Open voor aanvragen

MKB Lounge subsidieprogramma

Gepubliceerd op:
4 juni 2019
Laatst gecontroleerd op:
7 juni 2022

Het programma MKB Lounge biedt branche- en ledenorganisaties de mogelijkheid om zich via een collectieve Nederlandse inzending te presenteren op een internationale beurs.

Hoogte subsidie en looptijd

Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 35.000
Totaal budget:
€ 500.000

MKB Lounge ondersteunt collectieve netwerkactiviteiten bij kleinschalige inzendingen op nieuwe vakbeurzen. Het doel is om Nederlandse bedrijven kennis te laten maken met nieuwe markten. Met het programma kunnen brancheorganisaties een Netherlands Lounge realiseren. Bedrijven kunnen de Netherlands Lounge als uitvalsbasis gebruiken, maar hebben hierbinnen geen eigen stand.

Voor wie?

Branche- of ledenorganisaties met een KVK-nummer en internationaal ondernemen in het statuut, komen in aanmerking voor subsidie.

Budget

De Nederlandse overheid stelt in 2022 een totaalbudget van € 500.000 beschikbaar voor het subsidieprogramma MKB Lounge.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is maximaal 80% van de totale kosten van de gehele collectieve activiteit. De maximale bijdrage per aanvraag is € 35.000.

De eigen private inbreng dekt minimaal 20% van de kosten. Denk hierbij aan de inhoudelijke programmering, coördinatiekosten en matchmaking.

Deelnemende bedrijven komen niet in aanmerking voor de SIB Collectieve activiteit.

Welke kosten zijn subsidiabel en welke niet?

We verstrekken alleen subsidie voor netwerkactiviteiten. Dit zijn activiteiten waarbij geen individuele producten worden verkocht en die voor iedereen toegankelijk zijn.

Welke kosten zijn subsidiabel?

 • De kosten van grondhuur en standbouw van een gemeenschappelijke ruimte in een paviljoen
 • Netherlands Branding
 • Collectieve netwerkactiviteiten (geen individuele matchmaking)
 • Collectieve publiciteit (geen profielenboekje)

Economische activiteiten zijn niet-subsidiabel. Hiermee bedoelen we de commerciële promotie van goederen en diensten van individuele bedrijven.

Voorwaarden

Wilt u als brancheorganisatie in aanmerking komen voor de subsidie MKB Lounge? Lees dan onderstaande voorwaarden.

 • U beschikt over een meerjarenstrategie voor uw leden.
 • U staat open voor dienstverlening aan niet-leden onder dezelfde voorwaarden als aan eigen leden.
 • U voert als brancheorganisatie de activiteit zelf uit.
 • U biedt een matchmakingprogramma aan.
 • Aan de activiteit nemen ten minste 10 bedrijven deel.
 • Er is sprake van een open inschrijving. Daarnaast laat u de activiteit publiceren op Internationaalondernemen.nl.
 • U past de 'Netherlands Branding' huisstijl toe.
 • De gevraagde subsidie voor organisatiekosten bedraagt niet meer dan 10% van de totale projectkosten.
 • U bent verplicht om een COVID-19-clausule te overleggen. Hierin staat wat de (financiële) consequenties zijn voor de uitvoerder en deelnemende bedrijven als een beurs door COVID-19 of reisbeperkingen niet doorgaat.
 • Meer weten over de voorwaarden? Neem dan contact met ons op.

Let op: De brancheorganisatie die de kosten maakt, ontvangt de subsidie. U ontvangt alleen subsidie voor activiteiten die starten na uw aanvraag. U hoeft de toekenning niet af te wachten, maar u loopt wel het risico dat wij de aanvraag voor de activiteit niet goedkeuren.

Aanvragen

Als branche- of ledenorganisatie vraagt u de MKB Lounge aan. U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag:

Plan van aanpak

In het plan van aanpak staat:

 • naam beurs en datum;
 • organisator en RVO-gesprekspartner;
 • gevraagde subsidie en totale projectkosten;
 • internationaliseringsstrategie met vermelding wat het strategisch belang is van de beurs voor de sector of branche;
 • speciefieke kansen voor de sector of branche;
 • aantal te verwachten deelnemers;
 • oppervlakte van de stand;
 • programma en overzicht van de geplande activiteiten;
 • gewenste inzet van economische diplomatie, zoals de aanwezigheid van de ambassadeur en speciale gasten op een netwerkreceptie.

Begroting (exclusief btw)

De begroting geeft een specificatie van de totale kosten van de grondhuur, standbouw en Netherlands Branding van de Netherlands Lounge, inclusief de kosten die de private sector draagt. Bent u als aanvrager niet btw-plichtig? Dan kunt u ook btw-kosten in de begroting meenemen. Let op: in de begroting mag u geen post 'onvoorzien' opnemen.

Na uw aanvraag

Bij een aanvraag van € 25.000, ontvangt u een voorschot van 100%. Is de aanvraag hoger? Dan ontvangt u een voorschot van 80%. In dat geval verrekenen wij het resterende voorschot met de vaststelling.

Wij stellen het subsidiebedrag vast binnen 22 weken na de datum waarop de activiteiten moeten zijn verricht. U hoeft hiervoor geen facturen of betalingsbewijzen in te sturen. Wij kunnen die wel opvragen.

Na afloop van de activiteit stuurt u ons:

 • aanvraag tot vaststelling;
 • definitieve gespecificeerde begroting;
 • eindverslag.

In het eindverslag staat:

 • aantal bedrijven dat deelnam, met naam en adres;
 • aantal personeelsleden;
 • inschatting van de mate waarin de activiteit bijgedroeg aan een verbeterde positie van de sector/branche op de doelmarkt(en);
 • effectmeting onder de bedrijven die deelnamen.

Overheidsondersteuning

Met het subsidieprogramma MKB Lounge helpt de overheid de sector of branche om zich als geheel te promoten in het buitenland. Dit vergroot de kansen en zichtbaarheid van individuele Nederlandse bedrijven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het programma uit in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vragen over MKB Lounge?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?