Tijdelijk gesloten voor aanvragen

CEF Transport Call 2021

Gepubliceerd op:
16 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
4 januari 2022

De eerste jaarlijkse call uit het werkprogramma 2021-2023 liep van 16 september 2021 tot en met 19 januari 2022. Deze reguliere call opent waarschijnlijk weer in september 2022. Dan vindt u meer informatie op deze pagina.

De doorlopende call CEF Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) staat open voor aanvragen.

Welke onderwerpen maken veel kans en hebben prioriteit binnen de EU?

 • infrastructuurprojecten op het TEN-T Kernnetwerk en het uitgebreide netwerk (spoor, binnenhavens, zeehavens, vaarwegen, terminals, multimodale overslagpunten)
 • transport interoperabiliteit
 • Motorways of the Sea
 • multimodale passagiershubs
 • verlagen van geluidshinder van spoorwegen
 • veilige en beveiligde truckparkeerplaatsen
 • alternatieve brandstofinfrastructuur
 • verkeersveiligheid
 • verbeteren van klimaatbestendigheid van infrastructuur
 • aanpassingen op het TEN-T netwerk voor militaire mobiliteit (duaal gebruik met civiel)

Meer informatie over de call vindt u op CINEA - European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (europa.eu).

Budget

Het budget bedraagt € 7 miljard. 

Climate proofing

Heeft u een project waarvoor u een milieu-effectrapportage moet opstellen? Dan moet u in specifiek onderzoek aantonen dat dit geen negatieve effecten heeft op de Europese klimaatdoelstellingen. De EU heeft hier een handreiking voor: Mededeling van de Commissie - Technische richtsnoeren voor de klimaattoetsing van infrastructuur in de periode 2021-2027.

Synergetische elementen

Onderdelen van uw CEF-Transportprojecten die normaliter onder de programma’s CEF Energy of CEF Digital vallen, kunt u binnen het huidige werkprogramma - als het project aan de voorwaarden voldoet - ook meefinancieren. De voorwaarden hiervoor vindt u in de CEF-verordening.

Voorbeelden van zulke projectonderdelen - de zogenoemde synergetische elementen - zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op assets, een elektrolyser bij een waterstofvulpunt, gridverzwaring bij laadinfrastructuur of digitale oplossingen bij parkeerfaciliteiten. Deze projecten kunt u tot 20% van het hoofdbedrag meefinancieren binnen CEF Energy en CEF Digital.

EU-milieuregels

Bij uitvoeringswerken met fysieke interventies moeten de betrokken bevoegde gezagen verklaren dat uw project geen negatieve effecten heeft op beschermde natuurgebieden of waterlichamen. Ook moet u andere nadelige milieueffecten gedegen hebben onderzocht en waar nodig compenseren. Met andere milieueffecten bedoelen we andere effecten dan klimaateffecten, bijvoorbeeld vervuiling of verdroging.

Onderaan deze pagina vindt u de download van de contactgegevens van de bevoegde gezagen.

Hoe te handelen wanneer er geen fysieke interventies plaatsvinden of met verwaarloosbare effecten, bijvoorbeeld bij laadinfrastructuur in een bestaande stedelijke omgeving of digitale infrastructuur, leest u in de FAQ Funding & tenders (europa.eu).

Toets uw projectidee

Laat voordat u een aanvraag indient, uw projectidee bij ons toetsen. Dit doet u via het online projectideeformulier. U krijgt dan binnen 2 weken feedback en een indicatie of het ministerie instemt met uw projectaanvraag als deze is uitgewerkt. Zonder die instemming kunt u geen aanvraag indienen.

Vragen of wilt u op de hoogte blijven?

Mail naar CEF Transport

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?