Open voor aanvragen

Bijdrage kosten rampenbestrijding en bijstandsverlening

Laatst gecontroleerd op:
18 september 2023
Gepubliceerd op:
11 februari 2019

Heeft u als gemeente kosten gemaakt voor rampenbestrijding in uw eigen gebied? Heeft u als veiligheidsregio bijstand verleend aan een andere veiligheidsregio in Nederland bij het bestrijden van een brand? Of heeft u als gemeente, veiligheidsregio, provincie, organisatie of dienst aan België of Duitsland bijstand verleend bij het bestrijden van rampen? Dan kunt u hiervoor een bijdrage aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage, geldt een aantal voorwaarden.

Bijdrage voor gemeente voor rampenbestrijding

U kunt als gemeente een bijdrage krijgen in de kosten van de bestrijding van een ramp, als bedoeld in artikel 1 van de Wet Veiligheidsregio's, in uw eigen gemeente. Let op: er moet dus formeel sprake zijn van een ramp. Het gaat dan om een bijdrage voor de kosten die direct te maken hebben met de bestrijding van deze ramp en de gevolgen daarvan. Dit zijn kosten die u niet kon voorzien en die daarom niet in de begroting zijn opgenomen van het jaar waarin de ramp plaatsvond.

We berekenen de bijdrage door deze kosten te verminderen met:

 • kosten waarvoor de gemeente al een andere bijdrage heeft gekregen of kan krijgen;
 • kosten die een veiligheidsregio in rekening brengt voor het verlenen van bijstand;
 • het aantal inwoners op 1 januari van het jaar van de ramp, vermenigvuldigd met € 3.

Zijn de kosten na aftrek van andere bijdragen en kosten die de veiligheidsregio in rekening brengt lager dan € 45.000? Dan kunt u geen bijdrage krijgen. Gebeuren er in een kalenderjaar meerdere rampen? Dan geldt de vermindering op de bijdrage op basis van het aantal inwoners maar één keer. Ook dan geldt het minimumbedrag van € 45.000 één keer.

Bijdrage voor veiligheidsregio voor bijstandsverlening aan andere veiligheidsregio

U kunt als veiligheidsregio aanspraak maken op een bijdrage voor het verlenen van brandweerbijstand aan een andere veiligheidsregio bij een brand, ramp, crisis of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Hierbij hoeft dus geen sprake te zijn van een formele ramp als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s. Deze bijdrage is bedoeld voor de brandweerkosten die u gemaakt heeft voor:

 • de inzet van extra personeel;
 • vervanging van ingezette verbruiksgoederen (zoals schuim en brandstof);
 • vervanging van ingezet materieel dat helemaal of gedeeltelijk verloren is gegaan (zoals schade aan wagens en slangen);
 • reparatie en onderhoud dat nodig is door de inzet voor de bijstandsverlening.

Het is noodzakelijk dat een veiligheidsregio een formele bijstandsaanvraag heeft ingediend bij het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC), met het verzoek om bijstand door uw veiligheidsregio en dat het LOCC de bijstand heeft geformaliseerd. Hier kan van worden afgeweken op grond van Wvr artikel 51 lid 5 met slechts een kennisgeving, wanneer er sprake was van spoed en er afspraken zijn gemaakt tussen de aangrenzende veiligheidsregio’s in de crisisplannen. Alleen brandweerkosten die direct te maken hebben met de bestrijding van de brand, ramp, crisis of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan en de gevolgen daarvan, komen in aanmerking voor een bijdrage. U betaalt een eigen bijdrage van € 4.500,-.

Bijdrage voor bijstandsverlening aan België of Duitsland

De bijdrage is bedoeld voor het verlenen van bijstand bij een ramp in België of Duitsland. De aanvraag kan worden ingediend door gemeentes en veiligheidsregio’s. Maar ook door in de regio werkzame instellingen, zorgaanbieders, Regionale Ambulancevoorzieningen en gezondheidsdiensten zoals het Nederlandse Rode Kruis die bij de bijstand waren betrokken. Deze bijdrage is voor de kosten die u heeft gemaakt voor:

 • de inzet van extra personeel;
 • vervanging van ingezette verbruiksgoederen (zoals schuim en brandstof);
 • vervanging van ingezet materieel dat helemaal of gedeeltelijk verloren is gegaan (zoals schade aan wagens en slangen);
 • reparatie en onderhoud dat nodig is door de inzet voor de bijstandsverlening;
 • huisvesting of verzorging van het ingezette personeel in of buiten Nederland;
 • het verzekeren van optreden in rampsituaties in het buitenland, als dit niet al onder de bestaande verzekering valt.

Alleen kosten die direct te maken hebben met de bestrijding van de ramp of een zwaar ongeval, komen in aanmerking voor een bijdrage. Een officieel verzoek om bijstand vanuit België en Duitsland is nodig om de aanvraag in behandeling te nemen.

Bijlagen bij uw aanvraag

De bijlagen hieronder voegt u toe bij het formulier op ons aanvraagportaal. 

  Bijdrage aanvragen

  U vraagt de bijdrage aan op het digitale platform van RVO. Er zijn verschillende soorten aanvraagformulieren beschikbaar. U kunt tot 12 maanden na het einde van de bijstandsverlening of rampenbestrijding en de gevolgen daarvan een aanvraag indienen.

  Na uw aanvraag

  Binnen 6 maanden na ontvangst van de volledige aanvraag, ontvangt u van ons een beslissing.

  Wetten en regels

  Deze financiële bijdrages zijn vastgelegd in lid 2, 3 en 4 van artikel 55 van de Wet veiligheidsregio’s en de specifieke voorwaarden in het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten.

  De Wet veiligheidsregio’s is een brede wet met onder meer de definitie van een ramp, de taken van een veiligheidsregio en de eisen voor de organisatie van hulpdiensten. Het doel van de wet is om de rampenbestrijding en crisisbeheersing te organiseren, zodat burgers worden beschermd tegen de risico's van rampen, brand en crises.

  Vragen over de bijdragen rampenbestrijding?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?