Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Afwijzingsgronden, subsidiabele kosten en subsidiemaxima

Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024
Gepubliceerd op:
13 januari 2022

Hieronder vindt u de redenen voor afwijzing voor nationale ondersteuning en informatie over de (maximale) subsidiabele kosten.

Afwijzingsgronden

Een aanvraag voor nationale ondersteuning wordt in ieder geval afgewezen wanneer:

 • degene die namens alle Nederlandse deelnemers de aanvraag indient (de Nederlandse penvoerder) geen ondernemer is;
 • onvoldoende vertrouwen bestaat dat de in Nederland gevestigde partijen het project kunnen financieren;
 • het aannemelijk is dat het project ook zonder de subsidie zonder belangrijke vertraging kan worden uitgevoerd;
 • onvoldoende vertrouwen bestaat dat de betrokkenen de capaciteiten hebben om het project naar behoren uit te voeren;
 • van het project onvoldoende positieve gevolgen voor de Nederlandse economie te verwachten zijn;
 • het Nederlandse deel van het project onvoldoende bijdraagt aan het Innovatiecontract HTSM en de onderliggende Roadmaps.

Subsidiabele kosten en subsidiemaxima

 • De subsidiabele kosten zijn conform het O&O&I steunkader, de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies.
 • Als voor de subsidiabele kosten van het Nederlandse deel van een KDT-project (of voor een deel daarvan) al door een ander Nederlands bestuursorgaan subsidie is verstrekt, zal het Ministerie van EZK alleen een bijdrage verstrekken tot de maximale subsidiepercentages (grote bedrijven 20%, mkb’ers 30%, universiteiten en onderzoeksorganisaties 25%).
 • Als voor de subsidiabele kosten van het Nederlandse deel van een KDT-project (of voor een deel daarvan) al vanuit een andere regeling van het Ministerie van EZK subsidie is verstrekt, geeft het Ministerie van EZK geen extra subsidie voor het al gesubsidieerde deel.
 • Per individuele Nederlandse deelnemer worden subsidiepercentages berekend op basis van hun activiteiten. De projectkosten per Nederlandse partner worden bepaald en de percentages worden hierop toegepast.
 • Het beschikbare Nederlandse budget voor de KDT JU calls van 2023 is € 30 miljoen.
 • Per KDT-project waarin een Nederlands samenwerkingsverband deelneemt, geldt voor:
  • de IA calls aanvankelijk een maximale Nederlandse subsidie van € 10 miljoen; en
  • de RIA calls aanvankelijk een maximale Nederlandse subsidie van € 5 miljoen.

Vragen over KDT JU?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?