Open voor aanvragen

Voorwaarden Innovatiekrediet

Gepubliceerd op:
29 januari 2018
Laatst gecontroleerd op:
19 oktober 2020

Om in aanmerking te komen voor Innovatiekrediet gelden verschillende voorwaarden.

De voorwaarden waaraan uw project moet voldoen zijn:

 • technisch innovatief en uitdagend zijn;
 • nieuwe producten, processen of diensten ontwikkelen. Onder 'nieuw' worden in dit kader niet verstaan beperkte aanpassingen of routinematige of periodieke aanpassingen van bestaande producten, processen of diensten;
 • een onderbouwd groot marktvoordeel met uitstekend perspectief bieden;
 • een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse economie*;
 • in voldoende mate technische haalbaarheid (‘Proof of Principle’) hebben aangetoond met eerder onderzoek;
 • een systematische en planmatige aanpak van de technische uitdagingen kennen (met een beheerste afbouw van de grootste risico’s met kwantificering van tussentijdse doelstellingen);
 • met toekenning van het Innovatiekrediet volledig zijn gefinancierd, waarbij ruimte blijft om tegenvallers op te kunnen vangen. Op het moment van toekenning moet duidelijk zijn hoe u de overige financiering invult;
 • een omvang hebben van minimaal € 150.000;
 • binnen 5 jaar leiden tot een marktrijp product, proces of dienst.

*Bij de beoordeling hiervan kijkt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onder meer naar de volgende effecten:

 • Aantal werkzame fte bij de onderneming (zowel tijdens, als na project)
 • Uitvoering van project in Nederland
 • Uitbestedingen aan Nederlandse partijen
 • Kennisverankering in Nederland (IP-eigendom)
 • Omzet uit de gerealiseerde innovatie
 • Groei van de onderneming na realisatie van de innovatie
 • Inschatting van de bestendigheid/duurzaamheid van de bijdrage aan de economische groei
 • Prognose van het rendement op het verstrekte Innovatiekrediet
 • Doorontwikkeling na een eventuele exit in Nederland
 • Nieuwe investeringen door de aandeelhouders na succesvolle exits
 • Bijdrage aan het kennis-ecosysteem in Nederland
 • Maatschappelijke voordelen van de innovatie

Aanvullende voorwaarden

Naast deze voorwaarden, gelden ook nog aanvullende voorwaarden voor het verkrijgen van Innovatiekrediet:

 • Het Innovatiekrediet financiert risico's die alleen met risicodragend kapitaal te financieren zijn. U moet voor het verkrijgen van het krediet een pandovereenkomst (pandakte) tekenen met RVO. Hierdoor verkrijgt RVO het 1e pandrecht op alle materiële en immateriële activa die in het kader van het project ontstaan. Dit pandrecht geldt ook op alle immateriële activa die voortbouwen op de met het krediet ontwikkelde technologie. In bepaalde gevallen kan ook een 1e pandrecht worden gevraagd op bestaande of al aanwezige activa die cruciaal zijn voor de uitvoering van het project.
 • Tijdens de projectuitvoering moet u regelmatig en uitvoerig over de voortgang rapporteren om de voortzetting van de kredietverlening te verzekeren. Zolang het krediet loopt, stuurt u jaarlijks uw jaarrekening naar RVO.
 • Het Innovatiekrediet biedt voldoende flexibiliteit in de uitvoering en kan meegaan met projectwijzigingen.
 • Het Innovatiekrediet mag niet cumuleren met andere overheidssubsidies. Als die er zijn, brengen wij die in mindering op het Innovatiekrediet.

Vragen over Innovatiekrediet?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?