Windenergiegebied Hollandse Kust (noord), kavel V

Gepubliceerd op:
19 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
11 december 2020

Voor de ontwikkeling van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V (700 MW) stelt het Rijk een vergunning beschikbaar. U kon tot en met 30 april 2020, 17:00 uur uw aanvraag indienen.

Op deze pagina leest u wat u nodig had voor een aanvraag. Hier staan onder andere de wet- en regelgeving, een overzicht van de vragen en antwoorden en relevante achtergrondinformatie.

Regeling vergunningverlening windenergie op zee

De vergunningverlening is geregeld in de Regeling vergunningverlening windenergie op zee Hollandse Kust (noord) kavel V van 13 december 2019 (nr. WJZ/19201387) en is op 17 december 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Er is een wijziging van de regeling gepubliceerd in de Staatscourant van 23 december 2019.

Kavelbesluit

Op 9 mei 2019 is het kavelbesluit inclusief toelichting gepubliceerd in de Staatscourant. Het kavelbesluit is onherroepelijk. Dit kavelbesluit geeft aan onder welke voorwaarden het windpark binnen het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) mag worden gebouwd en geëxploiteerd.

Uitspraak Raad van State

Op woensdag 13 mei 2020 deed de Raad van State uitspraak over de besluiten voor Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Deze besluiten zijn noodzakelijk voor het aansluiten van de windparken Hollandse Kust (Noord) en het noordelijk deel van het windpark op zee Hollandse Kust (west Alpha) op het landelijk hoogspanningsnet.

De Raad van State geeft aan dat de platforms op zee, de ondergrondse kabelsystemen en het transformatorstation op het industrieterrein bij Wijk aan Zee gerealiseerd mogen worden. De uitspraak van de Raad van State is na te lezen via de website van de Raad van State.

Vergunning onherroepelijk

1 partij diende bij RVO bezwaar in tegen de afgifte van de vergunning aan CrossWind. Het bezwaar is inmiddels ingetrokken. De vergunningen zijn per 4 december 2020 onherroepelijk.

Uitslag tender Hollandse Kust (noord) kavel V

Op 29 juli 2020 heeft Minister Wiebes bekendgemaakt dat de vergunning voor kavel V van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) is toegekend aan CrossWind C.V., een consortium van Shell en Eneco.

Ingediende aanvragen

Er kwamen 2 aanvragen binnen voor deze tender (op alfabetische volgorde):

Aanvragers

Aanvrager  Moederbedrijf/Consortium
Blue Champion C.V, Ørsted
CrossWind C.V.      Shell, Eneco

Alle aanvragen voldeden aan de volgende eisen:

 • technische haalbaarheid
 • economische haalbaarheid
 • financiële haalbaarheid
 • tijdige realisatie (4 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is)
 • conformiteit met de voorschriften uit het kavelbesluit

Hierna is een vergelijkende toets uitgevoerd die in de regeling is voorgeschreven. De beoordeling van de aanvragen gebeurde volgens de volgende criteria:

 • kennis en ervaring van de betrokken partijen
 • kwaliteit van het ontwerp voor het windpark
 • capaciteit van het windpark
 • maatschappelijke kosten
 • kwaliteit van de inventarisatie en analyse van de risico's
 • kwaliteit van de maatregelen ter borging van kostenefficiëntie

Voor een onderdeel van criterium d en criteria  e en f bracht een groep onafhankelijke experts een advies uit. Daarmee viel de helft van de punten te behalen, die doorslaggevend waren voor de ranking.  RVO nam dit advies over.

Deze criteria zijn opgesplitst in:

 • stimulering van innovatie voor de integratie in het Nederlandse energiesysteem van toekomstige windparken;
 • de risico’s en de mitigatie met betrekking tot de ontwikkeling van de financiële opbrengst van de te produceren elektriciteit, gedurende de bouw van het windpark en de exploitatie van het windpark.

Voorafgaand aan de beoordeling van de aanvragen hebben de expertcommissies een beoordelingssystematiek vastgelegd:

De experts waren:

Expertcommissie innovatie

 • Prof. Dr. Marko Hekkert (voorzitter)
 • Prof. Dr. Martin Kühn
 • Dr. Jos Meeuwsen
 • Ir. Bert Stuij
 • Ir. Hans Welschen

Expertcommissie risicoanalyse en mitigatie

 • Dr. Sander Lensink (voorzitter)
 • Prof. Dr. Machiel Mulder
 • Drs Albert Jochems
 • Ir. Brendan Williams
 • Ir. Bernard van Hemert

Beleidsregel wijziging vergunning

Op 7 april 2020 is de beleidsregel inzake de vergunning voor het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V gepubliceerd in de Staatscourant. De winnaar moet rekening houden met deze beleidsregel wanneer hij het project wil wijzigen.

Vragen en antwoorden

U kon tot 26 maart 2020 vragen stellen over deze tender. Wij hebben een laatste overzicht van de vragen en antwoorden gemaakt en hieronder gepubliceerd. 

  Achtergrond

  Op de achtergrondenpagina leest u welke consultaties, onderzoeken, webinars en events plaatsvonden. Ook vindt u hier meer informatie over de documenten van het Rijksvastgoedbedrijf.

  Vragen over windenergie op zee?

  Mail naar woz@rvo.nl

  Info in English

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?