Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU)

Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024
Gepubliceerd op:
13 januari 2022

De Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU) is een publiek-privaat partnerschap dat onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het terrein van elektronische componenten en systemen (ECS) ondersteunt.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 7 februari 2023
09:00
Einddatum:
dinsdag 19 september 2023
17:00
Nederlandse totaalbudget:
€ 30 miljoen
Totaal budget:
€ 317.700.000

Chips JU

Chips JU is eind 2023 gelanceerd en in het leven geroepen op basis van de toenemende vraag naar geavanceerde chiptechnologieën en de erkenning van hun strategisch belang in verschillende sectoren. Met de komst van de nieuwe Europese Chipswet zal deze Joint Undertaking als platform voor publiek-private partnerschappen dienen. Hiermee brengt het leidende spelers uit de industrie, onderzoeksorganisaties en beleidsmakers samen.

Wilt u meer weten over hetChips JU-programma? Bekijk dan onze informatiepagina Chips Joint Undertaking en/of stuur ons een e-mail via chipsju@rvo.nl. Dan houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

ECS zijn sleuteltechnologieën die essentieel zijn voor Europa's concurrentieleiderschap in de huidige digitale economie. KDT JU is de opvolger van het ECSEL-programma en ondersteunt de lopende ECSEL-projecten.

In de KDT JU bepalen de EU, de deelnemende landen en de private leden - die bestaan uit bedrijven, universiteiten en onderzoeksorganisaties - de strategie van het programma. Deze is vastgelegd binnen de Electronic Components and Systems Strategic Research and Innovation Agenda 2023 (SRIA). De private leden zijn verenigd in de volgende drie brancheorganisaties:

Voor wie?

Deelname is mogelijk voor bedrijven, al dan niet in combinatie met universiteiten en onderzoeksorganisaties. Projecten worden ingediend door Europese samenwerkingsverbanden met deelnemers uit minimaal 3 deelnemende landen (Engelstalig, onderaan de pagina vindt u de deelnemende landen).

Uw samenwerkingsverband moet zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie van embedded software, nano-elektronica en smart systems die de deelnemende landen en de EU strategisch belangrijk vinden. Meer informatie hierover vindt u in het KDT JU Werkplan (pdf, Engelstalig).

Calls en focusonderwerpen

Er staan 3 calls open met in totaal 9 focusonderwerpen:

Call 1 IA (innovation actions)

 • Topic 1: global call according to SRIA 2023 (IA) 
 • Focus Topic 4: 6G integrated radio front-end for terahertz communications (IA)
 • Focus Topic 3: on integration of trustworthy edge AI technologies in complex heterogeneous components and systems (IA)
 • Focus Topic 4: on electronic control systems (ECS) for management & control of decentralised energy supply & storage (IA)

Call 2 RIA (research and innovation actions)

 • Topic 1: global call according to SRIA 2023 (RIA)
 • Focus Topic 2: on hardware abstraction layer for a European vehicle operating system (RIA)

Call 3 CSA & IA (coordination and support actions & innovation actions)

 • IA Topic 1: improving the global demand supply forecast of the semiconductor supply chain (IA)
 • CSA Topic 2: Pan-European network for advanced packaging made in Europe (CSA)
 • CSA Topic 3: coordination of the European software-defined vehicle platform (CSA)

De onderwerpen staan beschreven in het KDT JU Werkplan (pdf, Engelstalig).

Voor de Nederlandse deelnemers geldt dat hun activiteiten moeten bijdragen aan de nationale prioriteiten uit de Roadmaps van de Topsector HTSM (pdf’s, Engelstalig).

Budget

Zowel de EU als de nationale overheden van deelnemende landen subsidiëren de KDT-projecten.

Voor de calls die in 2023 open staan heeft de EU in totaal € 317,7 miljoen beschikbaar. De verdeling van het EU-budget over de calls en de subsidiepercentages per call vindt u in het KDT JU Werkplan (pdf, Engelstalig).

Het Nederlandse budget voor deze calls is € 30 miljoen.

De CSA call wordt alleen door de EU gesubsidieerd, niet door de nationale overheden van deelnemende landen.

Subsidiepercentages

Voor de IA en RIA calls hanteert de Nederlandse overheid de volgende subsidiepercentages:

 • grote bedrijven: 20%;
 • mkb’ers: 30%;
 • universiteiten en onderzoeksorganisaties: 25%.

Als de subsidiepercentages en/of –voorwaarden van de EU wijzigen, kunnen de nationale subsidiepercentages en/of -voorwaarden worden aangepast.

Voorwaarden

De voorwaarden voor Nederlandse partijen om deel te nemen aan KDT-projecten vindt u hieronder en het in KDT JU Werkplan (pdf, Engelstalig).

Als uw project is geselecteerd door de KDT JU ondersteunt de Nederlandse overheid het aandeel van de Nederlandse partijen in een project als:

 • het project industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling uitvoert of een combinatie hiervan;
 • het Nederlandse deel van het project wordt uitgevoerd door 1 of meer in Nederland gevestigde partijen, waarvan minimaal 1 ondernemer;
 • wanneer 1 partij uit Nederland in het project deelneemt, moet dit een mkb-bedrijf zijn;
 • de ondernemers uit het Nederlandse samenwerkingsverband de grootste bijdrage leveren aan het Nederlandse aandeel in het project. Dit betekent dat het grootste deel van de publieke subsidie (EU + Nederlandse overheid) aan de ondernemers in het Nederlandse samenwerkingsverband toe komt;
 • de doelstellingen van het Nederlandse deel van het project passen in het Innovatiecontract High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en de onderliggende Roadmaps; en
 • het project voldoet aan de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies.

Afwijzingsgronden, subsidiabele kosten en subsidiemaxima

Redenen voor afwijzing voor nationale ondersteuning en informatie over de (maximale) subsidiabele kosten vindt u op de pagina Afwijzingsgronden, subsidiabele kosten en subsidiemaxima.

Aanvragen

Zijn er meerdere Nederlandse deelnemers betrokken bij uw projectvoorstel? Dan is een Nederlandse penvoerder (dit moet een onderneming zijn) verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag uit naam van alle Nederlandse deelnemers.

Uw aanvraag voor Call 1 IA of Call 2 RIA voorbereiden

Als Nederlandse deelnemer(s) in een project dient u bij de internationale PO en de FPP en de volgende specifieke Nederlandse documenten in. Dit zijn de nationale bijlagen van de aanvraag in het onderdeel dat bestemd is voor Nederland, zoals aangeven in het KDT JU Werkplan (pdf, Engelstalig).

Project Outline

Full Project Proposal

Call 1 IA en Call 2 RIA

Dit zijn calls met 2 fasen:

 • U kon uw Project Outline (PO) tot uiterlijk 3 mei 2023, 17:00 uur indienen.
 • Hierna dient u uw Full Project Proposal (FPP) uiterlijk 19 september 2023; 17:00 uur in via het Funding & Tender portal.

Alleen als u voor de deadline van 3 mei een PO heeft ingediend, kunt u nog een FPP indienen.

Call 3 CSA & IA

Dit is een call met 1 fase. U dient hierbij alleen uw Full Project Proposal (FPP) in. Dit kon tot en met 3 mei 2023; 17:00 uur.

Na uw aanvraag

De KDT JU evalueert de ingediende projecten, waarna de KDT Public Authorities Board een besluit neemt over de te selecteren projecten. De Nederlandse deelnemers uit de geselecteerde projecten ontvangen daarna, afhankelijk van het beschikbare budget, een subsidiebeschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wijziging doorgeven

Heeft u een wijziging in het project, de uitvoering en/of organisatie? Of een wijziging in de penvoerder? Dat kan via ons aanvraagportaal.

Vaststelling aanvragen

Wilt u uw vaststelling aanvragen? Dat kan ook via ons aanvraagportaal.

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?