Service menu right

Subsidie- en financieringswijzer

Onze Subsidie- en financieringswijzer helpt u financiële ondersteuning voor uw plannen te vinden.
Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht met regelingen op maat.

Lees meer over onze Subsidie- en financieringswijzer

Verruiming en aanpassing van de BKMB-regeling, als onderdeel van pakket maatregelen vanwege het coronavirus. De BMKB is een borgstelling voor mkb inclusief starters, om een lening te verkrijgen voor investeringen. Ook voor investeerders die het mkb willen ondersteunen.

Open

Fiscale innovatieregeling voor bedrijven (incl. starters en zelfstandigen) die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren en hun kosten voor Research & Development (R&D) willen verlagen.

Open

Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

Open

Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken, vermeld op de Milieulijst.

Open

Subsidie voor eigenaar én bewoner (SEEH) die minimaal 2 energiebesparende maatregelen laat uitvoeren.

Open

Subsidie voor bedrijven en kennisinstellingen die samen onderzoek doen om fossiele grondstoffen te vervangen door biomassa of een proef uitvoeren om kunststoffen chemisch te recyclen.

Gesloten

Subsidie voor Nederlandse mkb-ondernemers die, vanwege Brexit, advies willen over alternatieve markten. Niet voor BES-eilanden, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Open

Borgstelling voor een overbruggingskrediet voor agrarische ondernemers, als onderdeel van pakket maatregelen in verband met corona.

Open

Tegemoetkoming voor mkb-bedrijven, als onderdeel van pakket maatregelen vanwege het coronavirus.

Gesloten

Subsidie voor glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinders die willen investeren in installaties of apparaten. Hiermee zorgen zij voor energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot.

Gesloten

Subsidie voor groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren die op cybersecurityterrein willen samenwerken, in hun keten, regio of sector.

Gesloten

Tegemoetkoming voor mkb om export te stimuleren met handelsmissie of beursinzending.

Open

Subsidie voor gemeenten die aan de slag willen met hun met uw Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen.

Open

Subsidie voor zorgaanbieders die samen met een inkoper het gebruik van bestaande e-health toepassingen willen borgen of opschalen, zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Open

Subsidie voor mkb-ondernemers die samen met Europese partners marktgerichte, nieuwe technologieën ontwikkelen.

Open

Subsidie voor zorgaanbieders vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg, die structureel gaan inzetten op digitale zorg op afstand.

Open

Subsidie voor mkb'ers met internationale groeiplannen die gevestigd zijn in de EU of in een COSME-land.

Open

Subsidie voor samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties die de omgevingsveiligheid in Nederland willen helpen versterken.

Open

Subsidie voor particuliere eigenaren van woonboten in rijkswater om te investeren in een boordvoorziening voor riolering.

Open

Subsidie voor tankstationexploitanten die voor eigen rekening en risico Liquefied Natural Gas (LNG) inkopen en verkopen bij een LNG-vulpunt.

Gesloten

Subsidie (ook wel Eigenwoningbijdrage genoemd) voor woningeigenaren, bedoeld om het eigenwoningbezit te bevorderen.

Gesloten

Beurzen voor onderzoekers om in Europa te komen en te blijven werken. Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde.

Open

Vergoeding voor mkb om individueel deel te nemen aan een internationale beurs. Deze bijdrage kunt u gebruiken voor de huur- en opbouwkosten van een stand.

Open

Subsidie voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere zakelijke gebruikers, voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers.

Open

Subsidie voor het geschikt maken van grond voor natuurbeheer of het ontwikkelen van de kwaliteit van beheerde natuur.

Open

Subsidie voor verhuurders die bestaande huurwoning(en) aardgasvrij willen maken door een aansluiting op een warmtenet.

Open

Subsidie voor fabrieken, energiedistributeurs en afvalverwerkingsbedrijven die kosteneffectief bijdragen aan CO2-reductie met een pilot- of demonstratieproject.

Gesloten

Tegemoetkoming voor starters om te gaan exporteren met behulp van individuele coaching.

Open

Subsidie voor bedrijven en kennisinstellingen die onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van gezondheid en zorg willen ondernemen voor oplossingen voor het post coronatijdperk.

Gesloten

Subsidie voor een samenwerkingsverband met goedgekeurde preproposals om de implementatie van CCUS te versnellen. CCUS staat voor: CO2 afvang, opslag en hergebruik.

Open

Subsidie voor partners in INTERREG klimaat- en mobiliteitsprojecten: bedrijven, kennisinstellingen, overheden, non-profitorganisaties.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor (Nederlandse) bedrijven die samen met een lokale partner een vernieuwende investering doen in ontwikkelingslanden.

Gesloten

Oproep voor bedrijven/ondernemers/organisaties om innovatieve oplossingen, anders dan tachymetrie en waterpassing, te ontwikkelen die bijdragen aan de monitoring van bruggen en kademuren in Amsterdam.

Open

Kennisprogramma en subsidie voor vertegenwoordigers van Nederlandse ambassades en landbouwattachés om ideeën uit te werken voor een rechtvaardiger stelsel van landrechten in ontwikkelingslanden.

Open

Subsidie voor VvE's, wooncoöperaties en woonverenigingen die energiebesparende isolatiemaatregelen nemen.

Open

Deze regeling was bestemd voor bedrijven en (v)mbo-scholen die samen de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt willen verbeteren.

Gesloten

Oproep voor ondernemers om met behulp van onder andere satellietdata een bijdrage te leveren aan het identificeren, vastleggen en monitoren van kleine landschapselementen.

Gesloten

Renteloze lening voor investeerders die start-ups tijdens de vroege levensfase willen financieren. Twee investeerders leggen evenredig hetzelfde bedrag in als de overheid.

Open

Subsidie voor organisaties actief in sociaal-wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie, die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen.

Open

Betaling voor landbouwers die bijdragen aan de bescherming van milieu en natuur.

Gesloten

Compensatie voor telers aangesloten bij een GMO-erkende producentenorganisatie, die last hadden van de EU-sancties tegen - en het importverbod door - Rusland.

Gesloten

Subsidie voor landbouwers onder 41 jaar die bij een bedrijfsovername duurzaam willen investeren.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers die met inzet van een innovatie een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van Europa.

Open

Subsidie voor publiek-private samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen die met hun project willen bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in ontwikkelingslanden.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor ondernemers, overheden en partnerschappen die bijdragen aan een duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk.

Open

Bedrijven en consortia die bezig zijn of gaan met innovatieve koolstofarme technologieën kunnen financiering aanvragen via het Innovation Fund. Het Innovation Fund is een financieringsprogramma van de Europese Commissie en loopt naar verwachting van 2020 tot en met 2030.

Open

Subsidie voor collectieven die deelnemen aan het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Met de Pilots nieuw GLB doet de overheid ervaring op voor de volgende GLB-periode van 2021 tot 2027.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor vissers jonger dan 40 jaar om voor het eerst een (deel van een) vissersvaartuig aan te schaffen.

Gesloten

Subsidie voor een meerjarig innovatietraject van samenwerkende mkb-ondernemingen uit dezelfde regio, keten of branche.

Gesloten

Oproep voor bedrijven/ondernemers voor het indienen van voorstellen om grote sportevenementen op volle capaciteit en veilig te kunnen organiseren voor publiek.

Open

Subsidie voor visserijondernemingen die investeren in machines voor hun vissersvaartuig. Hiermee verbeteren zij de toegevoegde waarde van hun producten.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden die asbestdaken willen verwijderen.

Gesloten

Subsidie voor voeding gerelateerde bedrijven en kennisinstellingen om bestaande kennis op het gebied van food & nutrition naar concrete producten, processen en diensten te vertalen en nieuwe kennis te ontwikkelen door fundamenteel onderzoek.

Gesloten

Heffingsvermindering die fiscaal voordeel biedt aan woningcorporaties bij de nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Gesloten

Subsidie voor projecten die zijn gericht op kostenbesparing en rendementsverbetering in de visserijketen.

Gesloten

Subsidie voor internationale R&D in ICT op topniveau, voor uitdagingen als 5G, digitale beveiliging, internet van de toekomst en Europese data-infrastructuur.

Open

Financiële tegemoetkoming voor landbouwers. De tegemoetkoming is voor de premiekosten van brede weersverzekeringen.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers in de huursector die investeren in maatregelen om het energielabel van huurwoningen te verbeteren.

Gesloten

Belastingvoordeel voor start-ups met een S&O-verklaring (WBSO) op basis van de gebruikelijkloonregeling en aandelenoptieregeling.

Open

Subsidie voor natuurbeheerders die een natuurterrein beheren en openstellen voor publiek. Deze subsidie is overgegaan naar de subsidie Natuurbeheer SVNL 2016.

Gesloten

Subsidie voor aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers die in een partnerschap werken aan waterstof als energiedrager.

Tijdelijk gesloten

Europees samenwerkingsprogramma voor bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten die onderzoek doen naar de ontwikkeling van software-intensieve systemen en diensten.

Open

Overbruggingskrediet voor kleine bedrijven met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000), ter financiering van het geleden of te verwachten verlies als gevolg van het coronavirus.

Open

Graasdierpremie voor agrarisch ondernemers voor het laten begrazen van gronden zoals heide, duinen en kwelders door schapen of zoogkoeien.

Gesloten

Jaarlijkse subsidie voor agrarische collectieven, die landbouwgrond willen gebruiken voor agrarisch natuurbeheer.

Open

Krediet voor bedrijven om veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief verder te ontwikkelen. Ook voor starters.

Open

Oproep voor bedrijven/ondernemers voor het indienen van voorstellen om binnensportaccommodaties veilig en volledig toegankelijk te maken voor sporters en publiek.

Open

Subsidie voor brancheorganisaties om zich gezamenlijk te presenteren op internationale vakbeurzen. Zo kunnen Nederlandse mkb-ondernemers vanuit een Netherland Lounge kennismaken met nieuwe markten.

Open

Subsidie voor de projecten die gericht zijn op het ecologisch verduurzamen van de visserij.

Gesloten

Subsidie voor scheepswerven om duurzame ontwikkeling van innovatieve scheepsbouw te stimuleren.

Open

De vrijstelling voor tijdelijke en flexibele woningen biedt fiscaal voordeel aan woningcorporaties bij de realisatie van tijdelijke huurwoningen.

Open

Subsidie voor ondernemers met vernieuwende projecten die leiden tot duurzame energieproductie tegen minder kosten.

Open

Financiering voor kennisinstellingen en ondernemers die internationaal samenwerken aan onderzoek en innovatie voor verbetering van gezondheid en zorg.

 

 
Open

Premie voor landbouwers voor het laten grazen van schapen en vrouwelijke vleesrunderen op niet-subsidiabele landbouwgrond.

Gesloten

Subsidie voor samenwerkende ondernemers, overheden en ngo's voor de ontwikkeling en uitvoering van Europees natuur- en milieubeleid.

Tijdelijk gesloten

Compensatieregeling voor agrarisch ondernemers die hun investeringen in 2007 of 2008 in duurzame stallen en kassen willen afschrijven.

Gesloten

Subsidie voor bedrijven en kennisinstellingen die kortlopende onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van gezondheid en zorg willen ondernemen voor oplossingen op korte termijn rond het coronavirus (COVID-19).

Gesloten

Subsidie voor pluimveehouders voor de aanschaf van, tegen salmonella gevaccineerde, legvermeerderingsdieren of leghennen.

Open

Subsidie voor consortia van partners uit minimaal 3 landen om een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt te geven.

Open

Oproep voor bedrijven/ondernemers/organisaties om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die voorkomen dat personen vanaf het perron op het spoor terechtkomen.

Gesloten

Betalingsrechten uit de Nationale reserve voor jonge of startende landbouwers. GLB-steun voor innovatie, marktgerichter werken en financiële zelfstandigheid.

Gesloten

Agrariërs die door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet (volledig) voldoen aan de voorwaarden voor de directe betalingen vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunnen een beroep doen op overmacht.

Open

Financiering voor bedrijven en organisaties die met marktgerichte R&D bijdragen aan economische groei en aan strategische en maatschappelijke oplossingen.

Open

Compensatie voor aquacultuurbedrijven voor de gemiste omzet door coronamaatregelen.

Gesloten

Een ontheffing voor coöperaties en Verenigingen van Eigenaren die willen experimenteren met decentrale elektriciteitsopwekking. Het gaat om een ontheffing voor de Elektriciteitswet en Gaswet.

Gesloten

Financiering van (mkb-)ondernemers voor de ontwikkeling van innovatieve producten, productieprocessen of diensten.

Open

Met RVV Nieuwbouw 2017 - NBB kunt u fiscaal voordeel krijgen bij bouw van sociale huurwoningen met een huur gelijk of hoger dan de 1e aftoppingsgrens en/of niet hoger dan de liberalisatiegrens.

Gesloten

Subsidie voor ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties die werken aan transportoplossingen met lage of geen CO₂-uitstoot.

Tijdelijk gesloten

Financiering voor internationale samenwerkingsverbanden die met hun baanbrekende innovatieve projecten de basis leggen voor toekomstige technologieën.

 

Open

Voorwaarden voor landbouwers om betalingsrechten te laten uitbetalen en te steunen bij hun inkomen.

Gesloten

Subsidie voor culturele organisaties (bedrijven of ngo's) die met culturele activiteiten in de landen grenzend aan de Europese Unie bij willen dragen aan sociale verbinding.

Gesloten

Subsidie voor organisaties die voorlichting geven over de kwaliteit en voedselveiligheid van producten uit de Europese Unie.

Open

Subsidie voor eigenaren van vissersvaartuigen voor het tijdelijk stilleggen van hun vaartuig door coronamaatregelen.

Gesloten

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in India, voor projecten binnen het technologie- en toepassingsgebied ’One Health’.

Gesloten

Sponsoring van landbouwkundig onderzoek en congressen om internationale uitwisseling van ideeën en onderzoek te versterken.

Open

Tegemoetkoming in de vaste lasten voor mkb-bedrijven, als onderdeel van pakket maatregelen vanwege het coronavirus.

Open

Extra betaling voor jonge landbouwers, bovenop de basis- en vergroeningsbetaling.

Gesloten

Subsidie voor groente- en fruitleveranciers om schoolkinderen aan te moedigen om gezonder te eten.

Tijdelijk gesloten

Europees samenwerkingsprogramma voor kennisinstellingen voor internationale coördinatie van onderzoek.

Open

Compensatie voor ondernemers die gebruikmaken van het Belastingdienst eH3-inlogmiddel.

Bijna open

Subsidie voor producenten- en brancheorganisaties of deelnemers in een samenwerkingsverband die een afzetbevorderingsproject doen. Hiermee zoeken zij nieuwe afzetmarkten of verbeteren ze de kwaliteit en toegevoegde waarde van visserij- en aquacultuurproducten.

Bijna open

Compensatie voor ondernemingen uit sectoren die hogere elektriciteitskosten hebben door emissiehandel. De onderneming moet wel aangesloten zijn bij de energieconvenanten MJA3 of MEE en behoren tot één van de 15 geselecteerde bedrijfstakken.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor partnerschappen van overheid, ondernemers en ngo's die samenwerken op het gebied van voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden. Deze regeling is gesloten.

Gesloten

Subsidie voor innovatieve partijen die gezamenlijk integrale innovatieve oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de energie- en klimaatdoelen van Nederland.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die werken aan technische energie-innovaties die samengaan met maatschappelijke vernieuwingen.

Gesloten

Persoonlijke beurs voor talentvolle startende en ervaren wetenschappers die actief zijn in grensverleggend, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Open

Betalingsrechten uit de Nationale reserve als GLB-steun voor jonge of startende landbouwers.

Gesloten

Voucher voor mkb om een vraag over innovatie te laten beantwoorden door een kennisinstelling. De waarde is maximaal 50% van de rekening. De kennisvoucher is een MIT-subsidieinstrument.

Tijdelijk gesloten

De regeling is er om woningcorporaties, andere woningeigenaren en aanbieders te helpen met het verduurzamen van hun woningen.

Open

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Brazilië, voor projecten binnen alle technologie- en toepassingsgebieden.

Gesloten

Subsidie voor agrarische hogescholen die praktijkgericht onderzoek doen. Met dit onderzoek moeten ze nieuwe kennis ontwikkelen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving.

Gesloten

Subsidie voor beheerders van nationale parken voor het verhogen van de kwaliteit en bekendheid van een park.

Gesloten

Financiële tegemoetkoming in premiekosten van brede weersverzekeringen voor agrarisch ondernemers.

Gesloten
Samenwerkingsprogramma voor Europese bedrijven en kennisinstellingen op gebied van onderzoek en ontwikkeling van micro- en nano-elektronica.
Open
Financiering voor investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.
Open

Met Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk (TRSV) wil de overheid, nog vóór de komende eindejaarsverkoop, bij winkeliers de afvoer stimuleren van restantvoorraden vuurwerk.

Open

Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie om in te zetten voor onderzoek en ontwikkeling of innovatieactiviteiten. Er zijn verschillende voorwaarden aan verbonden.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor publiek-private samenwerking in de watersector. Doel is verbetering van waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden.

Gesloten

Met RVV Nieuwbouw 2017 - NBB kunt u fiscaal voordeel krijgen bij bouw van sociale huurwoningen met een huur gelijk of hoger dan de 1e aftoppingsgrens en/of niet hoger dan de liberalisatiegrens.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers in de industrie om de haalbaarheid te onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject, dat kosteneffectief CO2-uitstoot kan verminderen in 2030.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen naar veilige, schone en efficiënte energie vanuit het Europese Strategisch Energietechnologieplan.

Open

Extra betaling als GLB-steun voor jonge landbouwers, bovenop de basis- en de vergroeningsbetaling.

Gesloten
Oproep voor bedrijven/ondernemers om circulaire oplossingen te ontwikkelen voor circulaire viaducten.
Open

Garantstelling voor bedrijven op een achtergestelde lening voor risicodragend vermogen bij het realiseren van een energietransitie. De GO-ETFF geeft ontwikkelingsbanken een 80% staatsgarantie.

Open

Subsidie voor mkb om technische en economische risico's van een innovatieproject in kaart te brengen. Valt onder MIT: Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren.

Tijdelijk gesloten

Garantstelling tijdens de coronacrisis voor (middel)grote ondernemingen die krediet nodig hebben. De GO-C geeft banken een 80% of 90% staatsgarantie op middelgrote en grote leningen.

Open

Subsidie voor projectvoorstellen van het mkb om belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen. De subsidie is niet bedoeld voor het scholen van personeel.

Open

Subsidie voor samenwerkingsverbanden tussen organisaties uit de private en publieke sector, die producten ontwikkelen om armoedegerelateerde ziekten en aandoeningen met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid (SRGR) te bestrijden.

Gesloten

Europees programma om vanaf 2021 het concurrentievermogen van Europa te vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren.

Open

Subsidie voor onderzoeksorganisaties die thematisch gaan samenwerken op het gebied van kennisoverdracht en voor investeerders die willen investeren in start-ups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen datzelfde thema (kennisstarters).

Open

Subsidie voor consortia van partners uit 3 landen om onderzoeksinstituten te versterken of een Centre of Excellence op te zetten.

Open

Garantstelling voor financiers om risicodragende financieringen te verstrekken aan ondernemers.

Open

Subsidieregeling voor baggeren van een waterbodem met een verlaagd waterpeil in het IJsselmeergebied. Daarmee verbetert u de toegankelijkheid voor pleziervaartuigen.

Open

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Singapore.

Gesloten

Toeslag voor privaat-publieke samenwerkingsverbanden die met onderzoek en ontwikkeling bezig zijn. Als er een flinke private cash bijdrage wordt verwacht, levert dit toeslag op voor het TKI. De toeslag moet weer in het project terugkomen.

Open

Subsidie en samenwerkingsprogramma voor ondernemers, overheden, ngo's en kennisinstellingen in de watersector. Partners voor Water stimuleert de toepassing van Nederlandse vernieuwende watergerelateerde oplossingen in buitenlandse stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen.

Gesloten

De heffingsvermindering verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten naar huurwoningen biedt fiscaal voordeel bij de transformatie van vastgoed naar sociale huurwoningen.

Gesloten

Subsidie voor bedrijven, overheden en instellingen die internationaal samenwerken aan innovaties die de economie en maatschappij duurzamer maken.

Open

Subsidie voor onderwijsinstellingen om mkb'ers te helpen met hun digitaliseringsvraagstukken.

Bijna open

Garantstelling voor ondernemers die investeren in aardwarmteprojecten.

Open

Subsidie voor mkb-ondernemers om een R&D-samenwerkingsproject op te zetten voor de ontwikkeling en vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

 

Tijdelijk gesloten

Vergoeding voor marktdeelnemers voor de opslag van producten. Door in te grijpen in vraag en aanbod ondersteunt de Europese Unie de markt.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor bedrijven om de Europese zonne-energiesector te versterken. Uw prepoposal moet wel zijn goedgekeurd.

Gesloten

Subsidie voor bedrijven en kennisinstellingen om geothermie toe te passen of niet-fossiele energieopslag in diepe ondergrond (lager dan 1250-1500 meter).

Gesloten

Europees programma om vanaf 2021 het concurrentievermogen van Europa te vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren.

Open

Subsidie voor bedrijven en instellingen die in een consortium met minimaal 4 ondernemingen binnen een consortium werken aan innovatieve oplossingen om aardgasvrije woningen te realiseren.

Gesloten

Subsidie voor consortia van partners uit minimaal 3 landen die met hun projecten bijdragen aan effectieve samenwerking tussen wetenschap en samenleving.

Open

Garantstelling voor (middel)grote ondernemingen die krediet nodig hebben. De GO geeft banken een 50% staatsgarantie op middelgrote en grote leningen.

Open

Subsidie voor kleinschalig kustvissers en binnenvissers, als tegemoetkoming voor een lagere omzet door de coronamaatregelen.

Gesloten

Subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in de visserijsector die een innovatief project uitvoeren voor duurzamere visserij.

Tijdelijk gesloten

Toeslag voor privaat-publieke samenwerkingsverbanden die met onderzoek en ontwikkeling bezig zijn. Als er een flinke private cash bijdrage wordt verwacht, levert dit toeslag op. De toeslag moet weer in het project terugkomen.

Open

Garantstelling voor banken en ondernemers in de scheepsbouwsector om financiering van scheepsnieuwbouwprojecten te stimuleren.

Gesloten

Deze heffingsvermindering - RVV Sloop - biedt fiscaal voordeel bij de transformatie van vastgoed naar sociale huurwoningen.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers om een innovatiepilot of haalbaarheidsstudie voor Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) uit te voeren.

Tijdelijk gesloten
Financiering voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen in nanotechnologie, biotechnologie, geavanceerde materialen, productie en processen.
Open

Subsidie voor veehouders die een innovatie willen onderzoeken en ontwikkelen voor stal- en managementmaatregelen.

Tijdelijk gesloten

Prijzen om consortia van mkb en kennisinstellingen te ondersteunen bij de internationale opschaling van oplossingen voor uitdagende maatschappelijke problemen.

 

Open

Subsidie voor Topconsortia Kennis en Innovatie om netwerkactiviteiten zoals masterclasses, workshops of conferenties te organiseren voor het mkb. De subsidie is 1 van de instrumenten van de MIT.

Tijdelijk gesloten

Vergoeding voor marktdeelnemers voor de verkoop van boter en magermelkpoeder aan ons. Door in te grijpen in vraag en aanbod ondersteunt de Europese Unie de markt.

Open

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Taiwan, voor projecten binnen het technologie- en toepassingsgebied 'fotonica’ (photonics).

Gesloten

Ondersteuning voor ondernemers met internationale ambities uit het midden- en kleinbedrijf, die een internationaal netwerk willen opbouwen.

Open

Tegemoetkoming voor internationaal actieve mkb’ers om een externe deskundige in te huren met exportkennis. U bent al internationaal actief en zoekt oplossingen om de gevolgen van de COVID19-pandemie voor uw bedrijf in het buitenland te beperken.

Open

Financiële bijdrage voor gemeenten, veiligheidsregio's, provincies en (hulp)organisaties voor hun optreden bij een ramp of incident.

Open

Subsidie voor glastuinders die willen investeren in een duurzaam energiesysteem.

Gesloten

Samenwerkingsprogramma voor Europese ondernemers en kennisinstellingen voor marktgerichte R&D in de telecommunicatie-industrie.

Open

Subsidieregeling voor incubators en accelerators voor het versterken van het ecosysteem rond start-ups en scale-ups.

Open

Subsidie voor ondernemers die binnen hun eigen onderneming CO2-verminderende maatregelen willen nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de werking al bewezen is, maar die hoge investeringskosten hebben en waarvan de terugverdientijd langer is dan 5 jaar.

Open

Trainingsprogramma voor managers uit Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië uit de duurzame energiesector om kennis en ervaring uit te wisselen.

Tijdelijk gesloten

Financiële tegemoetkoming voor ondernemers en particulieren die vermogens- of inkomensschade hebben door de aanleg van energie-infrastructuurprojecten.

Open

Deze heffingsvermindering - RVV Samenvoeging huurwoningen - biedt fiscaal voordeel bij het samenvoegen van sociale huurwoningen in krimpgebieden en gebieden in Rotterdam Zuid. De heffingsvermindering geldt voor onttrokken huurwoningen.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die duurzame energie onderzoeken of ontwikkelen in de gebouwde omgeving.

Gesloten

Subsidie voor mkb'ers die een innovatief product, proces of dienst naar buitenlandse markten willen brengen.

Open

Wilt u samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? En wilt u daarvoor de hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen.

Tijdelijk gesloten

Tegemoetkoming voor nertsenhouders in de kosten voor het slopen en/of ombouwen van stallen of gebouwen.

Open

Subsidie voor Topconsortia Kennis en Innovatie om via een innovatiemakelaar managementadvies te geven aan mkb-ondernemers. Deze subsidie is 1 van de instumenten van de MIT.

Tijdelijk gesloten

Vergoeding voor marktdeelnemers voor het verhuren van een opslagpand voor openbare opslag. Door in te grijpen in vraag en aanbod ondersteunt de Europese Unie de markt.

Open

Fiscaal voordeel voor woningcorporaties en andere verhuurders die investeren in het verduurzamen van sociale huurwoningen, onder bepaalde voorwaarden.

Tijdelijk gesloten

Financiering voor bedrijven die in lage- en middeninkomenslanden de infrastructuur willen verbeteren en daarbij het lokale ondernemingsklimaat stimuleren.

Open

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Singapore.

Open

Subsidie voor Nederlandse ondernemingen om samen met maatschappelijke organisaties IMVO-risico's of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor producentenorganisaties om hun leden aan te zetten tot duurzame visserij- en aquacultuuractiviteiten.

Gesloten

Subsidie voor mkb'ers die hun product internationaal op de markt willen brengen. Voor demonstraties, haalbaarheidsstudies en voorbereiding op eigen investering.

Open

Systeemintegratie is een subsidie voor netbeheerders, kennisinstellingen en bedrijven voor onderzoek en/of ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten die zorgen dat het toekomstig energiesysteem veilig, betrouwbaar en betaalbaar is.

Open

Oproep voor bedrijven/ondernemers om een duurzame bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wegwerpartikelen, bouw- en zwerfafval in snelgroeiende steden in Afrika en het Midden-Oosten.

Gesloten

Subsidie voor verhuurders die woningen geschikt willen maken voor vergunninghouders. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Open

Subsidie voor innovatieve projecten in de vergistingsketen, gericht op kostenreductie, verbetering rentabiliteit en invoeding hernieuwbaar gas in een gasnet.

Gesloten

Deze heffingsvermindering kleinschalige verbouw van huurwoningen biedt fiscaal voordeel bij het renoveren van sociale huurwoningen in bepaalde gebieden in Rotterdam Zuid.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die samenwerken in toegepaste R&D voor de verduurzaming van het industriële energiesysteem.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen naar voedselzekerheid, duurzame landbouw en bosbouw, maritieme en bio-economie.

 

Open

Subsidie voor particulieren die een nieuwe of gebruikte volledig elektrische personenauto in de kleinere of compacte middenklasse kopen of leasen.

Open

Subsidie voor de kosten voor de certificering voor erkende kwaliteitsregeling voor de productie van kalfsvlees.

Gesloten

Subsidie voor publiek-private samenwerkingsverbanden in de life sciences-sector. Het doel is armoede structureel te bestrijden door de gezondheidsstatus van armere bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden te verhogen.

Gesloten

Subsidie voor collectieven van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), die de inrichting en kwaliteit van leefgebieden voor weide- en akkervogels willen verbeteren.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor vleeskalverhouder die investeert in diervriendelijke stalvloeren of apparaten die ammoniakuitstoot verlagen. Deze subsidie valt onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

Gesloten

Financiering voor overheden in ontwikkelingslanden om infrastructuurprojecten te ontwikkelen met oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.

Open

Subsidie gericht op het vermarkten van eco-vriendelijke producten, technologieën, diensten, processen en managementmethodes.

Gesloten

Subsidie voor pluimveehouders die investeren in bewezen innovaties voor stallen.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor Nederlandse maatschappelijke organisaties om samen met ondernemingen IMVO-risico's of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.

Tijdelijk gesloten

Financiering met terugbetalingsverplichting voor Nederlandse ondernemers die willen investeren in of exporteren naar buitenlandse markten.

Open

Programma voor internationale kennisuitwisseling van overheidsorganisaties en kennisinstellingen. Doel is gunstige voorwaarden te creëren voor het zakendoen.

Open

Specifieke uitkering voor een ontzorgingsprogramma waarmee provincies kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren ondersteunen bij het verduurzamen van hun gebouwen.

Open

Subsidie voor mkb en andere bedrijven met voorstellen voor recycling van afval en het besparen van grondstoffen, voor een circulaire economie en CO2-reductie.

Gesloten

Subsidie voor vissers, visserijorganisaties, ANBI’s, (semi)overheden en samenwerkingsverbanden die wetenschappelijke kennis voor de visserij ontwikkelen en delen.

Bijna open

Subsidie voor groepen ondernemers, overheden, ngo's en kennisinstellingen die samen projecten uitvoeren op het gebied van water, sanitatie, hygiëne en watermanagement in Ghana.

Gesloten

Deze heffingsvermindering - RVV Samenvoeging huurwoningen - biedt fiscaal voordeel bij het samenvoegen van sociale huurwoningen in krimpgebieden en gebieden in Rotterdam Zuid. De heffingsvermindering geldt voor onttrokken huurwoningen.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers die integratie van zeer grote hoeveelheden offshore windstroom in het energiesysteem mogelijk maken tegen lage maatschappelijke kosten.

Gesloten

Subsidie voor bedrijven en organisaties die internationaal samenwerken aan sterke onderzoeksinfrastructuren, zoals bibliotheken, databanken of onderzoekschepen.

Open

Subsidie voor ondernemers die mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten onderzoeken. Ze moeten uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben in een betekenisvolle Nederlandse industriële sector.

Gesloten

Belastingvoordeel of een lager rentetarief voor organisaties en particulieren bij innovatie (bouw)projecten. Een belastingvoordeel geldt bij groen beleggen of sparen. Een lager rentetarief geldt als u investeert in een groenproject.

Open

Subsidie voor de melkveehouderijsector voor onderzoek naar reductie van methaanemissie door melkkoeien.

Gesloten

Voorschot voor aanvragers van GLB-subsidies van de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling om periode te overbruggen.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers, onderzoekers en overheden om internationaal samen te werken in duurzame projecten.

Tijdelijk gesloten

Bijdrage voor gemeenten, provincies of regionale samenwerkingsverbanden die bouwen aan een publiek toegankelijke laadinfrastructuur. De rijksbijdrage stimuleert een succesvolle doorontwikkeling van de elektrische auto.

Gesloten

Stimuleringsregeling voor het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen om actief te worden op de veelbelovende markten in Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika.

Gesloten

Dit initiatief ondersteunt publiek-private partnerschappen (PPP's) bij hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Open

Subsidie voor ondernemers, ngo's en financiële instellingen die projecten uitvoeren in ontwikkelingslanden, met als doel bij te dragen aan betaalbare en duurzame energie voor iedereen.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor gecertificeerde eigenaar of erfpachter van een natuurterrein, die met de provincie een beheerovereenkomst af willen sluiten.

Bijna open

Programma met subsidiemogelijkheid om de ontwikkeling van publieke infrastructuur in ongeveer 50 ontwikkelingslanden te stimuleren. In 2015 is ORIO opgevolgd door het programma DRIVE.

Gesloten

Oproep voor ondernemers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor het toegankelijk maken van historische transcripties met toepassen van Artificiële intelligentie (AI).

Gesloten
Vrijstelling van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties die tussen 2017 en 2021 in krimpgebieden een woning kopen.
Open

Subsidie voor ondernemers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Hierdoor krijgen ondernemers beter opgeleid personeel en zijn studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor ondernemers met een energie-innovatie die kansen biedt op een hoge omzet, werkgelegenheid in Nederland en verkoop in het buitenland.

Open

Subsidie voor onderzoekers die de kostprijs van windenergie op zee willen verlagen.

Tijdelijk gesloten

Financiering met terugbetalingsverplichting voor Nederlandse ondernemers, ook starters, die investeren in de ontwikkeling van opkomende markten en ontwikkelingslanden.

Open

Subsidie voor bedrijven die producten en diensten ontwikkelen om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Zoals (renovatie)arrangementen of duurzame oplossingen voor warmte-/koude- en elektriciteitsvoorziening.

Gesloten

Krediet voor startende en innovatieve ondernemers om onderzoek te doen naar de commerciële mogelijkheden van een idee of concept.

Open

Tegemoetkoming voor de sierteeltsector en bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw in de periode van de maatregelen tegen het coronavirus. Met de financiële steun krijgen ze hulp bij het opvangen van de grootste klappen.

Gesloten

Krediet voor toegepaste onderzoeksinstellingen (TO2), universiteiten, hogescholen en private onderzoeksinstellingen, die hoogwaardige onderzoekfaciliteiten willen exploiteren.

Gesloten

Borgstelling voor mkb inclusief starters, om een lening te verkrijgen voor investeringen. Ook voor investeerders die het mkb willen ondersteunen.

Open

Subsidie voor pluimveehouders voor de kosten van vaccindoses tegen salmonella. Hiermee willen ze besmette eindproducten voorkomen.

Open
Subsidie voor bedrijven en organisaties om advies in te winnen over klimaatneutraal en circulair inkopen.
Gesloten

Subsidie voor internationale ondernemers om actief kinderarbeid in hun productieketen aan te pakken.

Open

Europese subsidie voor ondernemers die in een partnerschap samenwerken met als doel waterstof- en brandstofcellen commercieel haalbaar te maken.

Gesloten

Ondersteuning voor initiatieven en projecten van provincies en gemeenten die het brede mkb versterken.

Gesloten

Subsidie voor sportverenigingen en sportstichtingen die willen investeren in energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

Gesloten

Subsidie voor corsortia van partners uit minimaal 3 landen voor R&D in veilig, milieuvriendelijk transport binnen de EU. CleanSky2 ook voor individuele aanvragers.

Open

Subsidie voor ondernemers/eindgebruikers die investeren in een innovatie om grootschalig opgewekte elektriciteit uit zon- en/of windenergie ruimtelijk goed in te passen. Alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

Open

Subsidie voor projecten die zijn gericht op de bevordering van innovaties in de aquacultuur.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor glastuinders die willen investeren in een duurzaam energiesysteem.

Gesloten

Financiële en praktische ondersteuning voor partnerschappen van overheden en lokale organisaties om regionale problemen aan te pakken.

Gesloten

Subsidie voor producentenorganisaties in de groente- en fruitsector voor onder meer verduurzaming van de productie en het beperken van schommelingen in inkomens van telers door crises op de afzetmarkt.

Open

Tegemoetkoming voor fritesaardappeltelers in de periode van de maatregelen tegen het coronavirus. Met de financiële steun krijgen ze hulp bij het opvangen van de grootste klappen.

Gesloten
Subsidie voor consortia uit minimaal 3 landen voor het stimuleren van innovatie en duurzame economische groei in de Noordzee-regio.
Tijdelijk gesloten

Subsidie voor visserijorganisaties die een innovatieproject aanlandplicht willen uitvoeren.

Gesloten

Actieprogramma gericht op onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, met als doel hun samenwerking te versterken en het leren ondernemen te bevorderen.

Gesloten

Interessepeling voor investeringen in de opwek, het gebruik, opslag en/of transport van klimaatneutrale waterstof. Registreer uw belangstelling voor IPCEI Waterstof.

Gesloten

Overheidssteun (kennis of investeringen) voor nationale overheden in landen rond Europa die de energietransitie in hun land willen stimuleren.

Open

Borgstelling voor agrarische ondernemers om een lening bij een bank te verkrijgen. De omzet komt voor het grootste deel uit de primaire landbouw.

Open

Subsidie voor bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen en universiteiten, die onderzoek doen naar de ontwikkeling van software intensieve systemen en diensten. De opvolger is ITEA3.

Gesloten

Uitkering voor gemeenten die projecten willen opzetten om huiseigenaren te adviseren en te stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen. 

Gesloten

Uitkering aan gemeenten voor het aankopen of verplaatsen van huizen onder een hoogspanningsverbinding die niet kan worden verplaatst of ondergronds gebracht.

Open

Subsidie voor internationale samenwerking in de ruimtevaart, ook mkb, om bijvoorbeeld 'space data' te gebruiken voor wetenschap, publieke en commerciële doelen.

 

Open

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in India.

Open
Subsidie voor producentenorganisaties om hun leden aan te zetten tot duurzame visserij- en aquacultuuractiviteiten.
Gesloten

Subsidie voor veehouders en agrarische mkb-ondernemers voor het uitvoeren van metingen van ammoniakuitstoot.

Gesloten

Dit actieplan omvat onder meer subsidies voor bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en overheden die internationaal samenwerken aan innovaties in de defensietechnologie. In 2021 start het European Defence Fund.

Open

Subsidie voor zuivelleveranciers en scholen om leerlingen aan te moedigen om gezond te eten en de verkoop van zuivel te stimuleren.

Gesloten

Subsidie voor gemeenten die het tekort aan betaalbare, geschikte woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen willen oplossen.

Gesloten

Cofinanciering van projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en partners om beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling te verbeteren (binnen EU en Noorwegen en Zwiterland)

Tijdelijk gesloten

Tegemoetkoming voor mkb om een externe deskundige in te huren met exportkennis. U heeft zich al georiënteerd op een specifieke markt maar u bent daar nog niet actief.

Open

Samenwerkingsprogramma en (diplomatieke) ondersteuning voor groepen bedrijven en kennisinstellingen die samen een buitenlandse markt willen betreden.

Open

Subsidie voor houders van raszuivere zeldzame runderrassen om deze runderen te blijven houden op hun bedrijf. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) moet de dieren gevlagd hebben in het I&R-systeem rund.

Open

Stimuleringsregeling voor bewonersinitiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement willen realiseren. De regeling biedt subsidie voor de initiatieffase, een lening voor de plantontwikkelfase of een borgstelling voor de bouw- en nafinancieringsfase.

Open

Subsidie voor praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry-oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren, met als doel procesinnovatie, productinnovatie of het vernieuwen van businessmodellen.

Gesloten

Europese subsidie voor ondernemers, kennisinstituten en andere ontwikkelaars van producten, processen en diensten met intelligente elektronische systemen. 

Open

Subsidie voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost, die geuroverlast veroorzaken en stoppen met hun bedrijf.

Gesloten

Subsidie voor primair en voortgezet onderwijs die met extern advies wilden bijdragen aan de verduurzaming en verfrissing van bestaande scholen in Nederland.

Gesloten

Subsidie voor organisaties die internationaal samenwerken aan R&D op het gebied van maatschappelijke veiligheid en die de eindgebruiker daarbij betrekken.

 

Open

Tegemoetkoming voor mkb-ondernemers die een externe deskundige willen inhuren bij het betreden van een nieuwe buitenlandse markt.

Open

Subsidie voor particulieren, voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers.

Open

Heeft u een goedgekeurde aanvraag van voor 1 januari 2016 voor de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-a)? Dan kunt u 6 jaar lang elk jaar een betaling krijgen.

Tijdelijk gesloten