Vergunningen windparken IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek I

Gepubliceerd op:
31 mei 2024

Wilt u meedingen naar een vergunning voor de bouw en exploitatie van een windpark in de windenergiegebieden IJmuiden Ver kavel Gamma en/of Nederwiek kavel I op de Noordzee? Aan het einde van het 3e kwartaal van 2025 opent de aanvraagperiode voor de vergunningen voor deze windparken. Dien uw aanvraag bij ons in.

Locatie van de kavels IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek I

Om welk gebied gaat het?

Kavel Gamma in windenergiegebied IJmuiden Ver begint op 53 km uit de westkust van Nederland. De totale oppervlakte van de 3 kavels (Alpha, Beta en Gamma) in windenergiegebied IJmuiden Ver (inclusief de onderhouds- en veiligheidszones) is ongeveer 650 km2. De 3 kavels zijn samen goed voor ongeveer 6 GW aan geïnstalleerd vermogen windenergie op zee.

Kavel I in windenergiegebied Nederwiek begint op 95 km uit de westkust van Nederland. De totale oppervlakte van de 3 kavels (I, II en III) in windenergiegebied Nederwiek (inclusief de onderhouds- en veiligheidszones) is ongeveer 600 km2. Ook deze 3 kavels zijn samen goed voor ongeveer 6 GW aan geïnstalleerd vermogen windenergie op zee.

Het gaat bij deze vergunningprocedure om de kavels IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek I. Dit zijn 2 kavels van 2 GW of mogelijk ook kavels van 1 GW. Het onderzoek hiervoor loopt nog. We verwachten dat dit rond de zomer bekend is.

Netbeheerder TenneT gaat op beide kavels een platform met een netaansluiting plaatsen. De platforms van TenneT hebben een gelijkstroomverbinding van 2 GW naar een landstation. Bij gelijkstroom blijft de spanning op het elektriciteitsnet constant. Bij wisselstroom wisselt de spanning 50 keer per seconde tussen positieve spanning en negatieve spanning.

Wanneer kunt u aanvragen?

De aanvraagperiode voor de vergunningen voor deze kavels opent en sluit aan het eind van het 3e kwartaal van 2025. De precieze openings- en sluitingsdatum publiceren we waarschijnlijk aan het begin van 2025. In het laatste kwartaal van 2024 is hierover mogelijk al meer bekend in de conceptversies van de ministeriële regelingen.

In de Kamerbrief van 26 april 2024 staat de nieuwe planning voor windparken op zee. De definitieve planning en bijbehorende mijlpalen voor het net op zee vindt u in het ontwikkelkader windenergie op zee.

Onderzoek naar marktomstandigheden windenergie op zee

Adviesbureau Afry deed onderzoek naar de marktomstandigheden voor windenergie op zee. Hiervoor vroeg het bureau windparkontwikkelaars naar hun mening over de huidige marktomstandigheden. Mede op basis van dit rapport kiezen we voor de procedure van een vergelijkende toets met financieel bod. Het volledige rapport vindt u hieronder (in het Engels).

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Het beoordelen van de aanvragen gebeurt met een vergelijkende toets met financieel bod. Dit betekent dat u punten kunt verdienen aan de hand van een aantal rangschikkingscriteria. De aanvraag met de hoogste score krijgt de vergunning. Bij uw vergunningaanvraag wegen we in ieder geval de volgende onderdelen mee bij het bepalen van uw score:

 • de hoogte van uw financiële bod;
 • de zekerheid dat u het windpark realiseert;
 • de bijdrage van het windpark aan de energievoorziening.

Op dit moment onderzoeken we welke criteria of regels nog meer gaan meetellen bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen. Die gaan over:

 • ecologie (verminderen van effecten op de natuur en/of herstel en versterking van natuur op de Noordzee);
 • het stimuleren van elektrificatie (de overstap van het gebruik van fossiele energie naar elektriciteit);
 • een koppeling met elektrolyse op land (om van duurzame elektriciteit waterstof te maken);
 • manieren om de overbelasting van het elektriciteitsnet te verlichten;
 • medegebruik van de Noordzee.

De invulling en weging van de verschillende criteria en het financieel bod leest u in de conceptregelingen.

Uw aanvraag voorbereiden

Op deze pagina plaatsen we regelmatig nieuwe versies van belangrijke documenten voor uw aanvraag. Zo kunt u op tijd beginnen met het voorbereiden van uw aanvraag, ruim voor de aanvraagperiode opent. Denk bijvoorbeeld aan conceptversies van:

 • ministeriële regelingen
 • aanvraagformulieren
 • voorschriften

Kavelbesluiten

Een ander document dat u gebruikt bij de voorbereiding van uw aanvraag is het kavelbesluit. We verwachten de ontwerpkavelbesluiten in de loop van 2024 te publiceren.

Het is de bedoeling om voorschriften op het gebied van veiligheid, circulariteit en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de kavelbesluiten op te nemen. Bekijk meer over de (ontwerp)kavelbesluiten IJmuiden Ver Gamma en de (ontwerp)kavelbesluiten Nederwiek I.

Locatiestudies

Wij voeren samen met onze partners locatiestudies uit in het windenergiegebieden IJmuiden Ver en Nederwiek. De data en rapporten van de locatiestudies verschijnen doorlopend op offshorewind.rvo.nl (Engels). Met de gegevens uit deze locatiestudies kunt u plannen en ontwerpen maken voor de windparken op zee.

Na uw aanvraag

 • Wij beoordelen samen met experts alle aanvragen.
 • Voor de beoordeling geldt een wettelijke termijn van 13 weken.
 • Per kavel krijgt één aanvrager de vergunning.
 • De hoogst scorende partij voor een kavel ontvangt voor die kavel de vergunning om het windpark te bouwen en te exploiteren.
 • U kunt ook voor beide kavels het hoogste scoren. In dat geval ontvangt u voor IJmuiden Ver Gamma én Nederwiek I de vergunning.

Meer weten?

Vragen over windenergie op zee?

Mail naar woz@rvo.nl

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?