Service menu right

Circulaire economie en MIA\Vamil

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Investeert u in bedrijfsmiddelen die de circulaire economie bevorderen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Hiermee krijgt u fiscaal voordeel dat netto kan oplopen tot 12%.

U komt voor de MIA\Vamil in aanmerking als het bedrijfsmiddel waarin u investeert op de Milieulijst staat en voldoet aan de daarin gestelde voorwaarden.

Zoek in onze digitale tool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2020.

Hoofdstuk 1 van de Milieulijst 2020 richt zich op investeringen die een circulaire economie bevorderen in de industriële sector, en dan vooral de maakindustrie, consumptiegoederen en kunststoffen.

Ook in andere hoofdstukken, zoals hoofdstuk 2 'Biomassa en voedsel', hoofdstuk 4 'Klimaat en lucht' en hoofdstuk 6 'Circulaire bouw' zijn bedrijfsmiddelen opgenomen die bijdragen aan de circulaire economie. Deze zijn op de Milieulijst voorzien van dit CE-logo:

 

 

 

In de Praktijkverhalen leest u ervaringen van ondernemers die met behulp van de MIA\Vamil geïnvesteerd hebben in minder milieu belastende bedrijfsmiddelen, waaronder ook circulaire bedrijfsmiddelen.

R-ladder en circulariteit

In een circulaire economie gebruiken we zo weinig mogelijk grondstoffen, gebruiken we onze spullen langer, hergebruiken we (delen van) producten en levert afval de grondstof voor nieuwe producten.

De MIA\Vamil stimuleert daar waar mogelijk bedrijfsmiddelen die aan deze doelen bijdragen. De MIA\Vamil is niet bedoeld voor bedrijfsmiddelen die zich uitsluitend richten op energieterugwinning uit materialen (Recover). In onderstaande R-ladder ziet u hoe u kunt bijdragen aan een circulaire economie. Hoe hoger een strategie op deze R-ladder staat, hoe circulairder de strategie is (waarbij R1 de hoogste trede is).

Rethink / Reduce

Als u het verbruik van grondstoffen wilt verminderen, kunt u denken aan het verwaarden van reststromen, efficiëntie door meet- en regeltechniek, kringloopsluiting, levensduurverlenging van producten en een diensteneconomie. Veel bedrijfsmiddelen die dit bevorderen kunt u vinden in paragraaf 1.2 van de Milieulijst 2020. Hieronder vindt u daarvan enkele voorbeelden:

Verminderen van grondstoffen

De codes F 1200 en B 1201 zijn bedoeld voor investeringen waarmee (substantieel) minder grondstoffen worden verbruikt dan gangbaar is in de betreffende branche. Dit zijn bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift waarbij aanvullende voorwaarden gelden zoals omschreven in paragraaf 2b. Daarnaast moet de terugverdientijd 5 jaar of meer bedragen. Alleen de kosten die noodzakelijk zijn voor het besparen van grondstoffen komen in aanmerking.
 
Onder code B 1201 kan apparatuur worden gemeld die met (verbeterde) meet- en regeltechniek efficiënter kan produceren met minder grondstoffen.

Meer informatie over de inzet van biobased grondstoffen ter vervanging van fossiele grondstoffen leest u op de pagina Biobased economie en MIA\Vamil.

Verwaarden van reststromen en sluiten van kringlopen

Code F 1200 biedt mogelijkheden voor de toepassing van een nieuwe techniek of nieuw werkingsprincipe met als doel: het verwaarden van reststromen en het sluiten van kringlopen. U kunt denken aan apparatuur voor refurbished producten, installaties voor hergebruik van onderdelen of producten, grondstofbesparing met 3D-printers, verlengen van de levensduur van producten (bijvoorbeeld 3D-printers voor printen van onderdelen voor reparatie), het efficiënter produceren met procesapparatuur (procesintensificatie zoals micro- en spinning disc reactoren) of bedrijfsmiddelen voor een diensteneconomie.

Verminderen watergebruik

Code A 1240 is bedoeld voor bedrijfsmiddelen die bijdragen aan het verminderen van de inname van water voor gebruik als koel-, spoel- of proceswater. Het betreft hier bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift.

Refurbish / Remanufacture / Repurpose

Voor het hergebruiken van grondstoffen is het van belang dat u in de ontwerpfase rekening houdt met hergebruik of recyclebaarheid. In paragraaf 1.2 en 1.8 van de Milieulijst 2020 vindt u bedrijfsmiddelen die hieraan bijdragen. U kunt denken aan apparatuur voor duurzamer produceren en het terugnemen van producten, voorzieningen voor demontage na de gebruiksfase, nieuwe bedrijfsmiddelen die geproduceerd zijn uit hergebruikt materiaal of inzet van tracers en trackers. Enkele voorbeelden staan hieronder.

Slimmer produceren

Als u productieapparatuur aanpast om producten op een slimmere manier te produceren kunt u gebruikmaken van code F 1205. U moet dan in de ontwerpfase rekening houden met hergebruik of recyclebaarheid. Ook de apparatuur die dienstbaar is aan de terugname van het product na de gebruiksfase mag u melden voor MIA\Vamil (mits niet gangbaar). Het teruggenomen product moet worden ingezet als grondstof voor een nieuw product.

Demontage van producten na gebruiksfase

Als u investeert in een bedrijfsmiddel waarmee u grondstoffen terugwint door demontage van producten na de gebruiksfase, kunt u gebruikmaken van code F 1417. Een mooi voorbeeld is een robot die mobiele telefoons uit elkaar kan halen en op onderdelen kan sorteren. Maar het kan natuurlijk ook minder ‘high tech’.

Circulaire producten

Er zijn verschillende codes die u kunt gebruiken voor circulaire producten. Denk aan circulaire matrassen, meubels, en producten van bamboecomposiet waarmee het gebruik van hardhout, metaal of beton wordt vermeden. Zie bijvoorbeeld code B 1812, A 1813 of F 1820. Bouwmaterialen en keukens van gerecycled materiaal vindt u in hoofdstuk 6 van de Milieulijst.

Terugnemen van producten met trackers

Hiervoor kunt u gebruikmaken van code F 1800 of F 1410.

Recycling

In paragraaf 1.4, 1.5 en 1.6 van de Milieulijst 2020 vindt u apparatuur voor mechanische of chemische recycling van grondstoffen uit afval(water) of afgassen, apparatuur voor verbeterde recyclebaarheid, detectie van Zeer Zorgwekkende Stoffen, inzameling en verwerking van afval(water) en inzet van gerecycled materiaal voor nieuwe producten. Enkele voorbeelden:

Mechanische recycling

Code A 1400 betreft bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift. Hieronder kunnen bedrijfsmiddelen worden gemeld voor het recyclen van afval tot een grondstof, onder de voorwaarde dat de investering verder gaat dan wat gebruikelijk is in de branche. Verder gelden aanvullende eisen zoals omschreven in paragraaf 2b. Investeringen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar komen niet in aanmerking.

Chemische recycling

Mechanische recycling verdient de voorkeur boven chemische recycling. Echter, dit is niet altijd mogelijk. In situaties waarin chemische recycling milieuvriendelijker is dan mechanische recycling kunt u mogelijk een beroep doen op code F 1409. Deze code betreft een bedrijfsmiddel met een doelvoorschrift. U moet in dit geval met een LCA aantonen dat chemische recycling milieuvriendelijker is. Zie ook code F 1412 voor depolymerisatie.

Terugwinnen van grondstoffen uit afgassen

Voor het benutten van waterstof, stikstof, methaan, waterstofsulfide of CO2 kunt u gebruikmaken van de codes F 1407 en F 4101.

Verwerken van teruggewonnen kunststoffen

Gebruik codes A 1413 en F 1416 voor het verwerken van teruggewonnen kunststoffen (recyclaat) of zwerfafval.

Benutten van reststromen van andere ondernemingen

Voor het benutten van proceswater van naburige ondernemingen of van CO2 als grondstof kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van codes G 1245 en F 4103.

Benutten van afgekeurde voedingsmiddelen of overschotten

Voor het benutten of opwaarderen van afgekeurde voedingsmiddelen of overschotten in de voedingsmiddelenindustrie kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van code F 2601, F 2602 en F 2603.

Beter recyclebaar verpakkingsmateriaal

U kunt code F 1423 gebruiken voor het aanpassen van productieapparatuur voor het produceren van verpakkingen die beter recyclebaar zijn (zie ook de recyclecheck van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)).

Detectie en vervangen van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

ZZS hebben een remmende werking op de circulaire economie vanwege de eis dat recyclaat 0% van deze stoffen mag bevatten. De Milieulijst 2020 voorziet hierin door apparatuur voor het detecteren en het vervangen en afscheiden van deze ZZS te stimuleren. Codes F 1300 en F 1544 zijn bedoeld voor het filteren en vervangen van microplastics en microverontreinigingen.

Inzameling van afval(water)

Code A 1600 betreft bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift die moeten leiden tot de inzameling van meer of betere monostromen. Monostromen zijn afvalstromen die bestaan uit één materiaalsoort of één type product. Code F 5121 is voor zwerfvuil op het water. Zie paragraaf 1.6 van de Milieulijst 2020 voor meer specifieke toepassingen.

Bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift

Een aantal bedrijfsmiddelen die veel worden gemeld voor de circulaire economie zijn zogenoemde bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift. De bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift en de aanvullende eisen die daarvoor gelden, zijn opgenomen in paragraaf 2b van de Milieulijst. De belangrijkste eis is dat een aanzienlijk betere milieuprestatie wordt behaald dan wat gangbaar is in de branche. Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) is hier meestal richtinggevend.

Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Voorwaarden bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift. Wilt u vooraf advies over de mogelijkheden binnen een doelvoorschriftcode op de Milieulijst? Maak dan gebruik van dit contactformulier.

Belangrijk beleidsthema

De circulaire economie is de laatste jaren een van de belangrijkste thema's in het milieubeleid. Het kabinet Rutte III sluit met het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' aan bij dit beleid.

Binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie zijn in 2017 voor 5 sectoren transitieagenda's opgesteld. De SER riep in de 'Verkenning Financiële instrumenten voor een circulaire economie' het kabinet op om haar financiële overheidsinstrumenten in te zetten voor een versnelling van de transitie naar een circulaire economie. De SER concludeerde dat de MIA\Vamil-regeling positief uitwerkt op de circulaire economie. Het kabinet gaat in lijn met de SER-verkenning de MIA en Vamil meer inzetten op de circulaire economie.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.