VOMI Inventarisatie Veilig Onderhoud – Kritische Veiligheid Indicatoren (IVO-KVI) (2022)

Gepubliceerd op:
27 april 2024

Deze Safety Deal minimaliseert de kans op incidenten als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan procesinstallaties door het ontwikkelen en testen van twee innovatieve tools.

Samenvatting project

Aanleiding

In Nederland vinden er nog steeds een groot aantal (bijna) calamiteiten plaats bij het onderhoud aan procesinstallaties. Dit is een veiligheidsonderwerp dat meer aandacht vraagt. Dankzij de Safety Deal VOMI Veilig (VOMI Veilig (2021) (rvo.nl)) is het inzicht in vaak voorkomende risico’s tijdens onderhoudswerkzaamheden sterk toegenomen. Daardoor is meer openheid ontstaan over deze risico’s tussen chemische bedrijven en onderhoudsbedrijven. Toch lijkt het veiligheidsrisico nog vaak ondergeschikt gemaakt te worden aan de druk om de installatie in bedrijf te houden of in ieder geval zo snel mogelijk weer in bedrijf te krijgen. Daarom is het belangrijk om niet alleen aan bewustwording van de onderhoudsrisico’s te werken, maar ook om tools te ontwikkelen die de veiligheid garanderen met gebruik van het ontwikkelde bewustzijn. 

Doel

Het voorkomen van calamiteiten of onveilige situaties die een gevaar opleveren voor het bedrijf en zijn omgeving bij onderhoudswerkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld een brand zijn of een lekkage van gevaarlijke stoffen. De kans op een incident neemt toe bij onvoldoende voorzorgsmaatregelen of onderhoudscontracten zonder veiligheidsprikkel.

Aanpak

Deze Safety Deal pakt twee knelpunten aan:

 • start van een onderhoudsklus met onvoldoende voorbereiding mede door bijvoorbeeld tijdsdruk of meer nadruk op beheersing van kosten dan veiligheid; 
 • onvoldoende zicht op wie verantwoordelijk is of zijn voor de veiligheid tijdens de uitvoering van het onderhoudswerk mede omdat veiligheidsaspecten over het hoofd zijn gezien. 

Het projectconsortium ontwikkelt daartoe twee tools die elk op hun eigen manier bijdragen aan veiligheid tijdens het onderhoud aan procesinstallaties. Het gaat om een checklist met bijbehorende app en benodigde veiligheidsindicatoren in het onderhoudscontract .

A.   Inventarisatie Veilig Onderhoud (IVO)
De IVO-app is een tool die het onderhoudsbedrijf en het chemiebedrijf helpt om ruim voor de onderhouds- of installatiewerkzaamheden samen vast te stellen waar veiligheidsaspecten ontbreken of nog meer wederzijdse aandacht behoeven. Dit moet ervoor zorgen, dat de procesinstallatie veilig ter beschikking wordt gesteld aan degene die er mee aan de slag gaat. Aandachtspunten zijn o.a. het achterblijven van gevaarlijke stoffen na het uitschakelen van de installaties, de stabiliteit van constructies, de veiligheid van de elektrische installatie en onvoldoende documentatie. Een aantal VOMI-leden spreken al langer over het toenemende belang hiervan. De projectdeelnemers gaan samen een menu gestuurde IVO-app ontwikkelen die voor alle betrokkenen breed toepasbaar is bij onderhouds- en installatiewerkzaamheden in de procesindustrie.

B.    Kritische Veiligheid Indicatoren (KVI)
Het samenstellen van een KVI-lijst zorgt ervoor, dat veiligheid als afrekenbaar element op een gestandaardiseerde manier onderdeel wordt van contractonderhandelingen over onderhoud. Dit moet een einde maken aan de huidige praktijk waarin meestal slechts enkele ad hoc afspraken gemaakt worden. Handhaving daarop en monitoring van afspraken vinden slechts sporadisch plaats. Dit moet leiden tot een sterke verbetering van de veiligheidsprestaties, omdat veiligheid hiermee adequaat geregeld wordt in het onderhoudscontract. Zo ontwikkelen de projectdeelnemers een nieuwe manier om tijdig afspraken te maken over veilig werken in de praktijk en veilige werkcondities tijdens onderhoud aan installaties. De KVI-aanpak is nieuw. Veel uitzoekwerk moet nog plaatsvinden en vervolgens is ook nog overleg nodig over aansluiting bij initiatieven of behoeften in andere industriesectoren.

Het project begint met een startconferentie waarin de knelpunten nader uitgediept worden. Daarna wordt waar nodig verder onderzoek gedaan en worden de twee tools ontwikkeld en getest. Daarbij wordt ook gekeken naar de consequenties van het niet voldoen aan de KVI-randvoorwaarden. In de slotconferentie worden de resultaten gepresenteerd aan beide doelgroepen en kunnen deelnemers ervaring met beide tools opdoen in simulatieworkshops. Beoogd wordt de ontwikkelde methodieken als een breed geaccepteerde nieuwe veiligheidsstandaard in de markt neer te zetten. Dit zal zorgen voor verdere versterking van de omgevingsveiligheid bij het onderhoud aan procesinstallaties.  
 

Algemene informatie project

Projectcode
SVO222009

Toegezegde subsidie
€ 426.472

Projectperiode
april 2023 – maart 2025

Samenwerkingsverband
ketensamenwerkingsverband 

Projecttype
opleiding (B) 

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur
 • ketenverantwoordelijkheid
 • transparante sector
 • hoogwaardige kennis          

Penvoerder
Branchevereniging van dienstverlenende ondernemers ten behoeve
van de procesindustrie (VOMI)

Projectdeelnemers

 • EQUANS West Industrie B.V.
 • Mourik Services B.V.
 • KAEFER Nederland B.V.
 • Steigerbouw Van der Panne-Rotterdam B.V.
 • Stork, lokatie Groningen

Contact
Contactpersonen:

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?