Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Voorwaarden One Single Hub regeling

Laatst gecontroleerd op:
9 november 2021
Gepubliceerd op:
3 september 2020

Om in aanmerking te komen voor subsidie via de One Single Hub regeling, moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees welke kosten en activiteiten onder de subsidiabele kosten vallen en welke punten meetellen bij de rangschikking van ingediende projectvoorstellen.

Algemene voorwaarden

 • U doet de aanvraag als penvoerder van het samenwerkingsverband of namens een samenwerkingsverband.
 • De deelnemers van het samenwerkingsverband zijn een natuurlijk persoon, ondernemer, onderwijsinstelling, stichting, vereniging, beheerder van een innovatiecluster of een andere privaatrechtelijke organisatie.
 • Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 2 deelnemers.
 • De deelnemers zijn actief op de Nederlandse markt.
 • De deelnemers van het samenwerkingsverband moeten bewezen succesvol ervaring hebben met het ondersteunen van start-ups en scale-ups in Nederland.
 • Het op te schalen supportprogramma moet bij eerdere toepassing positieve gevolgen hebben gehad voor de oprichting of doorgroei van start-ups of scale-ups in een bepaalde provincie in Nederland of in het buitenland.
 • De subsidie voor de deelnemers, niet zijnde de beheerder van een innovatiecluster, moet gerechtvaardigd worden door de algemene de-minimisverordening.
 • De looptijd van een project is maximaal 2 jaar.

  Voorwaarden innovatiecluster

  • Innovatieclusters kunnen deelnemen aan een samenwerkingsverband. Het cluster moet voldoen aan de definitie van artikel 2, onderdeel 92, van de algemene groepsvrijstellingsverordening.
  • De beheerder van het innovatiecluster is deelnemer aan het samenwerkingsverband en daarmee ook de subsidieontvanger.
  • De beheerder van het innovatiecluster moet een onderzoeksorganisatie zijn.
  • Verplichtingen voor de beheerder van een innovatiecluster:
   • De toegang tot de panden, faciliteiten en activiteiten van het innovatiecluster staan open voor meerdere gebruikers. Deze toegang wordt op transparante en niet-discriminerende basis verleend.
   • De vergoedingen die voor het gebruik van de faciliteiten van het innovatiecluster en voor deelname aan de activiteiten van het cluster worden berekend, stemmen overeen met de marktprijs of weerspiegelen de kosten ervan.
   • Ondernemingen die ten minste 10% van de investeringskosten van het innovatiecluster hebben gefinancierd, kunnen preferente toegang krijgen op gunstigere voorwaarden, als deze toegang evenredig is aan de bijdrage van de onderneming in de investeringskosten en deze gunstigere voorwaarden publiek beschikbaar worden gesteld.

  Subsidiabele kosten

  De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten, die direct verbonden zijn met de uitvoering van een opschaling. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inhuren van derden. De kosten voor het uitvoeren van het opgeschaalde supportprogramma zelf vallen niet onder de subsidie.

  Als subsidie wordt verstrekt aan een beheerder van een innovatiecluster, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking de kosten, bedoeld in artikel 27, 8e lid, van de algemene groepsvrijstellingsverordening die direct met de activiteiten, het uitvoeren van een opschalingsproject, verband houden. In afwijking van artikel 27 komen de kosten voor het beheer van de faciliteiten van het innovatiecluster niet voor subsidie in aanmerking.

  Lees meer over subsidiabele kosten in het Kaderbesluit Nationale EZ-subsidies. 

  Rangschikking

  Een project krijgt een hogere rangschikking als: 

  • het opschalingsproject meer bijdraagt aan een effectieve en efficiënte ondersteuning van de oprichting of groei van start-ups en scale-ups;
  • de kwaliteit van het opschalingsproject beter is. Dit moet blijken uit:
   • de uitwerking van aanpak en methodiek;
   • de omgang met risico's;
   • de uitvoerbaarheid;
   • de mate waarin u de beschikbare middelen efficiënt inzet; en
   • de mate waarin u het supportprogramma na afronding van het opschalingsproject naar verwachting in stand houdt of uitbreidt met behulp van private vervolgfinanciering.
  • het samenwerkingsverband dat het project uitvoert meer geschikt is om een opschalingsproject uit te voeren. Dit moet blijken uit:
   • de mate waarin de daarvoor benodigde competenties aanwezig zijn in het samenwerkingsverband;
   • de intrinsieke motivatie die de deelnemers aan het samenwerkingsverband hebben voor het project;
   • de mate waarin er extern draagvlak bestaat voor het desbetreffende opschalingsproject;
   • de mate waarin de deelnemers aan het samenwerkingsverband succesvolle ervaring hebben met de uitvoering van supportprogramma's;
   • de kwaliteit van de projectorganisatie binnen het samenwerkingsverband.
   • de projectorganisatie van de subsidieaanvrager of het samenwerkingsverband;

  Vragen over One Single Hub?

  Neem contact met ons op

  Bent u tevreden over deze pagina?