Invoeging in het energiesysteem - windenergie op zee

Gepubliceerd op:
2 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
7 maart 2022

Wind op zee heeft een belangrijke rol in de toekomstige energievoorziening. Het vraagt om een systeemaanpak met aandacht voor de balans tussen vraag en aanbod van energie en de aansluiting tussen de energie-infrastructuur op zee en die op land.

Hierbij moet aandacht zijn voor het transport, de opslag en distributie van verschillende energiedragers: elektriciteit en (waterstof)gas.

Programma Energie Hoofdstructuur

Het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH) wil zorgen dat er tijdig voldoende ruimte is voor de nationale energiehoofdstructuur. Er wordt daarom gekeken naar wat nodig is om tot 2050 vraag en aanbod van energie goed op elkaar te laten aansluiten. Het gaat dan om de 'snelwegen en knooppunten' van elektriciteit, warmte, (brand)stoffen, waaronder methaan, CO2 en waterstof.

Begin 2021 is gestart met een overkoepelende analyse hiervan. Het programma wordt in 2022 vastgesteld.

Studie systeemintegratie wind op zee 2030-2040

De klimaatneutrale energiescenario’s zeggen iets over de vorm en hoeveelheid van energie in het totale systeem voor 2050. Maar daarnaast is ook inzicht nodig op welke locaties op zee de energie voor de periode 2030-2040 kan worden opgewekt. Dit tegen de laagste maatschappelijke kosten en rekening houdend met de timing en omvang van offshore waterstofproductie.

Er is aanvullend onderzoek gedaan om een goede afweging te maken tussen transport van elektriciteit of waterstof die op zee wordt geproduceerd. Met het belangrijkste doel om meer duidelijkheid te krijgen over de voorwaarden en de snelheid die nodig is om waterstofproductie op zee te ontwikkelen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?