Open voor aanvragen

Innovatiekrediet: Voorwaarden

Laatst gecontroleerd op:
4 april 2024
Gepubliceerd op:
29 januari 2018

Om in aanmerking te komen voor Innovatiekrediet moet u voldoen aan enkele voorwaarden.

Algemene criteria

Er gelden algemene criteria voor het verkrijgen van het Innovatiekrediet. Uw project moet:

 • innovatief en uitdagend zijn en voldoende substantiële technische- of klinische risico’s hebben;
 • 1 concreet ontwikkeltraject bevatten om tot een nieuw product, proces of dienst te komen;
 • onderdeel zijn van een in Nederland gevestigd bedrijf en daar een aanzienlijk deel van de activiteiten uitvoeren;
 • binnen 5 jaar leiden tot een marktrijp product, proces of dienst dat een positieve bijdrage levert aan de Nederlandse economie;
 • een kwantitatief onderbouwd marktvoordeel met uitstekend perspectief bieden, waarbij een eventuele deal aan het einde van het project onderbouwd kan worden met gemaakte afspraken;
 • in voldoende mate technische haalbaarheid (‘Proof of Principle’) hebben aangetoond met eerder onderzoek. Hierdoor zijn de nog te nemen hindernissen en technische risico’s grotendeels bekend;
 • een systematische uitwerking bevatten van de technische risico’s. Hierbij is een beheerste afbouw van de technische risico’s met gedetailleerde beschrijving gedurende het project noodzakelijk;
 • concrete en gekwantificeerde begin-, midden- en eindmijlpalen bevatten. Deze mijlpalen zijn vervolgens gekoppeld aan de financiële rapportageperiodes gedurende het project;
 • de eigen financiering van het project tijdens de projectperiode kunnen onderbouwen met bijvoorbeeld een getekende term sheet of getekende afnemerscontracten;
 • ruimte om tegenvallers of vertraging op te kunnen vangen. Reserveringen voor tegenvallers zijn niet subsidiabel;
 • een minimale omvang hebben van € 150.000. Een maximale omvang voor technische- en klinische projecten is er niet, maar de maximale bijdrage vanuit het Innovatiekrediet is respectievelijk € 10 en € 5 miljoen.

Leningsvoorwaarden

De leningsvoorwaarden voor het Innovatiekrediet zijn:

 • Na afloop van het project betaalt u het verleende kredietbedrag én een vergoeding terug. Deze vergoeding bestaat uit:
  • Een éénmalige vaste opslag over het geleende bedrag. Voor technische projecten bedraagt deze opslag 15% en voor klinische projecten bedraagt deze opslag 25%. Over deze opslag betaalt u geen rente.
  • Jaarlijkse rente. De rente start vanaf het moment dat u geld ontvangt van RVO. Vervolgens wordt de rente berekend over het door u te ontvangen kredietbedrag en telt jaarlijks door tot het ontvangen kredietbedrag volledig is terugbetaald. Voor 2024 is het rentepercentage voor de samengestelde rente vastgesteld op 3,0%.
 • Heeft u subsidie vanuit een andere regeling ontvangen voor uw project? Dan brengen wij dit in mindering op het Innovatiekrediet.
 • Er mogen geen leningen aan aandeelhouders worden afgelost voordat het Innovatiekrediet volledig is afgelost.  
 • Tijdens de projectuitvoering rapporteert u regelmatig over de voortgang om de voortzetting van de kredietuitkeringen te verzekeren. De kredietuitkeringen zijn gekoppeld aan de mijlpalen, zoals gesteld tijdens de aanvraagprocedure. Let op: de kredietuitkeringen worden per periode gespreid uitbetaald over de aanwezige kwartalen in die betreffende projectperiode.
 • Na afloop van het project dient u een eindverslag in. Bij dit eindverslag levert u ook een controleverklaring aan zoals deze is afgegeven door een accountant. De kosten van deze verklaring zijn voor uw rekening. Zolang het krediet loopt, stuurt u jaarlijks uw jaarrekening naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • U tekent voor het verkrijgen van het krediet een pandovereenkomst met RVO. Hierdoor verkrijgt RVO het 1e pandrecht op alle materiële en immateriële activa die:
  • al bestaan en bij het project worden gebruikt;
  • in het kader van het project ontstaan;
  • die ontstaan na de projectperiode als doorontwikkeling en voortvloeien uit het project.

Verplichtingen en voorwaarden

Ontvangt u een toekenning voor uw aanvraag voor Innovatiekrediet? Dan ontvangt u ook onderstaand document met een overzicht van alle verplichtingen en voorwaarden van het Innovatiekrediet bij een positieve verlening. In het document vindt u ook de overeenkomst van verpanding, de beschrijving van activa en de borgstelling financiële verplichtingen. RVO vult de formulieren in en stuurt ze na verlening ter ondertekening naar u toe. De beschrijving van activa stuurt u ingevuld naar ons op. Lees onderstaand document alvast eens door.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?