Gesloten voor aanvragen

Samenwerken aan groen-economisch herstel

Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2022
Gepubliceerd op:
9 november 2021

Wilt u samen met anderen een idee uitwerken voor een duurzaam verdienmodel voor de landbouwsector? Of wilt u in een gebied samen werken aan de klimaatdoelen of het verbeteren van de biodiversiteit? Hiervoor kunt u subsidie aanvragen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Stand van zaken

Er zijn veel aanvragen binnengekomen. De aangevraagde subsidie is ruim 6 keer hoger dan het budget. Dat betekent dat wij veel aanvragen moeten afwijzen.

In het stappenplan leest u hoe wij uw aanvraag beoordelen. 

Voor wie en waarvoor subsidie

Deze subsidie is voor samenwerkingsverbanden. U werkt samen aan een project in de agrarische sector. Hiermee richt u zich onder andere op het duurzamer en economisch sterker maken van de landbouwsector.

Projectcategorieën

Er zijn 5 projectcategorieën waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Met uw project helpt u mee met de ontwikkeling van onderstaande categorieën.

Categorie A: Duurzame toegevoegde waardeketen

Uw project zorgt voor een nieuwe duurzame waardeketen. Dit gaat om de keten van landbouwproduct tot een concept dat klaar is om op de markt te brengen. Hierdoor gaan agrarische producten op een duurzame manier door een keten van strategische activiteiten binnen het bedrijf. Of het project zorgt ervoor dat een bestaande keten duurzamer wordt.

Categorie B: Innovatieve digitalisering

Met uw project meet u data-gedreven prestaties. U doet dit met Key Performance Indicators (KPI's). In het Nederlands noemen we dit ook wel Kritieke Prestatie Indicatoren. Het is een instrument om de prestaties van een onderneming te meten. U meet deze KPI’s voor de kringlooplandbouw of voor natuurinclusieve teeltsystemen. Of voor een teeltsysteem dat meehelpt aan een nieuw verdienmodel.

Categorie C: Gebiedsgerichte pilots

Met uw project richt u zich op één van deze onderwerpen:

 • Een duurzaam verdienmodel voor een bepaald gebied. Dit helpt bodembeheer, biodiversiteit of de kringlooplandbouw te verbeteren. Of om verdere klimaatsverandering te voorkomen.
 • Vastlegging van koolstof in de bodem als verdienmodel voor een bepaald gebied. Dit is voor de koolstoflandbouw. Het helpt de bodemverdichting te verminderen. Of het helpt bij maatregelen die verdere klimaatverandering voorkomen.

Categorie D: Sectorale initiatieven

Met uw project helpt u een sector binnen de landbouw om leiding te nemen in het verduurzamen van het voedselsysteem. De sector wordt hierdoor economisch sterker. Ook draagt dit model bij aan het behalen van de milieu- en klimaatdoelen.

Categorie E: Samenwerking voor maatregelen die de uitstoot van ammoniak beperken

Uw project zorgt voor maatregelen die helpen om de uitstoot van ammoniak verminderen. U werkt hierbij samen met andere landbouwers, een coördinator (en bij voorkeur ketenpartijen en kennispartners). Daarnaast zorgen deze voor een beter verdienmodel voor landbouwers.

Meer uitleg

Wilt u meer weten over deze projectcategorieën? In paragraaf 3.3 van de algemene toelichting van de regeling vindt u een uitgebreide uitleg van de categorieën. U vindt de regeling onder Wetten en Regels.

Budget en subsidie

Voor deze subsidie is € 15 miljoen beschikbaar.

In de tabel hieronder vindt u de budgetten voor iedere projectcategorie. Ook staat er wat u minimaal aan subsidie aanvraagt. En wat u maximaal aan subsidie kunt krijgen.

Budget en subsidie per projectcategorie
Projectcategorieën Budget Minimale subsidie per project Maximale subsidie per project
A. Duurzame toegevoegde waardeketen € 3 miljoen € 100.000 € 500.000
B. Innovatieve digitalisering € 3 miljoen € 100.000 € 500.000
C. Gebiedsgerichte pilot € 4 miljoen € 300.000 € 2 miljoen
D. Sectorale initiatieven € 3 miljoen € 100.000 € 500.000
E. Samenwerking voor maatregelen die de uitstoot van ammoniak beperken € 2 miljoen € 100.000 € 500.000

Hoe verdelen wij het budget?

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt elk project op een aantal onderdelen. Dit zijn selectiecriteria. Het budget verdelen wij onder de aanvragers die hier het hoogst op scoren. De wegingsfactor geeft aan hoe vaak de punten meetellen in het totale puntenaantal.

Punten scoren per selectiecriterium
Selectiecriterium Punten te scoren Wegingsfactor Maximaal
Effectiviteit 0 tot en met 5 4 20
Haalbaarheid 0 tot en met 5 3 15
Innovatie 0 tot en met 5 2 10
Efficiëntie 0 tot en met 5 1 5
Totaal     50

Het maximale aantal punten dat u kunt scoren is 50. Voor deze subsidie moet u 60% of meer van het maximale aantal punten scoren. Dat is dus minimaal 30 punten.

Subsidiabele kosten

U kunt subsidie krijgen voor de kosten die u maakt tijdens het:

 • oprichten van het samenwerkingsverband;
 • maken van uw projectplan;
 • uitvoeren van uw project.

Voorbereidingskosten

U kunt subsidie krijgen voor kosten voor:

 • het vinden van de deelnemers;
 • het netwerken om het project goed uit te werken;
 • het opstellen van een projectplan en de samenwerkingsovereenkomst;
 • projectmanagement en projectadministratie.

Uitvoeringskosten

U kunt subsidie krijgen voor:

 • coördinatiekosten van het samenwerkingsverband;
 • kosten voor de verspreiding van resultaten van het project;
 • operationele kosten voor de uitvoering van het project;
 • kosten voor projectmanagement en projectadministratie.

Doet u een fysieke investering? Dan kunt u ook subsidie krijgen voor:

 • kosten voor bouw of verbetering van onroerende zaken;
 • kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken;
 • kosten voor aankoop van grond;
 • kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties (tot maximaal de marktwaarde).

Kosten berekenen

Wilt u de kosten gaan berekenen? Voor de berekening van de directe kosten zijn 2 rekenmethoden beschikbaar. Deze noemen wij vereenvoudigde kostenopties (VKO’s). U gebruikt één van deze methoden om uw kosten te berekenen. Hoe u dit doet leggen wij uit op VKO Samenwerken aan groen-economisch herstel.

Voorwaarden

Voor de subsidie Samenwerken aan groen-economisch herstel gelden de volgende voorwaarden:

 • U vraagt uw subsidie aan namens een samenwerkingsverband. Deze voldoet aan de voorwaarden die hiervoor gelden. Deze vindt u in de paragraaf hieronder.
 • Uw project richt zich op 1 van de 5 projectcategorieën.
 • Uw vraagt minimaal € 100.000 subsidie aan voor projectcategorie A, B, D of E. Voor projectcategorie C vraagt u minimaal € 300.000 subsidie aan.
 • Uw project scoort minimaal 30 punten op de 4 selectiecriteria samen.
 • U start met de uitvoering van uw project na het aanvragen van de subsidie. Dit doet u binnen 2 maanden na de beslissing op uw subsidieaanvraag. Voordat u de subsidieaanvraag doet mag u dus alleen kosten maken voor de voorbereiding, niet voor de uitvoering.
 • U zit niet in financiële moeilijkheden. Dus u heeft geen schuldsanering en geen verzoek gedaan aan de rechtbank voor uitstel van betaling. Uw bedrijf is ook niet failliet en u heeft hiervoor ook geen aanvraag gedaan.
 • Uw project is uiterlijk op 31 december 2024 afgerond.

Voorwaarden samenstelling van uw samenwerkingsverband

Hoe uw samenwerkingsverband eruit ziet verschilt per projectcategorie.

Categorie A: Duurzame toegevoegde waardeketen

In deze categorie bestaat uw samenwerkingsverband uit minimaal drie partijen, waaronder:

 • minimaal één agrarisch bedrijf;
 • minimaal één ketenpartner.

Een ketenpartner is een instelling of dienstverlener waarmee u tijdens uw project afspraken maakt. De ketenpartner speelt bijvoorbeeld een rol bij de activiteiten in uw project.

Categorie B: Innovatieve digitalisering

In deze categorie bestaat uw samenwerkingsverband uit minimaal één agrarisch bedrijf, samen met:

 • andere landbouwers;
 • producentengroeperingen;
 • coöperaties;
 • andere MKB-bedrijven of brancheorganisaties.

Categorie C: Gebiedsgerichte pilots

In deze categorie bestaat uw samenwerkingsverband uit minimaal één agrarisch bedrijf, samen met:

 • andere landbouwers;
 • producentenorganisaties;
 • coöperaties;
 • andere MKB-bedrijven of brancheorganisaties.

Categorie D: Sectorale initiatieven

In deze categorie bestaat uw samenwerkingsverband uit rechtspersonen die de landbouwsector vertegenwoordigen. Of samenwerkende landbouwers.

Categorie E: Samenwerking voor maatregelen die de uitstoot van ammoniak beperken

In deze categorie bestaat uw samenwerkingsverband uit minimaal twintig landbouwers en minimaal één coördinator.

Na uw aanvraag

Tijdens de uitvoering van uw project kunt u een deelbetaling aanvragen van uw subsidiebedrag. Dit kan alleen voor kosten die u al gemaakt heeft. U mag maximaal 2 keer per jaar een deelbetaling van minimaal € 50.000 aanvragen. Heeft u uw project afgerond? Dan vraagt u bij ons vaststelling van uw subsidie aan. Op Stappenplan samenwerken aan groen-economisch herstel leest u hier meer over.

Documenten bij uw aanvraag

Na uw aanvraag kunt u het format projectplan (met toelichting), de samenwerkingsovereenkomst en de verklaring van geen-financiële moeilijkheden nog bekijken. Dat is handig wanneer u nog aanvullende gegevens moet sturen, omdat uw aanvraag niet duidelijk of compleet is. U krijgt dan een digitale brief van ons. U leest meer over de selectiecriteria in de Toelichting bij het format projectplan.

Wetten en regels

In de Staatscourant staan de wetten en regels die horen bij deze subsidie. Wilt u meer weten over de algemene regels van een subsidieaanvraag? Deze staan in de Kaderwet EZ-subsidies.

Communicatievoorschriften van de EU

Bij de uitvoering van uw project gelden de communicatieregels van de EU. Volgens de voorschriften van de EU wordt er een bord (informatieplaquette) geplaatst op uw terrein. Dit bord komt op een zichtbare plaats te staan. Hierop staat een beschrijving van het project of activiteit, de Europese vlag en de slagzin van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Deze onderdelen bedekken samen minimaal 25% van het bordoppervlak.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over Samenwerken aan groen-economisch herstel? Kijk dan op Veelgestelde vragen over samenwerken aan groen-economisch herstel.

Sommige vragen kunnen wij niet beantwoorden

Wilt uw weten of u subsidie kunt krijgen voor uw project? Of heeft u een andere inhoudelijke vraag over uw subsidieaanvraag? Deze vragen mogen wij niet beantwoorden. Dit is namelijk een tenderregeling. Dat betekent dat u dezelfde kans op subsidie heeft als een ander. Geven wij u voor de beoordeling van uw aanvraag inhoudelijke informatie? Dan kunt u hierdoor bij de subsidieaanvraag een voordeel hebben op anderen.

Meer weten?

De subsidie Investeren in groen-economisch herstel is één van de 2 subsidies uit het Economisch Herstelfonds (EHF).

De overheid heeft het budget van het EHF toegevoegd aan het plattelandsontwikkelingsprogramma voor 2021 en 2022 (POP3+). Het doel van het EHF past namelijk goed in het programma van POP3+. U leest hier meer over in de Kamerbrief van 8 juli 2021.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?