Open voor aanvragen

Aanvragen Innovatiekrediet

Gepubliceerd op:
5 maart 2018
Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2022

U wilt krediet aanvragen voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Lees hier hoe u de aanvraag doet en wat er na uw aanvraag gebeurt.

Quickscan

Wilt u een aanvraag indienen voor het Innovatiekrediet? Vul dan eerst de Quickscan Innovatiekrediet in. Deze vindt u op de pagina Oriënteren. De Quickscan geeft een goed beeld van de slagingskans van uw aanvraag. Bovendien vergroot het de kans op een succesvolle aanvraag. Onze adviseurs geven namelijk op basis van de Quickscan aanbevelingen om de aanvraag zo goed mogelijk in te dienen.

Aanvragen

U kunt gedurende het hele jaar een aanvraag indienen. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. De dag van ontvangst van de aanvraag is bepalend, en niet het tijdstip. Ontvangen wij op dezelfde dag zoveel aanvragen dat daarmee het beschikbare budget wordt uitgeput? Dan bepalen we via loting de volgorde van behandelen.

Door gebruik te maken van onze tips voor een goede aanvraag verhoogt u de slagingskans van uw aanvraag.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Dit doet u op mijn.rvo.nl. U stuurt een businessplan, projectplan en een financieel plan mee. Daarvoor kunt u uw eigen format gebruiken. Wel moet u alle onderwerpen behandelen die nodig zijn voor een goede beoordeling. Die onderwerpen vindt u in de bijlage van het aanvraagformulier.
Wij vragen om 3 plannen:

  • Een businessplan, waarin u de marktomvang, de concurrentiepositie (zoals unique selling points), de waarde voor de klant en het verdienmodel duidelijk maakt. U moet dit plan zo veel mogelijk met cijfers onderbouwen.
  • Een projectplan, met een analyse van de status van de techniek, de technische haalbaarheid en het unieke en nieuwe van het voorstel. In dit plan komt u op basis van een technische risicoanalyse tot een systematisch projectplan met duidelijke, tussentijds meetbare, mijlpalen.
  • Een financieringsplan, waarin u de projectbegroting (volgens IK voorschrift/financial format) opstelt, de benodigde financiën duidelijk maakt in een kasstroomoverzicht tot aan aflossing van het krediet en alle financieringsbronnen geeft.

Om te bepalen of uw onderneming klein, middelgroot of groot is, vult u de mkb-toets in. De geprinte uitkomst voegt u toe aan uw aanvraag.

We raden u aan om voor de projectbegroting het gelijknamige tabblad in de bijlage Financieel format Innovatiekrediet (Excel) te gebruiken. U vindt deze bijlage op mijn.rvo.nl. De andere tabbladen in deze bijlage kunt u gebruiken als hulpmiddel. De bijlage van het aanvraagformulier kunt u gebruiken om te toetsen of de inhoud van de in te zenden plannen voldoet aan onze eisen.

Na uw aanvraag

U ontvangt binnen 8 tot 16 weken een beschikking. Daarin staan de details over het krediet en de aflossing.

Voortgang van uw aanvraag

De projectbegroting is ingedeeld in rapportageperioden. U maakt na elke afgesproken rapportageperiode een voortgangsrapportage. Met het formulier Model voortgangsverslag kredieten (pdf) op mijn.rvo.nl geeft u de voortgang van uw project door. In het verslag beschrijft u de volgende onderdelen:

  • Informatie over de voortgang van het project inclusief de gemaakte kosten in die periode.
  • Inzicht in uw actuele verwachtingen over het verdere verloop van uw project.
  • Informatie over uw financiële situatie, in de vorm van een actuele liquiditeitsbegroting.
  • Relevante ontwikkelingen rondom het marktperspectief van de innovatie en uw organisatie.

Op basis van deze rapportage kunt u het projectplan en/of de begroting eventueel bijstellen.

 

Verhoging Innovatiekrediet

Vallen de projectkosten hoger uit dan verwacht? Dan kunt u een verhoging aanvragen met het formulier Aanvragen verhoging Innovatiekrediet op mijn.rvo.nl.

 

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Op mijn.rvo.nl vindt u het vaststellingsformulier en een format voor een eindrapportage. U stuurt ook als bijlage een beschrijving van de verpande activa en een accountantsverklaring mee.

Aflossen

Na afloop van het project stellen we het krediet vast en begint de aflossing. U lost minstens éénmaal per kwartaal af, volgens de gemaakte afspraken en inclusief de bijgeschreven rente.

De rentestructuur voor terugbetaling van het Innovatiekrediet bestaat uit rente plus een vaste opslag over het vastgestelde krediet.

Het rentepercentage voor 2022 is 3% samengestelde rente. Daarbij komt een eenmalige vaste opslag van 15% voor technische projecten en 25% voor klinische projecten. 

Vragen over Innovatiekrediet?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?