Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag HEHW

Gepubliceerd op:
6 november 2023
Laatst gecontroleerd op:
13 februari 2024

Wat gebeurt er na uw aanvraag? Wanneer ontvangt u van ons bericht? Dit en meer leest u op deze pagina.

Begrippenlijst

Uitleg van begrippen die wij gebruiken in deze regeling vindt u in de Begrippenlijst HEHW.

Beoordelen van uw aanvraag

Wij beoordelen uw aanvraag binnen 6 weken. Beoordelen wij uw aanvraag positief? Dan ontvangt u binnen 4 weken na het subsidiebesluit een voorschot van 60% van de berekende subsidie.

Vaststellen van uw definitieve subsidie

Om uw subsidie definitief vast te stellen, stuurt u ons een vaststellingsverzoek. U ontvangt van ons bericht, zodra u dit mag doen. Wij verwachten dit in het 2e kwartaal van 2024 naar u te sturen.

Wat stuurt u mee bij de vaststelling?  

Bij het vaststellingsverzoek stuurt u het volgende mee: 

 • Bent u failliet gegaan? Of bent u gestopt met uw onderneming? Dan stuurt u een verklaring mee waarin staat per wanneer dit gebeurde of wanneer u de bedrijfsvoering staakte.  
 • Informatie over de crisissteun die u werkelijk ontving, waaronder het soort steun en het ontvangen steunbedrag. 
 • Een overzicht van de Garanties van Oorsprong over de werkelijke productie van hernieuwbare warmte in 2021 en 2022. 
 • Bedraagt uw subsidiebedrag meer dan € 25.000, maar minder dan € 125.000? Dan stuurt u een derdenverklaring mee van een onafhankelijk en kundig persoon, zoals een accountant, fiscalist of boekhouder. Hiervoor bieden wij op een later moment een model aan. 
 • Bedraagt het subsidiebedrag € 125.000 of meer? Dan stuurt u een accountantsverklaring mee van een accountant of accountant-administratieconsulent (AA). Wij verwachten het accountantsproduct in maart te publiceren. 
  Dit product bevat in ieder geval: 
  • Een gecontroleerde verklaring van de hoeveelheid steun die uw onderneming (of groep) op grond van het Tijdelijk crisiskader ontving. 
  • Een verklaring over de juistheid van de gegevens in de aanvraag. 
  • Levert u hernieuwbare warmte aan derden? Dan stuurt u de leveringscontracten mee over de kalenderjaren 2021 en 2022.  
  • Produceert u hernieuwbare warmte door geothermie? Stuur dan een rapport van een deskundige mee over het nominaal thermisch vermogen van de productie-installatie. Een model voor dit rapport is op een later moment beschikbaar. 

Naar verwachting ontvangt u in het 2e kwartaal 2024 van ons bericht dat u het vaststellingsverzoek mag insturen. Wij stellen uw definitieve subsidie vast binnen 16 weken na ontvangst van uw vaststellingsverzoek. 

Wat zijn uw verplichtingen? 

Na het ontvangen van de subsidie verplicht u zich onder meer tot het volgende: 

 • Uit uw administratie is op eenvoudige en duidelijke wijze af te leiden dat u voldoet aan de eisen van deze regeling. 
 • U bewaart deze administratie 10 jaar vanaf de datum van de subsidievaststelling. 
 • U verleent medewerking aan een evaluatie van de effecten van de verleende subsidie tot 5 jaar na de subsidievaststelling. 
 • Wordt u failliet verklaard of wordt aan u surseance (uitstel) van betaling verleend of wordt dit voor u aangevraagd? Dan meldt u dit direct aan ons. 
 • Bent u (of is uw groep) actief in de verwerking of afzet van landbouwproducten? Dan zorgt u dat de subsidie niet wordt doorgegeven aan primaire productie van landbouwproducten, zoals bedoeld in de de-minimisverordening voor de landbouwsector. 
 • Bent u (of is uw groep) actief in de primaire productie van landbouwproducten? Dan heeft u voor deze activiteiten een gescheiden boekhouding. 
 • Ook andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de subsidie meldt u direct aan ons. 
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?