Windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V

Gepubliceerd op:
19 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
23 maart 2023

Voor de ontwikkeling van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V (700 MW) is een vergunning beschikbaar gesteld. De vergunning voor windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V is toegekend aan CrossWind C.V.

In aanbouw

Het windenergiegebied is momenteel in aanbouw. Meer informatie vindt u op de projectwebsite.

Vergunning onherroepelijk

Eén partij diende bij ons bezwaar in tegen de afgifte van de vergunning aan CrossWind. Het bezwaar is inmiddels ingetrokken. De vergunning is per 4 december 2020 onherroepelijk.

Tender

Op 29 juli 2020 maakte toenmalig minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bekend dat de vergunning voor kavel V van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) is toegekend aan CrossWind C.V., een consortium van Shell en Eneco.

Aanvragers tender

Er kwamen 2 aanvragen binnen voor deze tender (op alfabetische volgorde):

Aanvrager Moederbedrijf/consortium
Blue Champion C.V. Ørsted
Crosswind C.V. Shell en Eneco

Alle aanvragen voldeden aan de volgende eisen:

 • technische haalbaarheid
 • economische haalbaarheid
 • financiële haalbaarheid
 • tijdige realisatie (4 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is)
 • conformiteit met de voorschriften uit het kavelbesluit

Hierna is een vergelijkende toets uitgevoerd die in de regeling is voorgeschreven. De beoordeling van de aanvragen gebeurde volgens de volgende criteria:

 • a) kennis en ervaring van de betrokken partijen
 • b) kwaliteit van het ontwerp voor het windpark
 • c) capaciteit van het windpark
 • d) maatschappelijke kosten
 • e) kwaliteit van de inventarisatie en analyse van de risico's
 • f) kwaliteit van de maatregelen ter borging van kostenefficiëntie

Voor een onderdeel van de criteria d, e en f bracht een groep onafhankelijke experts een advies uit. Daarmee viel de helft van de punten te behalen, die doorslaggevend waren voor de rangschikking. Wij namen dit advies over.

Deze criteria zijn opgesplitst in:

 • stimulering van innovatie voor de integratie in het Nederlandse energiesysteem van toekomstige windparken;
 • de risico’s en de mitigatie met betrekking tot de ontwikkeling van de financiële opbrengst van de te produceren elektriciteit, gedurende de bouw van het windpark en de exploitatie van het windpark.

Voorafgaand aan de beoordeling van de aanvragen hebben de expertcommissies een beoordelingssystematiek vastgelegd:

De onafhankelijke experts waren:

Expertcommissie innovatie

 • Prof. Dr. Marko Hekkert (voorzitter)
 • Prof. Dr. Martin Kühn
 • Dr. Jos Meeuwsen
 • Ir. Bert Stuij
 • Ir. Hans Welschen

Expertcommissie risicoanalyse en mitigatie

 • Dr. Sander Lensink (voorzitter)
 • Ir. Bernard van Hemert
 • Drs Albert Jochems
 • Prof. Dr. Machiel Mulder
 • Ir. Brendan Williams

Publicatie tenderregeling

Voor de ontwikkeling van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V (700 MW) vond in april 2020 een tenderprocedure plaats voor het verkrijgen van een vergunning.

Uitspraak Raad van State

Op woensdag 13 mei 2020 deed de Raad van State uitspraak over de besluiten voor Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Deze besluiten zijn noodzakelijk voor het aansluiten van de windparken Hollandse Kust (Noord) en het noordelijk deel van het windpark op zee Hollandse Kust (west Alpha) op het landelijk hoogspanningsnet.

De Raad van State geeft aan dat de platforms op zee, de ondergrondse kabelsystemen en het transformatorstation op het industrieterrein bij Wijk aan Zee gerealiseerd mogen worden. De uitspraak van de Raad van State is na te lezen via de website van de Raad van State.

Regeling vergunningverlening

Op 7 april 2020 is de beleidsregel inzake de vergunning voor het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V gepubliceerd in de Staatscourant. De winnaar moet rekening houden met deze beleidsregel wanneer hij het project wil wijzigen.

De definitieve Regeling vergunningverlening windenergie op zee Hollandse Kust (noord) kavel V van 13 december 2019 (nr. WJZ/19201387) is gepubliceerd in de Staatscourant op 17 december 2019. Er is een wijziging van de regeling gepubliceerd in de Staatscourant van 23 december 2019.

Overeenkomsten Rijksvastgoedbedrijf

Het windpark in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V valt voor een deel binnen de 12-mijlszone. De overheid is eigenaar van deze zone. Dit betekent dat voor het deel dat binnen de 12-mijlszone ligt, de winnaar van de vergunning 3 overeenkomsten moet sluiten met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Het sluiten van deze overeenkomsten moet binnen één maand na ontvangst van de vergunning. In onderstaande documenten zijn reacties uit een marktconsultatie verwerkt. De definitieve overeenkomsten worden aan de winnaar van de tender ter ondertekening voorgelegd. De inhoud van de definitieve overeenkomsten zal identiek zijn aan deze definitieve concepten.

Deze overeenkomsten met het Rijksvastgoedbedrijf regelen het volgende:

 1. de vestiging van het recht van opstal en erfdienstbaarheden voor de windturbines;
 2. de huur voor het gebruik van grond voor de kabels tussen de windturbines en het TenneT-platform;
 3. de overeenkomst die voorafgaat aan het vestigen van het opstalrecht en het aangaan van de huurovereenkomst.

Onderaan deze pagina vindt u de definitieve concepten van bovenstaande 3 documenten, waarin de reacties uit de marktconsultatie voor zover nodig zijn verwerkt. De definitieve overeenkomsten worden aan de winnaar van de tender ter ondertekening voorgelegd. De inhoud van de definitieve overeenkomsten zal identiek zijn aan deze definitieve concepten.

Vergoeding recht van opstal

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de grondslag voor het recht van opstal voor deze kavels vastgesteld op € 0,98 per MWh per jaar. Dit bedrag wordt gedurende de exploitatieperiode geïndexeerd. Bij de vaststelling van de vergoeding voor het recht van opstal gaat het RVB voor kavel V forfaitair uit van 700 MW opgesteld vermogen met 4.000 vollasturen.

U hoeft deze vergoeding alleen te betalen voor een forfaitair vastgesteld deel van het kavel dat binnen de 12-mijlszone ligt. Voor kavel V is dat 25,68%. De vergoeding voor het eerste jaar van exploitatie is vastgesteld op € 704.659,20 (exclusief indexatie). U betaalt deze vergoeding vanaf de dag dat 4 jaar zijn verstreken nadat de vergunning onherroepelijk is  geworden.

Reserveringsvergoeding

Vanaf de afgifte van de vergunningen tot het moment dat de vergoeding voor het recht van opstal betaald moet worden, zijn reserveringsvergoedingen verschuldigd. Deze vergoedingen bedragen € 650 per MW/jaar voor het forfaitair vastgesteld deel van de kavels dat binnen de 12-mijlszone ligt (kavel V 25,68%). De jaarlijkse vergoedingen zijn vastgesteld op € 116.844,- per jaar. U moet ook deze reserveringskosten (geïndexeerd) betalen na het einde van de productieperiode tot het moment dat de vergunning eindigt.

Huurprijs voor kabels

De huurprijs voor de infield kabels is vastgesteld op een eenmalig bedrag van € 3,29 per m2 belemmerde strook. De breedte van de belemmerde strook is vastgesteld op 0,3 m. Voor kavel V is forfaitair uitgegaan van een totale kabellengte van 130 km. De huurprijzen voor de kabels - voor het forfaitair vastgesteld deel van de kavels dat binnen de 12-mijlszone ligt (kavel V 25,68 %) - zijn vastgesteld op € 32.950,- (eenmalig).

Kavels

U vindt een beschrijving van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) V, inclusief een overzicht aan beschikbare onderzoeksgegevens in de Project and Site Description (PSD) oktober 2019 en de bijlagen:

Het Magazine 'Hollandse Kust Where Wind and Water Works' laat zien wat deze regio te bieden heeft voor de ontwikkeling van windenergie op zee.

Kavelbesluit

Op 9 mei 2019 is het kavelbesluit inclusief toelichting gepubliceerd in de Staatscourant. Het kavelbesluit is onherroepelijk. Dit kavelbesluit geeft aan onder welke voorwaarden het windpark binnen het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) mag worden gebouwd en geëxploiteerd.

Vragen over windenergie op zee?

Mail naar woz@rvo.nl

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?