Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag HEHW

Laatst gecontroleerd op:
31 mei 2024
Gepubliceerd op:
6 november 2023

Wat gebeurt er na uw aanvraag? Wanneer ontvangt u van ons bericht? Dit en meer leest u op deze pagina.

Begrippenlijst

Uitleg van begrippen die wij gebruiken in deze regeling vindt u in de Begrippenlijst HEHW.

Beoordelen van uw aanvraag

Wij beoordelen uw aanvraag binnen 6 weken. Beoordelen wij uw aanvraag positief? Dan ontvangt u binnen 4 weken na het subsidiebesluit een voorschot van 60% van de berekende subsidie.

Vaststellen van uw definitieve subsidie

U ontving van ons al bericht dat u uw vaststellingsverzoek mag indienen. Heeft u nog niet alle gegevens klaar? Geen probleem. Bereid het dan wel alvast voor. U heeft tot uiterlijk 31 oktober 2024 17.00 uur de tijd om het in te sturen. Zorg wel dat uw vaststellingsverzoek dan volledig is, dus inclusief alle benodigde bijlagen.

Wij stellen uw definitieve subsidie vast binnen 16 weken na ontvangst van uw (volledige) vaststellingsverzoek. 

Wat stuurt u mee bij de vaststelling?  

Bij het vaststellingsverzoek stuurt u het volgende mee: 

 • Verplicht format gegevensaanlevering vaststelling, met informatie over  de ontvangen staatssteun. Dit formulier vindt u als download hieronder. Onder de crisissteun vallen onder meer:
  • de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)
  • de eco-regeling
  • de prijsplafondregeling
   Vaak kunt u nog niet precies weten hoeveel prijsplafondkorting u heeft ontvangen. Daarom is met het ministerie van Economische Zaken (EZK) afgesproken dat we uitgaan van een vastgesteld (forfaitair) bedrag van € 480,86 per (verbonden) onderneming. 
 • Produceert u hernieuwbare warmte door geothermie? Stuur dan een rapport van een deskundige mee over het nominaal thermisch vermogen van de productie-installatie. Een model voor dit rapport is op een later moment beschikbaar. 
 • Bedraagt uw subsidiebedrag meer dan € 25.000, maar minder dan € 125.000? Dan stuurt u een derdenverklaring mee van een onafhankelijk en kundig persoon, zoals een accountant, fiscalist of boekhouder. Hiervoor bieden wij hieronder een model aan. Er is een versie ten behoeve van accountants en een versie ten behoeve van overige deskundigen.
 • Bedraagt het subsidiebedrag € 125.000 of meer? Dan stuurt u een accountantsverklaring (rapport feitelijke bevindingen) mee van een accountant of accountant-administratieconsulent (AA). U vindt het accountantsprotocol hieronder. 
  Dit product bevat in ieder geval: 
  • Een verklaring over de hoeveelheid steun die uw onderneming (of groep) op grond van het Tijdelijk crisiskader ontving. 
  • Een verklaring over de juistheid van de gegevens in de aanvraag. 
  • Een verklaring over uw prijsafspraken bij levering van warmte aan derden
 • Bent u failliet gegaan? Of bent u gestopt met uw onderneming? Dan stuurt u een verklaring mee waarin staat per wanneer dit gebeurde of wanneer u de bedrijfsvoering staakte.  

Vaststellingsverzoek indienen

Heeft u alle gegevens klaar om uw vaststellingsverzoek volledig te maken? Stuur uw verzoek dan in via onderstaande knop. U heeft tot uiterlijk 31 oktober 2024 17.00 uur de tijd om uw volledige verzoek in te sturen. 

U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten niveau 3.

Wat zijn uw verplichtingen? 

Na het ontvangen van de subsidie verplicht u zich onder meer tot het volgende: 

 • Uit uw administratie is op eenvoudige en duidelijke wijze af te leiden dat u voldoet aan de eisen van deze regeling. 
 • U bewaart deze administratie 10 jaar vanaf de datum van de subsidievaststelling. 
 • U verleent medewerking aan een evaluatie van de effecten van de verleende subsidie tot 5 jaar na de subsidievaststelling. 
 • Wordt u failliet verklaard of wordt aan u surseance (uitstel) van betaling verleend of wordt dit voor u aangevraagd? Dan meldt u dit direct aan ons. 
 • Bent u (of is uw groep) actief in de verwerking of afzet van landbouwproducten? Dan zorgt u dat de subsidie niet wordt doorgegeven aan primaire productie van landbouwproducten, zoals bedoeld in de de-minimisverordening voor de landbouwsector. 
 • Bent u (of is uw groep) actief in de primaire productie van landbouwproducten? Dan heeft u voor deze activiteiten een gescheiden boekhouding. 
 • Ook andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de subsidie meldt u direct aan ons. 
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?