Gesloten voor aanvragen

Koopsubsidie

Gepubliceerd op:
12 april 2017
Laatst gecontroleerd op:
12 januari 2022

De Eigenwoningbijdrage, de officiële benaming voor Koopsubsidie, was bedoeld om het eigenwoningbezit te bevorderen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Neemt u al deel aan deze regeling, dan is het belangrijk dat u een aanvraag indient voor de eindtoets van uw koopsubsidiedossier.

Voorwaarden

Eindtoets

Woningeigenaren die gebruik maken van de koopsubsidie moeten vóór de peildatum van hun dossier een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de laatste Koopsubsidiebijdrage, de Bijdrage inééns.
De peildatum is de eerste dag nadat de vijfjaarstermijn is verstreken. Bij de eindtoets beoordelen wij of u recht heeft op een laatste eenmalige betaling. Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Het is mogelijk dat u geen bijdrage krijgt. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw gezamenlijke inkomen/vermogen te hoog is.

Let op: uw aanvraag moet vóór de peildatum zijn ingediend. Als u uw aanvraag niet of niet op tijd indient, vervalt het recht op eigenwoningbijdrage onherroepelijk.

Hoe bepalen we de hoogte van Koopsubsidie?

De koopsubsidie is onder meer afhankelijk van uw toetsinkomen, vermogen, koopsom, hypothecaire leensom, leeftijd en de rente. Het toetsinkomen hangt af van uw bruto jaarinkomen, plus die van uw eventuele medebewoner. Uw belastbaar loon en vermogen vragen wij op bij de Belastingdienst. Er is geen maximum aan het inkomen voor de koopsubsidie, maar hoe hoger uw inkomen is, hoe lager de bijdrage. Deze bijdrage bepalen wij aan de hand van de hoogte van uw hypotheeksom en de rente. Het is daardoor mogelijk dat de uiteindelijke bijdrage nul is. De formule die wij hanteren staat in artikel 40 van de Wet bevordering eigenwoningbezit. Wanneer uit de eindtoets een positieve beschikking volgt, bestaat de toegekende bijdrage uit één bedrag. Dit toegekende bedrag betalen wij inééns aan de hypotheekverstrekker, die dit bedrag op de hypotheek aflost. Bij toekenning ontvangt u dus geen maandelijkse uitbetaling van de eigenwoningbijdrage meer op uw eigen bankrekening, zoals u in de eerdere tijdvakken gewend was. Zodra wij de Bijdrage inééns aan de hypotheekverstrekker hebben uitbetaald, sluiten uw dossier administratief af.

Bijdrage lager dan verwacht?

Om in aanmerking te kunnen komen voor koopsubsidie, sloot u destijds verplicht een hypotheek af met een rentevaste periode van 10 jaar. Tijdens de eerdere termijnen rekenden wij met deze oorspronkelijke hypotheekrente. Bij de eindtoets rekenen wij met de wettelijk vastgestelde normrente, die geldt op de peildatum van uw dossier. De normrente is gebaseerd op de huidige rente. Het gebruik van de normrente ligt vast in de Wet en hiervan wijken wij niet af.
Omdat de hypotheekrente op dit moment veel lager is dan 15 jaar geleden, valt de bijdrage ook veel lager uit dan u op basis van de bijdragen in de eerdere perioden zou verwachten.

De coulanceregeling die wij tijdens de tweede en derde koopsubsidietermijn toepasten, is gewijzigd. Viel de verhouding tussen uw hypotheek en uw inkomen buiten de wettelijke normen? Dan verviel het recht op een koopsubsidiebijdrage. In dat geval betaalden wij in de eerdere perioden uit coulance de oude bijdrage door. In de berekening van de Bijdrage inééns rekenen wij, volgens de in de Wet beschreven berekening, precies uit waar u recht op hebt.

Nationale Hypotheek Garantie

Het toetsinkomen en de daarop berustende bepalingen, is het inkomen zoals de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen dat gebruikt voor het bepalen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Aanvragen Eindtoets voor de Bijdrage inééns

U krijgt van ons een brief. Hierin kondigen wij de aanvraag Bijdrage inééns en de daaraan gekoppelde inkomens- en vermogenstoets (Eindtoets) aan. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd indienen (vóór de peildatum) van deze aanvraag. Dit geldt ook wanneer u onze brief niet of niet op tijd ontving. Houd bij de aanvraag de dossierreferentie (BEW-nummer) en uw IBAN bij de hand. Wij betalen uit aan de hypotheekverstrekker. Daarom moet u ook de gegevens van uw hypotheekverstrekker en uw hypotheekgegevens bij uw aanvraag voegen. Wij sturen u na een correcte indiening meteen een ontvangstbevestiging.
 
Bij voorkeur dient u uw aanvraag online in. Let op: u heeft de DigiD app óf DigiD met sms-controle nodig om in te loggen. Lukt digitaal aanvragen niet, stuurt u dan uw aanvraag per post naar:

RVO/ BEW+
Postbus 93144
2509 AC DEN HAAG

Via de knop Eindtoets aanvragen, downloadt u het formulier Aanvraag Eindtoets. Ook is het mogelijk om het formulier per e-mail op te vragen via koopsubsidie@rvo.nl onder vermelding van uw dossierreferentie.

Wijzigingen in uw woonsituatie

Verandert er iets in uw woonsituatie? Geef dit dan door met de knop Wijziging doorgeven. Met het wijzigingsformulier geeft u bijvoorbeeld een nieuw bankrekeningnummer, een verhuizing of een gewijzigde samenstelling in uw huishouden door. Na het invullen van het formulier, mailt u dit naar koopsubsidie@rvo.nl. Wij sturen u vervolgens een ontvangstbevestiging.

U kunt het formulier ook per post sturen naar:

RVO/ BEW+
Postbus 93144
2509 AC DEN HAAG

Vragen over de Koopsubsidie?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?