoordeling (plan MER) is gemaakt. Zie de uitspraak 202003882/1/R3 - Raad van State.
Voor de meest actuele informatie over de gevolgen van deze uitspraak en antwoord op veel gestelde vragen verwijzen we naar Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Handhaving in 3 stappen

De handhaving van de wettelijke geluidsnormen gebeurt in 3 stappen:

  • Het bevoegd gezag kan de emissieterm LE opvragen. Artikel 3.14e lid a van de Regeling verplicht de eigenaar van de windturbine tot registratie van de emissieterm LE gedurende het afgelopen kalenderjaar. Hierbij gebruikt men de windsnelheidsgegevens en bedrijfsgegevens over het afgelopen jaar om de geluidemissie te berekenen over het afgelopen jaar. Ieder kalenderjaar moet voldaan worden aan de geluidsnormen. Door de turbine in 'noise mode' te bedrijven, waarbij de rotatiesnelheid van de bladen wordt verminderd, kan de geluidsproductie worden gereduceerd.
  • Het bevoegd gezag kan een controlemeting laten uitvoeren waarbij de daadwerkelijke geluidemissie wordt bepaald bij verschillende windsnelheden. Als blijkt dat deze gemeten of berekende emissie (LE) afwijkt van de waarden die zijn gebruikt in het prognoseonderzoek, is er wellicht een mankement aan de turbine. Wanneer bijvoorbeeld de turbinebladen een kleine beschadiging hebben kan het geluidniveau al snel enkele dB’s hoger liggen. Ook kan er een verkeerde software-instelling (toerental en/of bladhoek) zijn.
  • Na herstel moet een nieuwe meting volgen.

 

Uitvoering akoestisch onderzoek en metingen

In Nederland zijn verschillende commerciële partijen actief die een prognoseonderzoek of controlemeting kunnen uitvoeren. Zij doen dit in opdracht van initiatiefnemers of het bevoegd gezag.

Cumulatie van windturbinegeluid

Sinds 1 januari 2011 kan het bevoegd gezag voor een inrichting een lagere geluidnorm stellen als er sprake is van cumulatie van windturbinegeluid vanwege meerdere inrichtingen. Voor het cumulatieve geluidniveau is geen norm opgenomen in het Activiteitenbesluit. Als vóór 1 januari 2011 een onherroepelijke vergunning is verleend, geldt het overgangsrecht (zie hieronder).

Overgangsrecht en bijzondere situaties

Per 1 januari 2011 is de wijziging milieuregels windturbines van kracht. Daarbij zijn 2 artikelen aan het overgangsrecht in het Activiteitenbesluit toegevoegd die ingaan op enkele specifieke situaties:

  • 6.21a, eerste lid: de bevoegdheid om bij ministeriële regeling maatregelen voor te schrijven die ertoe leiden om binnen een bepaalde termijn alsnog aan de geluidnormen 47 dB Lden en 41 dB Lnight te voldoen.
  • 6.21a, tweede lid: cumulatie van geluid met windturbines in de omgeving (andere inrichting) wordt niet toegepast bij windturbines waarvoor voor 1 januari 2011 een melding was gedaan of een onherroepelijke milieuvergunning gold.

Vragen over geluid en windmolens?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?